Hotărârea nr. 1183/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire imobil 2S+P+5E cu destinatia servicii turistice(hotel), sali de conferinta, birouri, spatii comerciale si corp cladire 2S+P+8E pentru birouri cu sala de conferinte, spatii de cazare si spatii comerc

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire imobil 2S+P+5E cu destinația servicii turistice(hotel), săli de conferință, birouri, spații comerciale și corp clădire 2S+P+8E pentru birouri cu sală de conferințe, spații de cazare și spații comerciale, str. Făcliei nr. cad. 18045 si 18046 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 171675 din data de 10.12.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire imobil 2S+P+5E cu destinația servicii turistice(hotel), săli de conferință, birouri, spații comerciale si corp clădire 2S+P+8E pentru birouri cu sală de conferințe, spații de cazare și spații comerciale, str. Făcliei nr. cad. 18045 si 18046 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 2660/16.06.2008, la inițiativa beneficiarei S.C. MACIO SRL, având ca scop integrarea a două clădiri cu destinația de servicii turistice (hotel), săli de conferință, birouri, spații de cazare și spații comerciale, pe strada Făcliei (nr. cad. 18045 si 18046), stabilind condițiile de amplasare, organizarea arhitectural-urbanistică a zonei, categorii de intervenții și reglementarea urbanistică a zonei.

Zona studiată, în suprafață de 5100,0mp, se află în intravilanul municipiului Oradea în zona centrală a acestuia, în imediata apropiere a albiei Crișului Repede, în vecinătatea complexului Meduza și a hotelului Terra, fiind delimitată de proprietăți private și publice.

Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existența în zonă a căilor de comunicare, circulația auto fiind asigurată din str. Făcliei.

Terenul luat în studiu în suprafață totală de S= 5100,0mp s-a identificat cu nr. cad. 18045 înscris în CF nr. 89934-Oradea și nr. cad. 18046 înscris în CF nr. 89935 - Oradea în favoarea S.C. Macio S.R.L., ca teren intravilan.

Situat în zona centrală, terenul este ușor accesibil ca sistem de circulație, beneficiază de legături bune în și din afara orașului. Perimetral s-a păstrat o zonă de locuire și de servicii și se propune o dezvoltare a zonei pentru servicii, agrement și locuire cu regim mediu și mare de înălțime.

Parcela este liberă de construcții.

Zona studiată beneficiază de acces la str. Făcliei și str. Nicolae Labiș.

În prezentul PUZ, au fost preluate toate prevederile cuprinse în documentațiile de urbanism aprobate anterior: P.U.G.- municipiul Oradea, P.U.Z. - Zona Centrală, P.U.Z.- Cetate și PUD- Complex hotelier Calipso.

Problemele de fluență a circulației auto sunt caracteristice acestei zone în continuă transformare funcțională.

Echiparea edilitară a terenului: în zonă există rețele publice de alimentare cu apă, canalizare menajeră, rețele de alimentare cu energie electrică, rețele termice sau de distribuire a gazului natural.

Principalele disfuncționalități ale zonei:

 • -  Rețeaua stradală existentă este necorespunzătoare comparativ cu nivelul de trafic ce se va genera de noua dezvoltare ce se preconizează a vechiului cartier.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul local de urbanism - Construire imobil 2S+P+5E cu destinația servicii turistice(hotel), săli de conferință, birouri, spații comerciale și corp clădire 2S+P+8E pentru birouri cu sală de conferințe, spații de cazare și spații comerciale, str. Făcliei nr. cad. 18045 și 18046 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • -  construire a două imobile: o clădire 2S+P+5E cu destinația servicii turisice (hotel), săli de conferințe, birouri, spații comerciale și respectiv o a doua clădire 2S+P+8E pentru birouri cu sală de conferințe, spații de cazare și

spații comerciale;

 • -  amplasarea celor două clădiri propuse și amenajarea acceselor se vor realiza conform prevederilor din planșa "U3-Reglementări" aferentă PUZ;

 • -  accesul auto se va face din str. Făcliei și din strada laterală străzii Făcliei (str. N. Labis)

 • -  se vor amenaja 90 de locuri de parcare, aferente funcțiunii, în zona de subsoluri și/sau de parter a celor două clădiri propuse;

 • -  POT propus = 50,0% si CUT propus = 3,90;

Zonificarea funcțională:Funcțiuni permise în perimetrul zonei de studiu:

 • -  construcții locuințe individuale, locuințe colective, spații de cazare,

 • -  construcții cu funcțiune hotelieră, comercială, birouri, sedii firme etc.

 • -  echipare tehnico - edilitară,

 • -  construcții staționări auto,

 • -  spații verzi, zone de agrement și recreere,

 • -  plantații de protecție;

Organizarea circulatiei :

 • - circulația majoră se desfășoară pe str. Făcliei;

 • - conform planșei U3-Reglementări urbanistice construcțiile propuse se vor amplasa retrase la minim 6,0m din axul străzii Făcliei;

Echiparea edilitară a terenului: se va realiza prin racord la rețelele publice existente în zona (de alimentare cu apă, canalizare menajeră retele de alimentare cu energie electrica, retele termice sau de distribuire a gazului natural).

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, S.C. MACIO SRL , prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1183


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila