Hotărârea nr. 1184/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere locuinta existenta, str. Alesdului nr. 17, nr cad. 18808 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere locuință existentă, str. Aleșdului nr. 17, nr cad. 18808 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 200401 din data de 27.12.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere locuință existentă, str. Aleșdului nr. 17, nr cad. 18808 - Oradea, elaborat la comanda beneficiarilor Mudura Calin și soția Ioana în baza certificatului de urbanism nr. 3692/18.09.2008, proiect intocmit de arh. Czirjak Josef-Levente, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a extinderii la locuința existentă pe terenul situat pe str. Aleșdului nr.17, stabilirea regimului de aliniere și de înălțime, echiparea cu utilități edilitare și rezolvarea circulației în zonă.

Terenul luat în considerare este situat în intravilan, partea de sud-est a municipiului Oradea, într-o zonă adiacentă str. Clujului, pe str. Aleșdului, unde se regăsesc funcțiuni de locuire și comerț.

Zona studiată cuprinde terenul care este proprietatea privată a beneficiarilor și care la nord-vest este delimitat de strada Aleșdului iar în rest de proprietăți private mobilate cu construcții având în general destinație de locuințe.

In prezent pe teren se află o construcție în regim de înălțime parter având destinația de locuință.

Terenul, conform Regulamentului de Zonare Functională a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr.49/2000, se situează în zona rezidentială R2 destinată locuințelor unifamiliale cu densitate mai mare.

Terenul în suprafață de 318,0 mp identificat cu nr. cad. 18808 Oradea, înscris în C.F. nr.9272, se află în proprietatea beneficiarilor Mudura Calin și soția Ioana și este grevat de ipoteca de Reiffeisen Bank SA.

Amplasamentul este accesibil pe latura de nord- vest din strada Aleșdului, cu ieșire în strada Calea Clujului.

Reteaua edilitară este organizată la nivelul rețelei electrice, rețelei de alimentare cu apă și canalizare care permit racorduri pentru construcția nou propusă.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere locuință existentă, str. Aleșdului nr.17, nr. cad. 18808 -Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Din punct de vedere al încadrării în contextul urbanistic, prin PUD - planșa U3-Reglementări s-au stabilit urmatoarele condiții de amplasare:

  • -   extindere construcție existentă, către limita posterioară, cu destinația locuință unifamilială;

  • -  regim de înălțime P+M

  • -   amplasare construcție nou propusă retrasă la 9,00 m din frontul străzii Aleșdului;

  • -   retrageri: 8,77 m retragere spate, 0,75 m retragere lateral mejdie stânga cu acordul vecinului de mejdie și 5,42 m retragere față de mejdia dreapta;

  • -   amenajare spațiu de parcare pe lot: min un loc sau garaj inclus în clădire;

  • -   indicii de utilizare a terenului POT = 29,25% si CUT = 0,5;

Circulația carosabilă șipietonală se realizează din str. Aleșdului, strada cu profil de 9,00 m;

Dotarea cu uitlități se realizează prin racordarea la rețelele edilitare de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică, existente în zonă.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Mudura Calin și soția Ioana , prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1184


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.