Hotărârea nr. 1171/2008

privind aprobarea Acordului colectiv de munca nr. 40149 din 16.12.2008 al Politiei Comunitare Oradea pentru anul 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Acordului colectiv de muncă nr. 40149 din 16.12.2008 al Poliției Comunitare Oradea pentru anul 2008

Analizând Raportul de specialitate nr.40150 din 16.12.2008, întocmit de Poliția Comunitară Oradea, Biroul Pregătire Profesională, Resurse Umane și Salarizare prin care se propune aprobarea Acordului colectiv de muncă al Poliției Comunitare Oradea pentru anul 2008

Ținând cont de:

 • - Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici ( R2 ), actualizată;

 • - Hotărârea 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea funcționarilor publici;

 • - ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2007 (*actualizata*) privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcționarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcționarilor publici, precum si creșterile salariale care se acorda funcționarilor publici in anul 2007

 • - ORDONANTA nr. 10 din 31 ianuarie 2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publica

-LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității si sănătății in munca

 • - LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate

 • - prevederile Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, actualizată;

 • -    prevederile H.G. nr.2.295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare a municipiului Oradea;

 • -   prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, actualizată;

În baza art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit. b) și art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Acordul Colectiv de muncă nr.40149 din 16.12.2008 al Poliției Comunitare Oradea pentru anul 2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Poliției Comunitare Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Poliția Comunitara Oradea

 • - Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1171


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR Ionel Vila

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 1171

ACORD COLECTIV

În baza art. 72 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici (R2), actualizată, coroborat cu art. 22 alin (1) și art. (24) alin (2) din Hotărârea nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective.

se încheie prezentul acord colectiv între cele două părți:

 • 1. Poliția Comunitară Oradea, cu sediul în Oradea, P-ța Unirii, nr. 1, reprezentată prin domnul Leucea Crăciun - director executiv;

 • 2. Funcționarii publici din Poliția Comunitară Oradea, reprezentați prin d-na Condoroș Adriana, d-na Bondar Ilona, dl. Toth Zoltan, dl. Mușet Cosmin și dl. Gorgan Vasile.

SCOPUL ACORDULUI COLECTIV

Prezentul acord colectiv are ca scop asigurarea, în conformitate cu dispozițiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul cetățenilor, eliminarea conflictelor de interese sau de muncă și preântâmpinarea grevelor.

CAPITOLUL I:

DISPOZIȚII GENERALE

9

Art.1. Părțile recunosc și acceptă, pe deplin, că sunt egale și libere în negocierea acordului colectiv la nivelul Poliției Comunitare Oradea și se obligă să respecte, în totalitate, prevederile acestuia privind drepturile și obligațiile ce decurg din prezentul acord colectiv și raporturile de serviciu.

Art.2.(1) Prezentul acord colectiv se încheie pentru anul 2008.

 • (2) Prezentul Acord colectiv va fi supus spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oradea, după semnarea de către părți.

Art.3.(1) Orice cerere de modificare a prezentului acord colectiv va face obiectul unei negocieri;

(2) Modificările aduse acordului colectiv produc efecte de la data stabilită de părți.

Art.4. Conducerea Poliției Comunitare Oradea, va pune cu cel puțin 5 zile înaintea începerii negocierilor la dispoziția reprezentanților funcționarilor publici informațiile care ar putea fi folosite la negocierea sau modificările prezentului acord colectiv.

Art.5. Suspendarea sau încetarea prezentului acord colectiv are loc potrivit legii.

Art.6. Interpretarea clauzelor prezentului acord colectiv se face prin consens.

Art.7. Pentru soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor intervenite cu ocazia executării, modificării, suspendării sau încetării acordului colectiv, părțile convin să negocieze litigiile prin comisia paritară.

Art.8. Prevederile prezentului acord colectiv produc efecte pentru toți funcționarii publici din Poliția Comunitară Oradea.

TIMPUL DE MUNCĂ

Art.9. (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână;

(2) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus;

 • (3) În funcție de specificul muncii prestate, se va putea opta și pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână;

Art.10. (1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

(2) Prin excepție, durata timpului de muncă ce include și orele suplimentare poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă calculată pe o perioadă de referință de 3 luni calendaristice să nu depășească 48 de ore pe săptămână.

