Hotărârea nr. 1164/2008

privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, a contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „Reabilitare, Modernizare, Extindere si Dotari la Scoala cu clasele I-VIII Avram Iancu” Oradea care va fi depus in

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea participării Municipiului Oradea, a contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare, Modernizare, Extindere și Dotări la Școala cu clasele I-VIII Avram Iancu” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.204048/18.12.2008 prin care Consiliul Local al municipiului Oradea -Primăria Municipiului Oradea propune participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare, Modernizare, Extindere și Dotări la Școala cu clasele I-VIII Avram Iancu” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

În baza art.36 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.a, c, alin.6 lit.a pct.1, art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul „Reabilitare, Modernizare, Extindere și Dotări la Școala cu clasele I-VIII Avram Iancu” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 -Imbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Art. 2. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a proiectului „Reabilitare, Modernizare, Extindere și Dotări la Școala cu clasele I-VIII Avram Iancu” Oradea având următorii indicatori tehnico economici:

 • A. Valoarea totală a proiectului este de8.328.612 RON (2.260.874 EUR) inclusiv TVA.

 • B. Durata de realizare 2 ani

 • C. Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 8.328.612 RON (2.260.874 EUR)la cursul 1 EUR=3,6838 LEI din data de 05.11.2008

- din care C+M= 5.232.933 RON

Cheltuieli eligibile: 6.998.834 RON (1 .899.895 EUR)

 • - fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 5.949.009 RON (1.614.911 EUR);

 • - fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 909.848 RON (246.986 EUR);

 • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 139.977 RON (37.998 EUR) la care se vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

 • -   Cheltuieli cu privire la T.V.A: 1.329.778 RON (360.979 EUR),

 • -   Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art.3. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 139.977 RON (37.998 EUR) reprezentând co-finanțarea proiectului intitulat „Reabilitare, Modernizare, Extindere și Dotări la Școala cu clasele I-VIII Avram Iancu” Oradea și a cheltuielilor neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 1.329.778 RON (360.979 EUR) a altor cheltuieli neeligibile, și suportarea acestora din bugetul local al Municipiului Oradea

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea,

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Direcția Economică din cadrul municipiului Oradea

 • - Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

 • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 19 decembrie 2008

Nr. 1164

Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru” .