Hotărârea nr. 1181/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte individuale Etapa I- Reglementare accese din strada Nojoridului, nr. cad. 9585 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale Etapa I- Reglementare accese din strada Nojoridului, nr. cad. 9585 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 153050 din data de 10.12.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal

  • - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale Etapa I- Reglementare accese din strada Nojoridului, nr. cad. 9585 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 2162/2008 la inițiativa beneficiarilor Dobrai Zsolt Zoltan și Urda Gabriel, având ca scop integrarea ansamblului de locuințe individuale în zona preponderent specială zona căi de comunicație aeriene, în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarului din str. Nojoridului, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Încadrarea în localitate. Situația existentă

Terenul luat în studiu este cuprins în intravilanul municipiului, în vecinatatea Aeroportului Oradea și adiacent canalului de desecare aflat în administrarea ANIF- Someș.

Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile.

Terenul categoria arabil în suprafață de S= 48958,0mp, s-a identificat cu nr. cad.9585 înscris în CF NDF nr. 7257 - Oradea în favoarea beneficiarilor Dobrai Zsolt Zoltan și Urda Gabriel, ca teren intravilan.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Nojoridului.

Principalele disfuncționalități ale zonei sunt prospectul actual al străzii necorespunzător traficului și lipsa echipării tehnico - edilitare .

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale- Etapa I- Reglementare accese din strada Nojoridului, nr. cad. 9585 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcele, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -   întrucât accesul existent constituit pe profilul străzii Nojoridului, neconformă din punct de vedere tehnic și urbanistic, proiectantul a luat în studiu posibilitatea extinderii și modernizării căii de acces pentru a se transforma în artera principală de categoria a III-a cu prospect de 12,0m (carosabil 7,0m, trotuare pe ambele părți și zona pentru dezvoltarea infrastructurii edilitare) și deschiderea unei străzi laterale (în interiorul parcelei cu nr. cad. 9585) de categoria a III-a având profilul transversal de 12,0m (pe direcția est-vest) până în dreptul canalului de desecare existent la limita vestică a amplasamentului, prevazută cu întoarcere în zona canalului de desecare, în vederea asigurării accesibilității la viitoarele loturi propuse, destinate locuirii și dotărilor de cartier în conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

  • -   In conformitate cu propunerile din PUZ, planșa 05.A - Circulația terenurilor și planșa 02.A- Plan de situație:

Strada principală (str. Nojoridului) pe lățime de 12,0m, se va constitui din:

  • -   strada Nojoridului existentă,

  • -   cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cad. 9585 înscris în CF NDF nr. 7257 - Oradea în favoarea beneficiarilor Dobrai Zsolt Zoltan si Urda Gabriel, ca teren intravilan;

Strada laterală nou propusă pe direcția est-vest (din interiorul parcelei cu nr. cad. 9585), prevăzută cu întoarcere în zona canalului de desecare pe lățimea de 12,0m se va constitui din:

  • -   cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cad. 9585 înscris în CF NDF nr. 7257 - Oradea în favoarea beneficiarilor Dobrai Zsolt Zoltan si Urda Gabriel, ca teren intravilan;

  • -   Terenurile destinate lărgirii și creării de străzi se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa05.A - Circulația terenurilor și a ofertei de donație autentificate notarial nr. 4200/11.11.2008;

  • -   În urma acceptării donației și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

Terenurile destinate creării de străzi noi sau modernizării și lărgirii celor existente aflate la dispoziția Comisiei de aplicare a Fondului Funciar se vor înscrie la Cartea Funciară cu destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Dobrai Zsolt Zoltan și Urda Gabriel, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1181


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.