(3) Orele suplimentare pot fi plătite pentru nu mai mult de 30 % din personalul de execuție. Art.11. Funcționarii publici care renunță la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, beneficiază de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore pe zi, fără să le fie afectate salariul de bază și vechimea în muncă.

Art.12.(1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată muncă suplimentară;

 • (2) Munca suplimentară va fi efectuată din dispoziția șefului ierarhic cu aprobarea conducătorului instituției;

 • (3) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul funcționarului public cu excepția cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unor accidente.

Art.13.(1) Pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru funcționarii publici numiți în funcții publice de execuție și de conducere au dreptul la recuperare sau la plata unui spor din salariul de bază, după cum urmează:

 • a)         75% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de

lucru;

 • b)         100% din salariul de bază pentru orele următoare;

 • c)         Cu spor de 100 % se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte

zile în care în conformitate cu legislația în vigoare nu se lucrează.

 • (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporuruile se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă sau aprobată, după caz, de șeful ierarhic superior sau conducătorul instituției fără a se depăși 360 de ore anual.

ZILELE LIBERE ȘI SĂRBĂTORILE LEGALE

Art.14.(1) Zilele de sărbători legale în care nu se lucrează sunt următoarele:

 • -  1 și 2 ianuarie - Anul Nou,

 • -  prima și a doua zi de Paști - Sfintele Paști,

 • -  1 mai - Ziua Internațională a Muncii,

 • -  Prima și a doua zi de Rusalii,

 • -  Adormirea Maicii Domnului,

 • -  12 octombrie - ziua orașului Oradea - cu precizarea că se va asigura o desfășurare normală a activității la toate birourile Poliției Comunitare Oradea,

 • -  1 decembrie - Ziua Națională a României,

 • -  25 și 26 decembrie - Sărbătoarea de Crăciun,

- 2 zile pentru fiecare dintre cele 2 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

 • (2) Pentru persoanele care se află în concediu de odihnă, zilele în cauză nu se iau în calculul concediului de odihnă.

CONCEDIUL DE ODIHNĂ

Art.15(1) Funcționarii publicii au dreptul în fiecare an calendaristic la concediu de odihnă plătit, cu o durată de 21 - 25 zile lucrătoare, în funcție de vechimea în muncă.

 • (2) Concediul de odihnă se acordă proporțional cu numărul de luni lucrate într-un an calendaristic.

 • (3) Acordarea concediului de odihnă se poate face fracționat, cu condiția ca una dintre fracțiuni să nu fie mai mică de 15 zile lucrătoare.

Art.16.(1) Pentru perioada concediului de odihnă funcționarul public beneficiază de o indemnizație de concediu care nu poate fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă.

 • (2) Indemnizația de concediu de odihnă se plătește cu cel puțin 5 zile înaintea plecării în concediu, la solicitarea celui în cauză.

 • (3) Funcționarul public are dreptul, pe lângă indemnizația de concediu, la o primă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu care se impozitează conform legislației în vigoare.

Art.17. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă doar în cazul încetării raportului de serviciu al funcționarului public.

Art.18.(1) Concediul de odihnă poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective, în condițiile legii;

(2) Conducătorul instituției poate rechema funcționarul public din concediul de odihnă, în caz de forță majoră sau interese urgente care impun prezența funcționarului public la locul de muncă. În acest caz instituția are obligația de a suporta toate cheltuielile funcționarului public și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

Art.19. Dacă funcționarul public pleacă din unitate după efectuarea concediului de odihnă pe anul în curs, indemnizația pentru zilele de concediu aferente perioadei nelucrate se va recupera după caz de la unitatea la care pleacă sau de la cel în cauză.

Art.20. Funcționarii publici care se pensionează, au dreptul la concediu de odihnă integral pentru anul respectiv, indiferent de luna în care se pensionează.

Art.21. Dacă pe parcursul a doi ani calendaristici funcționarul public are mai puțin de 12 luni lucrate, indiferent de motiv, acesta beneficiază de un singur concediu de odihnă.

Art.22. Orice convenție prin care se renunță total sau în parte la dreptul concediului de odihnă este interzisă.

