Hotărârea nr. 1177/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinta unifamiliala S+P+M – str.Ep.I.Alexi nr. 45, nr.cad. 20071 si 20072 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință unifamilială S+P+M - str.Ep.I.Alexi nr. 45, nr.cad. 20071 și 20072 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 178727 din data de 10.12.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință unifamilială S+P+M - str.Ep.I.Alexi nr. 45, nr.cad. 20071 ș 20072 -Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 2893/02.07.2008, la inițiativa beneficiarului Ardelean Ioan, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale pe terenul situat pe str. Ep.I.Alexi nr. 45, a reglementării accesului la terenul beneficiarului, stabilirii condițiilor de extindere a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale pe str. Ep. I. Alexi și circulația juridică a terenurilor.

Terenul în suprafață totală S = 1000,0mp s-a identificat cu nr. cad. 20071 înscris în CF nr. 93604 - Oradea și nr. cad. 20072 înscris în CF nr. 93605 - Oradea în favoarea lui Ardelean Ioan, ca teren itravilan.

Zona studiată se află în intravilanul localității în Cartierul Oncea, în marea majoritate ocupată de terenuri libere proprietate privată, o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire și de formare a rețelelor stradale. Terenul se situează pe strada Ep. I. Alexi .

Circulația în zonă se desfășoară din str. Bihorului pe str. Macului, str.Gh. Pituț și str. Ep. I. Alexi, nemodernizate.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință unifamilială S+P+M - str.Ep.I.Alexi nr. 45, nr.cad. 20071 si 20072 - Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune construirea unei case familiale în regim de înălțime propus S+P+M și lărgirea străzii Ep.I.Alexi la un profil transversal de 12,0m(carosabil 2 sensuri, rigole si trotuare), conform planșei U4 - Circulația terenurilor;

 • -   amplasarea construcției se va realiza în limitele stabilite prin PUD, conform planșei U3- Reglementări:

 • -   limita de implantare gard: 6,0m din ax str. Ep.I.Alexi;

 • -   limita de implantare: 12,0m din axul străzii Ep.I.Alexi, lărgită la profil de 12,0m;

 • -   retrageri laterale: 2,40m față de mejdia stânga, 3,65m față de mejdia dreapta;

 • -   retragere spate: minim 9,0m;

 • -   parcaj obligatoriu: minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -  POT max = 35,0%, CUTmax = 0,50;

Organizarea circulației: Strada Ep.I.Alexi lărgită la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor), pe lățimea de 6,0m pe partea beneficiarilor, conform planșei U4-Circulația terenurilor, se va constitui din:

 • -   strada Ep.I.Alexi existentă,

 • -  terenul identificat cu nr. cadastral 20071 înscris în CF NDF nr. 93604 - Oradea, ca teren intravilan;

Terenul destinat lărgirii străzii Ep.I.Alexi existente se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșaU4 -Circulația terenurilor și ofertei de donație legalizat notarial nr. 5120/26.11.2008;

În urma acceptării donațiilor și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă și canalizarea menajeră, alimentarea cu energie electrică, se vor rezolva prin racord la rețelele existente, colectarea apelor meteorice se va face în rigole stradale.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Ardelean loan , prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1177

Ionel Vila