Hotărârea nr. 1167/2008

pentru aprobarea Proiectului Tehnic si actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare si Modernizare Corp Policlinica Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu – Corp B Oradea”, si depunerea acestuia spre contractare catre Agentia de D

ROM\NIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare și Modernizare Corp Policlinică Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu - Corp B Oradea”, și depunerea acestuia spre contractare către Agenția de Dezvoltare Nord Vest

Analizând raportul de specialitate prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea bugetului proiectului „Reabilitare și Modernizare Corp Policlinică Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu - Corp B Oradea”, și depunerea acestuia spre contractare către Agenția de Dezvoltare Nord Vest.

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul programelor structurale.

Ținând cont de prevederile OG nr. 28/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.36 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.3, art.45 alin.2 lit.a, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E:

Art 1. Se aprobă Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții Reabilitare și Modernizare Corp Policlinică

Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu - Corp B Oradea cu următorii indicatori tehnico-economici:

 • A. Valoarea totală a proiectului este de 4.481.774 RON (1.215.594 EUR) inclusiv TVA din care:

din care construcții montaj: 1.943.079 lei/527.023 € la cursul 3,6869 lei/€ din 27.10.2008

 • B. Durata de realizare 1 an

 • C. Finanțarea investiției:

Valoarea Totală a proiectului: 4.481.774 RON (1.215.594 EUR)

Cheltuieli eligibile:           3.771.981 RON (1.023.077 EUR)

 • - fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 3.206.184 RON (869.615 EUR);

 • - fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 890.357 RON (133.000 EUR);

 • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 75.440 RON (20.462 EUR) la care se vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

- Cheltuieli cu privire la T.V.A: 709.793 RON (192.517 EUR),

Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art. 2. Se mandatează Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe pentru reactualizarea documentației de finanțare și transmiterea acesteia către Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

 • -  Direcția Economică

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1167


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila