Hotărârea nr. 1175/2008

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa familiala P+E, str. Camil Petrescu nr. 8, nr. cad. 19972 si 19973 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+E, str. Camil Petrescu nr. 8, nr. cad. 19972 și 19973 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 174903 din data de 10.12.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+E, str. Camil Petrescu nr. 8, nr. cad. 19972 și 19973 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 673/17.01.2008 la solicitarea beneficiarilor Farkas Antal și soția Marta în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe familiale, pe str. Camil Petrescu și reglementarea accesului la parcelă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

Situația juridică

Terenul studiat, în suprafață totală de 4179,0mp, a fost identificat cu nr. cadastral 19972 înscris în CF nr. 93507-Oradea și respectiv nr. cadastral 19973 înscris în CF nr. 93508-Oradea în favoarea beneficiarilor Farkas Antal și soția Marta, ca teren intravilan. Încadrarea în localitate. Situația existentă

Teritoriul luat în considerare, este situat în intravilanul localității, în zona nord-vestică de dealuri pe str. Camil Petrescu nr. 8, din strada Făcliei. Terenul se învecinează cu strada Camil Petrescu la sud iar la nord, est și vest cu terenuri proprietate particulară.

În prezent construcțiile existente în zonă, sunt locuințe în general cu regim mic de înălțime constituite la frontul străzii Camil Petrescu.

În prezent terenul este liber de construcții.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1 cu locuințe izolate unifamiliale, cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este lipsită de utilități, existând alimentare cu apă, canalizare și energie electrică. Circulația carosabilă existentă în zonă este constituită din străzile Făcliei, Dinicu Golescu, Făgetului și Camil Petrescu.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+E, str. Camil Petrescu nr. 8, nr. cad. 19972 și 19973 -Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Se propune: construirea unei case familiale în regim de înălțime propus P+E, pe parcela cu nr. cad. 19972, și lărgirea străzii Camil Petrescu la un profil transversal de 12,0m(carosabil 2 sensuri, rigole si trotuare), conform planșei 3A-Circulația terenurilor, prin donarea terenului identificat cu nr. cad. 19973 înscis în CF nr. 93508-Oradea;

 • - Amplasarea construcției: se va realiza conform prevederilor din planșa 5A - Reglementări cu respectarea condițiilor și a recomandărilor din Studiu de risc natural (SRN) nr.765/2008 întocmit de către SC Proiect Geo 2003 SRL- ing Drăgan Dorin cu viza verificator ing.Roman Florian (atestat A f), ce va constitui parte integrantă a documentației de autorizare a construcției propuse:

 • -   limita de implantare gard: 6,0m din ax strada Camil Petrescu;

 • -   limita de implantare a construcției: minim 6,0m de la aliniamentul străzii Camil Petrescu;

 • -   retrageri laterale: 0,60m față de mejdia dreapta, 18,47m față de mejdia stânga;

 • -   POT maxim propus = 35 %, CUT maxim propus = 0,50;

 • - Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă prin racord la rețelele existente în zonă, canalizarea prin racord la rețelele existente în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă, apa pluvială va fi colectată în rigole.

 • - Organizarea circulației: Strada Camil Petrescu se propune a se reglementa la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform propunerii din PUD; Strada Camil Petrescu lărgită, pe lățimea de 6,0m pe partea beneficiarilor, conform planșei 3A-Circulația terenurilor, se va constitui din:

 • -   strada Camil Petrescu existentă,

 • -   terenul identificat cu nr. cadastral 19973 înscris în CF nr. 93508 - Oradea, ca teren intravilan;

 • - Terenul destinat lărgirii străzii Camil Petrescu existente se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa 3A-Circulația terenurilor și ofertei de donație legalizat notarial nr. 1625/17.10.2008;

 • - În urma acceptării donațiilor și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Farkas Antal și soția Marta, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1175

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Ionel Vila