Art.23. Funcționarii publici au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie, după cum urmează:

 • a) căsătoria civilă a funcționarului public                                5 zile

 • b) nașterea sau căsătoria unui copil al funcționarului public              3 zile

 • c) decesul soțului / soției funcționarului public sau al unei rude de până la gradul al III - lea al funcționarului public ori a soțului / soției

acestuia, inclusiv                                                        3 zile

 • d) controlul medical anual                                                1 zi.

CONCEDII ÎN INTERES PERSONAL ȘI DE FORMARE PROFESIONALĂ

Art.24. Funcționarii publici au dreptul, la cerere, la un concediu fără plată, pentru interese personale, de maximum 30 de zile calendaristice, iar în cazuri deosebite de maximum 90 zile calendaristice.

Art.25.(1) Funcționarii publici au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională;

 • (2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.

Art.26. Durata concediului fără plată pentru formare profesională va fi de maximum 90 de zile și va putea fi realizat și fracționat în cursul unui an calendaristic, pentru susținerea examenelor de promovare în anii superiori sau a examenelor de absolvire.

Art.27. Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă.

Art.28.(1) În cazul în care funcționarii publici participă la cursuri, stagii de formare profesională, din domeniul administrației publice sau în legătură cu acesta, cheltuielile de participare vor fi suportate de către angajator. În cazul participării la masterate din domeniul administrației publice sau în legătură cu acestea se vor suporta de către angajator numai cheltuielile de școlarizare.

 • (2) După absolvirea cursurilor de formare profesională sau masterate funcționarul public va fi obligat să semneze un angajament scris prin care se obligă să lucreze în administrația publică pe o perioadă de cel puțin 3 ani, în caz contrar fiind obligat să restituie sumele cheltuite de instituție prevăzute la alin (1), proporțional cu perioada lucrată de la absolvirea acestora.

CAPITOLUL II:

SALARIZARE, DREPTURI, FACILITĂȚI, INDEMNIZAȚII ȘI SPORURI

Art.29.(1) Pentru munca prestată, în condițiile prevăzute în raportul de serviciu, fiecare funcționar public are dreptul la un salariu în lei;

 • (2) Salariul cuprinde: salariul de bază, indemnizațiile, sporurile precum și alte adaosuri;

 • (3) Salariul de bază se stabilește în funcție de pregătirea profesională, răspunderea și complexitatea muncii îndeplinite, respectându-se grilele de salarizare, conform legislației în vigoare.

Art.30. Salariul este confidențial, angajatorul având obligația de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității.

Art.31.(1) Salarizarea funcționarilor publici se face în conformitate cu legislația în vigoare;

(2) Funcționarii publici cu funcții de conducere vor beneficia de indemnizația de conducere conform legii.

Art.32. Salariul de bază nu poate fi mai mic decât salariul minim pe economie.

Art.33. Funcționarii publici vor beneficia de sporuri de vechime în funcție de vechimea în muncă, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.34.(1) Pentru merite deosebite, funcționarii publici pot beneficia de salariu de merit în limita a 20 % din numărul de posturi corespunzătoare funcțiilor publice;

(2) Salariul de merit va fi în cuantum de maxim 15 % din salariul de bază.

Art.35.(1) Pe parcursul anului calendaristic funcționarii publici beneficiază de premii și facilități, după cum urmează:

 • a) un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază, realizat în anul pentru care se face premierea. Plata acestuia se va face în luna ianuarie a anului următor;

 • b) premii constituite lunar în limita a 10 % din fondul de salarii pentru funcționarii publici, ce vor fi acordate trimestrial, în urma analizei obligatorii a activității funcționarilor publici de către șefii ierarhici. Criteriile și condițiile de acordare a premiilor vor fi stabilite prin Regulamentul de acordare a premiilor;

 • c) premii semestriale, din economiile realizate, prin reducerea cheltuielilor cu salariile în limita a 5 % din cheltuielile cu salariile aferente funcțiilor publice prevăzute în statul de funcții;

 • d) funcționarii publici au prioritate la acordarea în folosință la o suprafață de cel puțin 300 mp pentru construirea unei locuințe familiale;

 • e) funcționarii publici chiriași în apartamente fond municipal beneficiază de cumpărarea în rate eșalonate pe o perioadă de 15 ani a apartamentului în care locuiesc împreună cu familia;

