Hotărârea nr. 1187/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala P+M cu garaj, str. Fagetului nr. 9, nr. cad. 15921 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M cu garaj, str. Făgetului nr. 9, nr. cad. 15921 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 197013 din data de 10.12.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M cu garaj, str. Făgetului nr. 9, nr. cad. 15921 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 2574/10.06.2008 la solicitarea beneficiarilor Alungi Mihai și soția Daciana în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe familiale, pe str. Făgetului și reglementarea accesului la parcelă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul studiat, în suprafață totală de 1417,0mp, a fost identificat cu nr. cadastral 15921 înscris în CF NDF nr. 4375 -Oradea în favoarea beneficiarilor Alungi Mihai și soția Daciana, ca teren intravilan.

Teritoriul luat în considerare, este situat în intravilanul localității, în zona nord-vestică de dealuri pe str. Făgetului nr. 9, din strada Făcliei, în apropierea intersecției cu str. D.Golescu. Terenul se învecinează cu strada Făgetului la nord iar la sud, est și vest cu terenuri proprietate particulară.

În prezent construcțiile existente în zonă, sunt locuințe în general cu regim mic de înălțime constituite la frontul străzii Făgetului.

In prezent terenurile sunt libere de construcții.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1 cu locuințe izolate unifamiliale, cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este lipsită de utilități, existând alimentare cu apă, canalizare și energie electrică doar până la intersecția cu strada Făcliei.

Circulația carosabilă existentă în zonă este constituită din străzile Făcliei, Dinicu Golescu și Făgetului.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M cu garaj, str. Făgetului nr. 9, nr. cad. 15921 - Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  construire casă familială în regim de înălțime P+M, cu garaj aferent și imprejmuire teren;

 • -   amplasarea construcției și regimul de aliniere față de stradă vor respecta prevederile din planșa 05.A-Reglementărir.

 • -   limita de implantare gard: 6,0m din ax str. Făgetului;

 • -   limita de implantare: minim 12,0m din ax str. Făgetului;

 • -   retrageri laterale: față de mejdia stânga construcția se va retrage 0,70m;

 • -   retragere spate: minim 9,0m;

 • -   accesul carosabil și pietonal va fi asigurat din strada Făgetului;

 • -  POTmax propus = 35,0% si CUTmax propus = 0,50;

 • -   circulația terenurilor. Strada Făgetului a fost lărgită la profil de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului), conform extrasului CF nr. 88814-Oradea aferent nr. cad. 15920, proprietar municipiul Oradea. Terenul identificat cu nr. cadastral 15920, destinată lărgirii străzii Făgetului a fost cedat domeniului public al municipiului Oradea de către beneficiari;

 • -   asigurarea utilităților, alimentarea cu apă prin racord la rețelele existente în zonă, canalizarea prin racord la rețelele existente în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă, apă pluvială va fi colectată în rigole.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Alungi Mihai și soția Daciana, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1187

Ionel Vila