Hotărârea nr. 119/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinþã P+M, garaj ºi împrejmuire Etapa I – Reglementare acces din strada Viilor nr.1B - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuință P+M, garaj și împrejmuire Etapa I - Reglementare acces din strada Viilor nr.1B - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.116051 din data de 15.02.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuință P+M, garaj și împrejmuire Etapa I - Reglementare acces din strada Viilor nr.1B - Oradea, s-a elaborat la inițiativa beneficiarilor Zoica Claudiu și Zoica Mihaela în baza certificatului de urbanism nr.4364/27.12.2006 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe unifamiliale pe str. Viilor nr.1B și reglementarea accesului la parcelă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității Oradea, în zonă de dealuri a municipiului, în partea de nord a municipiului Oradea, pe strada Viilor, într-o zonă construită cu case cu regim de mic de înălțime (P, P+1), grădini și livezi.

Având în vedere Planul Urbanistic General al municipiului Oradea, terenul studiat se află în subzona locuințe propuse cu regim mic de înălțime. Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută și un front la strada de 25,0m.

Terenul în suprafață de 500mp s-a identificat prin nr.cad. 16723 înscris în CF NDF nr.88103-Oradea și nr.cad. 16724 înscris în CF NDF nr.88104 în favoarea beneficiarilor Zoica Claudiu și Zoica Mihaela. Circulația în zonă se face pe strada Strugurilor și strada Viilor.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona nu este deservită de rețea de alimentare cu apă sau de canalizare, există rețea de alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuința P+M, garaj și împrejmuire Etapa I -Reglementare acces din strada Viilor nr.1B - Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Lărgirea străzii Viilor și transformarea în strada de categoria III, în conformitate cu reglementările Planului Urbanistic General al municipiului Oradea și respectarea Legii nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, în vederea reglementării accesul la loturile de casă;

  • -  Profilul transversal al străzii Viilor va fi de 12,0m: carosabil 7,0m, rigole și trotuare pe ambele părți conform planșei 3/U - Circulația terenurilor și 06/U- Profil transversal drumuri;

  • -  Strada Viilor propusă pentru lărgire pe lățimea de 12,0m, în speță constituirea jumătății din dreptul parcelei beneficiarului, cu o lățime de 6,0m urmând ca latura opusă să facă obiectul altor Planuri Urbanistice de Detaliu, se va constitui din:

  • -  actuala stradă Viilor,

  • -  terenul cu nr.cad. 16724 înscris în CF NDF nr.88104 în favoarea beneficiarilor Zoica Claudiu și Zoica Mihaela, conform planșei 03/U - Circulația terenurilor;

  • -  Terenul destinat extinderii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD planșa 3/U - Circulația terenurilor, a ofertei de donație autentificată notarial cu nr.1951/27.11.2007; In urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Zoica Claudiu si Zoica Mihaela, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2008

Nr.119


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”