 • f)  funcționarii publici beneficiază de transport gratuit pe mijloacele de transport în comun pe raza municipiului Oradea pe bază de abonament pe toate liniile, plătit de instituție. Funcționarii publici beneficiază de parcare gratuită, pe timpul programului de lucru, a autoturismelor personale, sau autoturismelor familiei (soț/soție, părinți, socri) în curțile instituțiilor și în parcările special amenajate din preajma clădirii primăriei;

 • g) funcționarii publici beneficiază de intrarea gratuită, pe baza legitimației de serviciu, în ștrandul Ioșia și ștrandul municipal;

 • h) instituția este obligată, să despăgubească funcționarul public în cazul în care acesta, din vina instituției, a suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;

 • i)  conducerea instituției are obligația să asigure funcționarilor publici protecție împotriva amenințărilor, calomniilor și violențelor cărora ar putea fi victime în exercitarea funcției sau în legătură cu acesta, prin organele de pază și ordine publică. În cazul în care un funcționar public a fost amenințat, calomniat sau agresat fizic sau moral în exercitarea sarcinilor de serviciu, instituția va deconta onorariile avocatului ales pentru apărarea funcționarului public în justiție;

 • j)  funcționarii publici vor beneficia de serviciile medicului de medicina muncii al instituției, conform O.M.S. nr. 761/2001, cu modificările și completările ulterioare, iar instituția va suporta din buget cheltuielile generate în acest sens.

Art.36. Toate drepturile bănești cuvenite funcționarilor publici se plătesc înaintea oricăror obligații bănești ale instituției;

Art.37.(1) Întârzierea nejustificată a plății salariului sau neplata acestuia determină obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat funcționarului public;

(2) Reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria funcționarului public este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;

CAPITOLUL III:

ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU

Art.38. În vederea stabilirii concrete a drepturilor și obligațiilor funcționarilor publici, angajarea se va face prin încheierea raportului de serviciu.

Art.39.(1) Încheierea raportului de serviciu se face pe baza condițiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetățeanului și numai pe criteriul aptitudinilor și competenței profesionale.

 • (2) Conducerea instituției se obligă să aducă la cunoștința funcționarilor publici posturile vacante și condițiile de ocupare a lor, prin afișaj, cu cel puțin 30 de zile înaintea concursului;

 • (3) Posturile vacante se ocupă numai prin promovare, transfer, recrutare sau redistribuire. În cazul în care, la concurs au aceleași rezultate, un funcționar public cu o persoană din afara instituției, la ocuparea postului are prioritate funcționarul public angajat al instituției;

 • (4) Până la ocuparea posturilor vacante, conducătorul instituției poate delega un funcționar public al unității să îndeplinească atribuțiile funcției respective. Delegarea se face în scris, cu plata drepturilor salariale, potrivit legii;

 • (5) Promovarea în muncă a personalului se face prin examinare sau concurs;

 • (6) Componența comisiilor de concurs sau examen se va stabili prin decizia conducătorului instituției.

Art.40.(1) Evaluarea performanțelor profesionale a funcționarilor publici se va face în condițiile legii. Funcționarii publici nemulțumiți de evaluarea performanțelor profesionale, pot face contestație conform statutului funcționarilor publici.

 • (2) Evaluarea funcționarilor publici se va face anual, în cursul lunii ianuarie pentru anul precedent. Evaluarea are caracter confidențial și se aduce la cunoștința funcționarilor publici sub semnătură.

 • (3) Întocmirea evaluării de către șefii ierarhici, în mod subiectiv, nesincer sau cu rea credință constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea administrativă a celui vinovat.

Art.41. Încheierea raportului de serviciu se face în baza legislației în vigoare și a celor prevăzute în prezentul acord colectiv, de regulă, pe perioadă nedeterminată.

Art.42. Funcționarul public are următoarele obligații:

 • a) de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;

 • b) de a respecta disciplina muncii;

 • c) de confidențialitate și fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;

 • d) de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în instituție;

 • e) de a respecta secretul de serviciu;

 • f)  prin comportamentul lor și prin ținută, funcționarii publici sunt obligați să se arate demni de considerația și încrederea pe care o impune poziția lor de funcționari publici și să se abțină de la orice acte de natură să compromită prestigiul funcției pe care o dețin, precum și al instituției. Este interzis funcționarilor publici ca, direct sau indirect, să solicite, sau să facă să li se promită, pentru ei sau pentru alți colegi, în considerarea poziției lor, daruri sau alte avantaje materiale.

