Hotărârea nr. 1186/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuinta S+P+E, Etapa II, str. Nufarului nr.191/I, nr. cad. 18500 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E


Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință S+P+E,

Etapa II, str. Nufărului nr.191/I, nr. cad. 18500 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 198878 din data de 17.12.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință S+P+E, Etapa II, str. Nufărului nr.191/I, nr. cad. 18500 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Libert Florin și Libert Monica în baza certificatului de urbanism nr.1212/10.03.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe unifamiliale, pe str. Nufărului nr.191/I și reglementarea accesului la parcelă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul studiat este situat în intravilanului municipiului Oradea partea de sud a municipiului, zona DN 76 în prelungirea străzii Nufărului, a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire.

Zona se compune în majoritate din terenuri proprietate particulară libere de construcții sau în curs de mobilare.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R2, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută.

Terenul studiat în suprafață de 471,0mp s-a identificat prin nr. cad. 18500 înscris în CF NDF nr. 6139- Oradea în favoarea beneficiarilor Libert Florin și Libert Monica, ca teren itravilan.

Circulația în zonă se desfășoară pe DN 76 în prelungirea străzii Nufărului iar accesul la parcela studiată este asigurat din drumul de exploatare identificat cu nr. cad. 13050 constituit ca drum public prin HCL 799/2006.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zonă există utilități urbane, și anume rețele de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

republicată,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință S+P+E- Etapa II, str. Nufărului nr.191/I, nr. cad. 18500 - Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  construire casă familială în regim de înălțime propus S+P+E cu garaj aferent;

 • -  amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa 3/U-Reglementări :

 • -   limita de implantare gard: 6,0m din axul drumului de acces (identificat cu nr. cad. 13050);

 • -   limita de implantare a construcției: 10,50m din axul drumului de acces (identificat cu nr. cad. 13050);

 • -   retrageri laterale: 1,90m fata de mejdia stânga si 2,10m față de mejdia dreapta;

 • -   retragere spate: minim 6,0m;

 • -  POTmax propus = 35% , CUTmax propus = 0,50;

 • -   circulația terenurilor: Strada de acces (identificata cu nr. cad. 13050) a fost reglementată la profil de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului), conform extrasului CF nr. 91208 - Oradea aferent nr. cad. 18499, proprietar municipiul Oradea. Terenul identificat cu nr. cadastral 18499 a fost donat municipiului Oradea de către beneficiari în vederea lărgirii străzii de acces (identificate cu nr. cad. 13050);

 • -   dotările cu utilități a viitoarei construcții: presupune realizarea racordurilor la rețelele de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică existente în zonă.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Libert Florin și Libert Monica, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1186


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.