Hotărârea nr. 117/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casã familialã ºi împrejmuire teren, în frontul II al strãzii Bihorului, nr. cadastral 2462/1 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială și împrejmuire teren, în frontul II al străzii Bihorului, nr. cadastral 2462/1 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.116057 din data de 15.02.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială și împrejmuire teren, în frontul II al străzii Bihorului, nr. cadastral 2462/1 - Oradea, s-a elaborat la inițiativa beneficiarilor domnului Silaghi Teodor și Monica în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale pe terenul situat pe str. Bihorului nr.cad.2462/1, rezolvarea circulației juridice a terenului și servirea edilitară.

Terenul luat în studiu este parcela cu număr cadastral 2462/1 în suprafață de S = 877,0 mp înscris în C.F.N. nr. 1303 NDF- Oradea, aflat în proprietatea beneficiarilor.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității Oradea, în zona de dealuri a municipiului, în partea de nord a municipiului Oradea, în frontul II al străzii Bihorului, într-o zonă construită cu case cu regim de mic de înălțime.

Regulamentul Zonării Funcționale al municipiului Oradea, aprobat prin HCL Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zona destinată locuințelor unifamiliale izolate.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este reprezentată de rețea electrică, rețea de apă și canalizare. In zona studiată nu există riscuri naturale, alunecări de teren, inundații cutremure.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.c) și art.45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială și împrejmuire teren, în frontul II al străzii Bihorului, nr. cadastral 2462/1 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  regim de înălțime propus : P+1;

 • -  regimul de aliniere față de drumul de acces (nr. cad. 2588/4):

 • -  limita de implantare gard: 3,50m din ax alee carosabilă (nr. cad. 2588/4) privată, de acces la parcele;

 • -  limita de implantare: 7,50m de la limita trotuar;

 • -  retrageri laterale: minim 2,40m pe o latura, cu 6,0m in total;

 • -  retragere spate : minim 9,0m;

 • -  accesul carosabil, pietonal va fi asigurat din strada Bihorului, pe drum privat identificat cu nr.cad. 2462/1;

 • -  POT propus = 35,0% si CUT propus = 0,65;

 • -  asigurarea utilităților: alimentarea cu apă și canalizarea prin racord la rețelele orășenești, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică existentă în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -  Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Silaghi Teodor și Monica, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -  S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius


Oradea, 29 februarie 2008

Nr.117


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

Vila

Ionel