Hotărârea nr. 1185/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire a doua case familiale P+M in curte - Etapa II, str. Sofiei nr.17B, nr.cad. 18253 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire a două case familiale P+M în curte - Etapa II, str. Sofiei nr.17B, nr.cad. 18253 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 117668 din data de 10.12.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire a două case familiale P+M în curte - Etapa II, str. Sofiei nr.17B, nr.cad. 18253 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 3498/12.12.2007, la inițiativa beneficiarilor Pădure Elisabeta Dorina, Pădure Oana și soțul Marius în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a celei de a doua case de locuit pe parcela cu nr. cad. 18253 de pe str. Sofiei nr. 17B și reglementării accesului la terenul beneficiarilor, stabilirea condițiilor de extindere/modernizare a rețelei stradale existente, rezolvarea circulației carosabile și pietonale pe str. Sofiei și circulația juridică a terenurilor.

Terenul în suprafață de S=2615,0mp s-a identificat cu nr.cad. 18253 înscris în CF nr. 90465 - Oradea în favoarea lui Pădure Elisabeta Dorina, Pădure Oana și soțul Marius, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în zona de dealuri a municipiului Oradea, în apropierea intersecției străzilor Adevărului, Plaiului și Sofiei, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Terenul, proprietatea beneficiarilor, se învecinează cu terenuri proprietate particulară, în vecinătatea zonei există case izolate în general în regim mic de înălțime și cu o densitate scăzută.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută și un front la stradă de 25,0m. Circulația în zonă se desfășoară pe străzile Gheorghe Doja, Adevărului, Plaiului și Sofiei.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă și canalizare, există rețea de energie electrică la care vor fi necesare branșarea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire a două case familiale P+M în curte - Etapa II, str. Sofiei nr.17B, nr.cad. 18253 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcela destinată locuirii conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  construire a două case în curte în regim de înălțime P+M;

 • -   amplasarea construcției se va face în limitele stabilite prin PUD, conform planșei 4/U-Regementări:

 • -   limita de implantare gard: 6,0m din axul străzii Sofiei;

 • -   limita de implantare: minim 12,80m față de limita posterioară a construcției existente;

 • -   retrageri laterale: minim 1,90m pe fiecare latură;

 • -   retragere spate: minim 9,0m;

 • -   parcaj obligatoriu: minim un loc/locuință si /sau garaj inclus în clădire;

 • -  POT max = 35,0%, CUTmax = 0,50;

 • -   Organizarea circulației: Strada Sofiei a fost reglementată la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extrasului CF nr. 90464-Oradea aferent nr. cad. 18252, aflat în proprietatea Consiliului local al municipiului Oradea cu destinația de drum public;

 • -   Echiparea edilitară a terenului: se va realiza prin racord la rețelele publice existente în zona (de alimentare cu apă, canalizare menajeră, rețele de alimentare cu energie electrică, rețele termice sau de distribuire a gazului natural).

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Pădure Elisabeta Dorina, Pădure Oana și soțul Marius , prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1185


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.