 • g) pe perioada grevelor de avertisment, declanșate în condițiile legii nr. 168/1999, activitatea se va desfășura în regim special, adică 30 % din totalul serviciilor, birourilor și compartimentelor. Pe perioada grevei propriu zise vor funcționa 10 % din totalul serviciilor, birourilor și compartimentelor.

Art.43. Angajatorul are următoarele obligații:

 • a) să informeze funcționarii publici asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;

 • b) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice în vederea înbunătățiri condițiilor de muncă;

 • c) să acorde funcționarilor publici toate drepturile ce decurg din lege, din acordul colectiv și din raporturile de serviciu;

 • d) să se consulte cu reprezentanții funcționarilor publici în privința deciziilor susceptibile să afecteze drepturile și interesele funcționarilor publici;

 • e) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de funcționarii publici, în condițiile legii;

 • f)  să elibereze la cerere toate documentele care atestă calitatea de funcționar public a solicitantului;

 • g) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale funcționarilor publici;

Art.44. Raportul de serviciu poate fi modificat numai prin acordul părților. Orice modificare a prevederilor raporturilor de serviciu se va face în termen de 15 zile de la data încunoștiințării în scris a funcționarului public asupra modificărilor.

Art.45. Delegarea și detașarea funcționarilor publici se face în condițiile prevăzute de lege.

Art.46.(1) Raportul de serviciu se poate suspenda prin acordul părților sau prin actul unilateral al uneia din părți;

(2) Suspendarea raportului de serviciu are ca efect suspendarea prestării muncii de către funcționarul public și a plății drepturilor de natură salarială de către angajator.

Art.47. Încetarea raportului de serviciu poate avea loc în condițiile prevăzute de lege, prin unul din următoarele moduri:

 • a) de drept;

 • b) acordul părților;

 • c) prin eliberarea din funcția publică;

 • d) prin destituirea din funcția publică;

 • e) prin demisie.

Art.48. Eliberarea din funcția publică poate fi dispusă pentru motive care țin de persoana funcționarului sau pentru motive care nu țin de persoana funcționarului.

Art. 49. Este interzisă eliberarea din funcția publică a funcționarilor publici, în următoarele situații:

 • a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală;

 • b) pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale.

Art.50. Încetarea sau modificarea raportului de serviciu nu poate fi dispusă fără acordul funcționarului public:

 • a) pe durata incapacității temporare de muncă, dovedită cu certificat medical conform legii;

 • b) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

 • c) pe durata concediului de maternitate;

 • d) pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

 • e) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • f)  pe durata îndeplinirii serviciului militar;

 • g) pe durata efectuării concediului de odihnă.

CAPITOLUL IV:

CONCEDIEREA COLECTIVĂ

Art.51. În cazul în care angajatorul intenționează să efectueze concedieri colective acesta are obligația de a iniția, în timp util și în scopul ajungerii la o înțelegere, în condițiile prevăzute de lege, consultări cu reprezentanții funcționarilor publici cu privire cel puțin la:

 • a)  metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de funcționari publici care vor fi concediați;

 • b) atenuarea consecințelor concedierii prin recurgera la măsuri sociale care vizează, printre altele sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a funcționarilor publici concediați;

Art.52 În perioada în care au loc consultări potrivit art. 51 angajatorul are obligația să furnizeze toate informațiile relevante și să notifice în scris reprezentanții funcționarilor publici asupra următoarelor:

 • a) numărul total al funcționarilor publici ce urmează a fi concediați;

 • b) motivele care determină concedierea;

 • c) numărul și categoriile de funcționari publici care vor fi afectați de concediere;

 • d) criteriile avute în vedere, potrivit legii și acordului colectiv, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;

 • e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;

 • f)  măsurile pentru atenuarea consecințelor concedierii și compensațiilor ce urmează să fie acordate funcționarilor publici supuși concedierii, conform dispozițiilor legale și acordului colectiv aplicabil la nivel național;

 • g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;

 • h) termenul înăuntrul căruia reprezentanții funcționarilor publici pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului funcționarilor publici concediați;

Art.53.(1) Reprezentanții funcționarilor publici pot propune conducerii instituției măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului funcționarilor publici concediați, într-un termen de 10 de zile calendaristice de la data primirii notificării de concediere;

(2) Conducătorul instituției are obligația de a răspunde în scris și motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile de la primirea acestora.

