Hotărârea nr. 1162/2008

privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, a contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „REABILITARE LICEU TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA" care va fi depus in cadrul Programului Operational

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Municipiului Oradea, a contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „REABILITARE LICEU TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT

LASZLO" ORADEA" care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 204045/2008 prin care Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune Consiliului Local aprobarea participării Municipiului Oradea, a contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „REABILITARE LICEU TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA"care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 -Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) b) și d), alin. (4) lit. a) și d) alin.(6) lit. a.1) și ale art. 45 alin. (2) lit.a) și d) din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul „REABILITARE LICEU TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA" care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 -Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Art.2. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a proiectului „REABILITARE LICEU TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA" având următorii indicatori tehnico economici:

Valoarea totală a proiectului este de:7.963.272 RON (2.112.834 EUR) inclusiv TVA.

Durata de realizare: 2 ani

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 7.963.272 RON (2.112.834 EUR) la cursul

1 EUR=3,769 LEI din data de 13.10.2008

- din care C+M= 5.534.604 RON (1.468.454 EUR)

Cheltuieli eligibile: 6.505.776 RON (1.726.128 EUR)

- fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 5.529.910 RON (1.467.209 EUR);

- fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 845.750 RON (224.396 EUR);

- fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 130.116 RON (34.523 EUR) la care se vor adaugă costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile: 1.457.496 RON (386.706 EUR)

  • -  Cheltuieli cu privire la T.V.A: 1.271.446 RON (337.343 EUR),

  • -  Cheltuieli cu proiectarea suportate de bugetul de stat prin Contractul Cadru de finanțare a Programului multianual de "Asistență tehnică pentru sprijinirea Autorităților Publice Locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiții publice, finanțate de Programul Operațional Regional 2007-2013" nr. 61103/19.12.2007 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și Consiliul Local Oradea: 186.050 RON (49.363 EUR), fără TVA.

  • -  Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art.3. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 130.116 RON (34.523 EUR)reprezentând co-finanțarea proiectului intitulat „REABILITARE LICEU TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA" și cheltuielile neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 1.271.446 RON (337.343 EUR), a altor cheltuieli neeligibile, și suportarea acestora din bugetul local al municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea,

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Economică

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • - se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1162


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.