Hotărârea nr. 1188/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala S+P+E, str. Sofiei nr.18/C, nr.cad. 19309 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+E, str. Sofiei nr.18/C, nr.cad. 19309 -Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 168938 din data de 10.12.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+E, str. Sofiei nr.18/C, nr.cad. 19309 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 2589/10.06.2008, la inițiativa beneficiarei SC Ascension Prod Com reprezentată prin d-na Banes Carmen Mirela în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe pe terenul situat pe str. Sofiei nr. 18/C și de reglementare a accesului la terenul beneficiarei, stabilirea condițiilor de extindere/modernizare a rețelei stradale existente, rezolvarea circulației carosabile și pietonale pe str. Sofiei și circulația juridică a terenurilor.

Terenul în suprafață de S = 2757,0mp s-a identificat cu nr. cad. 19309 înscris în CF nr. 93197 - Oradea în favoarea beneficiarei SC Ascension ProdCom SRL, ca teren intravilan, fiind închiriat numiților Banes Mihai și soția Mirela în baza contractului de închiriere.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în zona de dealuri a municipiului Oradea, în apropierea intersecției străzilor Adevărului, Plaiului și Sofiei, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Terenul, proprietatea beneficiarilor, se învecinează cu terenuri proprietate particulară, în vecinătatea zonei există case izolate în general în regim mic de înălțime și cu o densitate scăzuta.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzuta și un front la stradă de 25,0m. Circulația în zonă se desfășoară pe străzile Gheorghe Doja, Adevărului, Plaiului și Sofiei.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă si canalizare, există rețea de energie electrică la care vor fi necesare branșarea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+E, str. Sofiei nr.18/C, nr.cad. 19309 -Oradea, in vederea asigurării accesibilității la parcela destinată locuirii conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  construire casă de tip izolat în regim de înălțime propus S+P+E, cu garaj aferent și împrejmuire teren;

 • -   amplasarea construcției în interiorul parcelei se va realiza conform planșei 03/A - Reglementări:

 • -   limita de implantare gard: 6,0m din ax strada Sofiei;

 • -  construcția se va amplasa retrasă la 14,51m de la aliniamentul străzii Sofiei;

 • -   retrageri laterale: 2,0m fata de mejdia stânga și respectiv 7,09m față de mejdia dreapta;

 • -   retragere spate: minim 9,0m;

 • -  POTmax propus = 35,0%, CUT propus = 0,50;

 • -   Circulația terenurilor: Strada Sofiei a fost lărgita la profil de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului), conform extrasului CF nr. 93198 - Oradea aferent nr. cad. 19310, proprietar municipiul Oradea.Terenul identificat cu nr. cadastral 19310, destinată lărgirii străzii Sofiei a fost cedat domeniului public al municipiului Oradea de către beneficiară;

 • -   asigurarea utilităților: alimentarea cu apă prin racord la rețeaua de distribuție a apei din zonă, canalizarea prin racord la rețeaua existentă din zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă, apa pluvială va fi colectată în rigole.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC Ascension Prod Com prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008                                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr.1188                                                                    SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.