Art.54.(1) Conducătorul instituției care a dispus concedieri colective nu poate face noi angajări pe locurile de muncă ale funcționarilor publici concediați pe o perioadă de 9 luni de la data concedierii acestora;

 • (2) În cazul în care în această perioadă instituția reia activitățile a căror încetare a condus la concedieri colective, funcționarii publici care au fost concediați au dreptul de a fi reangajați pe aceleași locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior, fără examen sau concurs;

 • (3) În situația în care funcționarii publici care au dreptul de a fi reangajați potrivit alin. (2) nu solicită acest lucru în termen de 10 zile de la data comunicării conducerii instituției că acceptă locul de muncă oferit, conducerea instituției poate face noi angajări pe locurile de muncă rămase vacante.

CAPITOLUL V:

CONDIȚII DE MUNCĂ, PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA MUNCII ȘI P.S.I.

Art.55.(1) Instituția se obligă să depună eforturile necesare pentru îmbunătățirea și ameliorarea continuă a condițiilor de muncă.

(2) Până la realizarea obiectivului prevăzut la alineatul (1) părțile vor conveni asupra măsurilor ce urmează să fie luate pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și evitarea îmbolnăvirilor profesionale prin Comitetul de sănătate și securitate.

Art.56. Locurile de muncă din Poliția Comunitară Oradea sunt locuri de muncă cu condiții normale de lucru.

Art.57. Funcționarii publici sunt obligați să păstreze în bune condiții amenajările efectuate pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, să nu deterioreze, descompleteze ori să sustragă componente ale acestora.

Art.58.(1) Conducerea instituției va asigura, la angajare și ulterior, cel puțin odată pe an, examinarea medicală a funcționarilor publici, în scopul constatării dacă sunt apți pentru desfășurarea activității în postul pe care îl ocupă sau pe care ar urmează să-l ocupe, precum și pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale.

 • (2) Examinarea medicală anuală este gratuită.

 • (3) Funcționarii publici sunt obligați să se supună examenelor medicale.

 • (4) În cazul când prin dispoziții legale speciale se prevăd examinări medicale la termene mai scurte, se vor aplica aceste prevederi.

 • (5) Refuzul funcționarului public de a se prezenta la examinarea medicală organizată, potrivit alin. 1 și alin. 3, constituie abatere disciplinară și se va sancționa administrativ.

 • (6) Funcționarii publici au obligația, atunci când li se solicită de către cei în drept, să se supună testului alcoolscop.

Art.59. Instituția nu va refuza menținerea în muncă a persoanelor cu dizabilități, în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu aferente posturilor în care acestea sunt încadrate.

Art.60.(1) Funcționarilor publici li se acordă, lunar, drepturi speciale pentru menținerea sănătății și securității muncii după cum urmează:

 • a) 500 lei pentru funcționarii publici care au un salariu brut conform statului de personal la 30.11.2008 între 550 lei și 1700 lei;

 • b) 450 lei pentru funcționarii publici care au un salariu brut conform statului de personal la 30.11.2008 între 1701 lei și 2200 lei;

 • c) 400 lei pentru funcționarii publici care au un salariu brut conform statului de personal la 30.11.2008 peste 2201 lei;

 • (2) Suma stabilită la data de 30.11.2008 rămâne aceeași pe tot parcusul anului 2008 chiar dacă intervin modificări privind venitul brut al funcționarului public.

 • (3) Drepturile speciale se vor indexa semestrial cu indicele prețului de consum inflaționist comunicat de Direcția Județeană de Statistică.

 • (4) Drepturile care decurg din acordarea acestei sume se împart în două categorii:

 • a) drepturi pentru menținerea sănătății, astfel:

 • -  acoperirea unei părți din cheltuielile cu tratamentele medicale;

 • -  acoperirea unei părți din cheltuielile cu hrana;

 • -  acoperirea unei părți din cheltuielile cu medicamentele.

 • b) drepturi pentru securitatea muncii, astfel:

 • -  acoperirea unei părți din cheltuielile determinate de munca în condiții de stres;

 • -  acoperirea unei părți din cheltuielile de transport în interesul serviciului.

 • (5) Funcționarii publici care suferă de boli cronice sau profesionale vor beneficia din partea instituției de plata a 50 % din contravaloarea serviciilor de tratament efectuate într-o stațiune balneoclimaterică la indicația scrisă a medicului specialist.

 • (6) Funcționarii publici care sunt pensionați la limită de vârstă primesc 1000 de lei din fondul de premiere aprobat în condițiile legii;

 • (7) Drepturile lunare speciale pentru menținerea sănătății și securității muncii se acordă funcționarilor publici în următoarele situații:

 • a) sunt efectiv prezenți la muncă

 • b) se află în concediu de odihnă

 • c) concediu de studii plătit;

 • d) se află în zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie conform art. 23 din acordul colectiv.

 • (8) Drepturile lunare speciale pentru menținerea sănătății și securității muncii nu se vor acorda în următoarele situații:

 • a) funcționarilor publici aflați în concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani;

 • b) funcționarilor publici aflați în concediu de boală;

 • c) angajatelor aflate în concediu de maternitate;

 • d) alte tipuri de concedii.

 • (9) Drepturile speciale pentru menținerea sănătății și securității muncii se finanțează din bugetul local capitolul cheltuieli materiale și servicii, astfel cum este prevăzut în clasificația indicatorilor bugetari. Aceste drepturi nu afectează fondul de salarii și se supune regulilor de impozitare prevăzute de codul fiscal și legislația în vigoare.

 • (10) Funcționarii publici vor beneficia trimestrial de suma de 550 lei pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu achiziționarea unei vestimentații, conform cerințelor impuse de Codul de conduită al funcționarilor publici și Regulamentului intern. Suma de 550 lei va fi achitată odată cu plata drepturilor salariale a primei luni din trimestru. Sumele necesare vor fi finanțate din bugetul local, capitolul cheltuieli materiale și servicii și se supune regulilor de impozitare prevăzute de codul fiscal și legislația în vigoare.

 • (11) Suma de 550 de lei trimestrial nu se acordă funcționarilor publici care au raportul de serviciu suspendat în luna în care se acordă acest drept, pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

CAPITOLUL VI:

ALTE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI FACILITĂȚI ACORDATE FUNCȚIONARILOR PUBLICI

Art.61. În situația în care încetarea raportului de serviciu nu poate fi evitată, conducerea instituției va comunica, în scris, fiecărui funcționar public:

 • a) termenul de preaviz, în condițiile prevăzute de lege;

 • b) dacă îi oferă un alt loc de muncă ori cuprinderea într-o formă de recalificare profesională. Art.62. La aplicarea efectivă a reducerii de personal, după reducerea posturilor vacante de natură

celor desființate, măsurile vor afecta, în ordine:

 • a) raportul de serviciu ale funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile de pensionare pentru limită de vârstă;

 • b) raportul de serviciu al funcționarilor publici care îndeplinesc condițiile de pensionare anticipată la cererea lor;

 • c) funcționarii publici care au o slabă preocupare pentru realizarea sarcinilor de serviciu și au obținut, în ultimul an calificativul. „nesatisfăcător”.

Art.63. În afara drepturilor prevăzute în prezentul acord colectiv, funcționarii publici beneficiază de drepturile stabilite prin legislația specială în vigoare, privind asigurarea și protecția socială.

Art.64.(1) În caz de deces al funcționarului public, familia sa, va primii un ajutor cu caracter social, reprezentând două salarii medii brute lunare pe economie.

 • (2) Dacă decesul a survenit din cauza unui accident de muncă, a unui accident în legătură cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului social acordat va fi de 3 salarii medii brute pe economie.

 • (3) În caz de deces în familie (părinți, soț/soție, copii) funcționarii publici beneficiază de un ajutor din partea instituției în cuantum de un salariu mediu brut pe economie stabilit anual prin legea bugetului asigurărilor sociale. Finanțarea este asigurată din bugetul local capitolul cheltuieli materiale și servicii, iar sumele sunt alocate beneficiarilor cu titlul drepturi cu caracter social.

 • (4) Funcționarii publici beneficiază de un salariu mediu brut pe economie, plătit de aceasta mamei, pentru nașterea fiecărui copil, dacă mama nu este salariată, de acest drept beneficiază soțul acesteia.

CAPITOLUL VII:

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Art.65.(1) Conducătorul instituției dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare funcționarilor publici ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară.

 • (2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către funcționarul public prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, raportul de serviciu sau acordul colectiv, ordinele și dispozițiile legale ale șefilor ierarhici.

 • (3) Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune.

Art.66.(1) Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica conducătorul instituției în cazul abaterilor disciplinare sunt cele prevăzute la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcționarilor publici, republicată (R2), actualizată;

 • (2) Sancțiunile disciplinare, cu excepția celei prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. a) se aplică de conducătorul instituției la propunerea comisiei de disciplină;

 • (3) Sancțiunile disciplinare vor fi aplicate numai după cercetarea prealabilă a faptei săvârșite și după audierea funcționarului public. Audierea funcționarului public trebuie consemnată în scris, sub sancțiunea nulității;

 • (4) Refuzul funcționarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declarație privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces verbal de către Comisia de disciplină;

 • (5) La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, gradul de vinovăție și consecințele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcționarul public precum și de existența în antecedentele acestuia a altor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate;

 • (6) Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii abaterii disciplinare;

 • (7) Constituie abatere disciplinară și nefolosirea cartelei de proximitate la fiecare intrare sau ieșire din instituție precum și transmiterea cartelei de proximitate sau folosirea ei de către o altă persoană decât posesorul cartelei.

CAPITOLUL VIII:

RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

Art.67.(1) Funcționarii publici răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse instituției din vina și în legătură cu munca lor.

(2) Funcționarii publici nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau alte cauze neprevăzute și care nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.

Art.68.(1) Când paguba a fost produsă de mai mulți funcționari publici, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabilește în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.

(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul său net la data constatării pagubei și, atunci când este cazul, și în funcție de timpul efectiv lucrat.

Art.69.(1) Funcționarul public care a încasat de la instituție o sumă nedatorată este obligat să o restituie.

(2) Dacă funcționarul public a primit bunuri care nu i se cuveneau și care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptățit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabilesc potrivit valorii acestora la data plății.

Art.70.(1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reține în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză de către instituție.

(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăși împreună cu celelalte rețineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariu.

CAPITOLUL IX:

DISPOZIȚII FINALE

Art.71. Conflictele de muncă ce apar în derularea acordului colectiv se soluționează pe cale amiabilă, prin Comisia paritară sau în baza legislației speciale.

Art.72.(1) În conformitate cu legislația în vigoare, premiile și stimulentele vor fi acordate în baza unui Regulament ce va fi supus aprobării Consiliului Local în condițiile prevăzute de lege.

 • (2) Elaborarea Regulamentului de acordare a premiilor și stimulentelor se va face de o comisie formată din reprezentanți în număr egal din partea instituției și reprezentanții funcționarilor publici, ce va fi numită prin Decizia directorului executiv în termen de 30 de zile de la semnarea acordului colectiv.

 • (3) Regulamentul de acordare a premiilor și stimulentelor va fi elaborat în termen de 30 de zile de la numirea comisiei și supus spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oradea în prima ședință după elaborarea sa.

 • (4) La numirea într-o funcție publică precum și la încheierea raportului de serviciu funcționarii publici sunt obligați să prezinte declarația de avere. Declarația de avere se actualizează anual.

Art.73. Dispozițiile prezentului acord colectiv se întregesc cu celelalte dispoziții prevăzute în legislația muncii, contractul unic la nivel național, normele Uniunii Europene, convențiile și recomandările Organizației Internaționale a Muncii și cu normele Dreptului internațional al muncii.

Art.74. La expirarea termenului pentru care a fost încheiat acordul colectiv, părțile pot conveni prelungirea aplicării acestuia, în condițiile în care a fost încheiat sau în alte condiții mai favorabile ce vor fi negociate.

Art.75. De prevederile prezentului acord colectiv beneficiază, conform statului de funcții și organigramei aprobate, fucționarii publici din Poliția Comunitară Oradea, începând cu data numirii în funcția publică din cadrul instituției.

Art. 76. Prezentul Acord colectiv s-a încheiat în 3 (trei) exemplare.

Oradea, 19 decembrie 2008