Hotărârea nr. 1161/2008

privind unele masuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitarea Liceului Teoretic “Aurel Lazar” Oradea”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitarea Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” Oradea”

Analizând raportul de specialitate nr. 204049 din 18.12.2008 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitarea Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” Oradea”;

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 -Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, în această etapă intervențiile fiind necesare pentru conformarea unității școlare la normele privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii autorizației de funcționare dar și pentru crearea unui climat propriu desfășurării actului educațional.

Ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizată;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

În baza art.36 alin.2 lit.c și lit.d, alin.6 lit.a pct.1, art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1 Se aprobă executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a „Reabilitarea Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” Oradea”.

Art.2 Se aprobă realizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții cu denumirea „Reabilitarea Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” Oradea” și a contractării acestui studiu de fezabilitate conform O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, conform temei de proiectare cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă suportarea studiului de fezabilitate din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe;

 • -  Direcția Economică;

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1161


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

b08b8fc3f047e157a97823cc7cde1395507cad129d4532acb7c256298de53c29

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

ANEXA la

Hotărârea Consiliului Local nr. 1161/2008

TEMA DE PROIECTARE. CERINȚE. SPECIFICAȚII. CONDIȚIONĂRI

J                                                                        J                                                 J

Date generale

 • 1.           Denumirea obiectivului de investiții : Reabilitarea Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” Oradea

 • 2.           Faza supusă contractării: expertiza tehnică, audit energetic, documentații pentru obținerea de avize și acorduri, studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, PAC, PT, CS, DDE

 • 3.           Amplasamentul: județul Bihor, localitatea Oradea, strada Avram Iancu, nr. 10

 • 4.            Titularul investiției: Municipiul Oradea - Administrația Imobiliară Oradea

 • 5.            Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea - Administrația Imobiliară Oradea

Informații generale privind proiectul

Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” este format din 3 corpuri de clădire - A în regim de înălțime P+1, B în regim de înălțime P+4, iar C în regim de P+2. Pentru desfășurarea activităților sportive din această unitate de învățământ este necesară o sală de sport corespunzătoare. În acest sens se dorește crearea unui spațiu adecvat acestei activități cât și pentru deservirea persoanelor care urmează un sport de performanță de interes regional (scrimă, tenis de masă). Sala de sport se va realiza la parterul corpului A (cel paralel cu str. Avram Iancu) prin refuncționalizarea unui spațiu de dimensiunile 10,70 x 21,70 cu vestiarele și grupurile sanitare aferente pentru băieți și fete. Sălile de clasă din zona respectivă vor fi reamplasate în mansarda ce se va executa pe corpurile A și C. Această zonă va mai cuprinde și un laborator de biochimie și grupurile sanitare aferente pe acest nivel.

În vederea acoperirii costurilor acestor lucrări, municipalitatea dorește să fructifice posibilitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, în această etapă intervențiile fiind necesare pentru conformarea unității scolare la normele privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii autorizației de funcționare dar și pentru crearea unui climat propriu desfășurării actului educațional.

Cadrul legal: conform anexei 11 - Referințe legislative din Ghidul solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 -Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Atenție!!!

 • •       HG nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei pentru elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții este abrogată și înlocuită de HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, aceasta din urmă completată cu Ordinul 863/2008 din 02 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții"

 • •       Pentru elaborarea documentației se va ține cont și de Nota Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor privind documentațiile tehnico-economice elaborate pentru investițiile publice și care se anexează cererilor de finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și de alte documente, note sau corrigendum-uri emise de Autoritatea de Management POR sau alte structuri abilitate relevante pentru proiect.

 • •       PAC, PT, CS, DDE se vor întocmi numai după aprobarea finanțării investiției.

 • •       Orice modificări ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfășurării contractului privind elaborarea studiului de fezabilitate atrage după sine implementarea obligatorie a acestora de către contractant fără alte pretenții financiare.

 • •        La solicitarea de completări de către avizatori, respectiv Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, sau alte instituții competente și îndreptățite, inclusiv comisia de recepție a autorității contractante a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție/studiului de fezabilitate, se va trece la realizarea acestora, fără alte pretenții financiare din partea elaboratorului.

  Analiza cost-beneficiu se va realiza obligatoriu (dacă nu este inclusă în SF/ documentația tehnică de avizare)

  Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale:

  - fonduri structurale: maxim 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;

  - fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile;

  - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2%, din costurile

  eligibile, la care se vor

  adăuga costurile neeligibile ale proiectului.

  - Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt: T.V.A., dobânda și

  alte comisioane, etc.

TEMA DE PROIECTARE

Etapele și documentațiile solicitate a fi realizate :

 • 1.  expertiza tehnică a clădirii

 • 2.  auditul energetic

 • 3.  documentația pentru obținerea avizelor și acordurilor necesare

 • 4.  studiul de fezabilitate/DALI

 • 5.  PT, CS, DDE (se va întocmi numai după aprobarea finanțării investiției)

Prin studiul de fezabilitate / DALI și proiectul tehnic se va urmări în principal realizarea următoarelor lucrări :

 • -   reparația capitală a fațadelor principale, laterale și posterioare;

 • -  dacă este cazul, consolidarea elementelor stabilite de expertiza tehnică;

 • -   reabilitarea termică a clădirilor-termosisteme pentru fațade, numai dacă auditul energetic al clădirii concluzionează asupra necesității realizării acestora (termoizolația și finisajele exterioare) ;

 • -   înlocuit ferestre și uși, conform concluziilor auditului energetic;

 • -   refacerea instalațiilor interioare ținându-se cont de recompartimentarea de la parter, mansardă și destinația încăperilor;

 • -   refacerea finisajelor interioare;

 • -  facilitarea accesului persoanelor cu handicap locomotor în toate corpurile de clădire;

 • -  mansardarea și acces mansardă a corpurilor A și C;

 • -   refacerea instal ațiilor de paratrăsnet;

 • -   refacerea și amenajarea parterului corpului A, în vederea desfășurării unor activități scolare și extra școlare: sală de sport pentru desfășurarea antrenamentelor de scrimă și tenis de masă, cu grupurile sanitare și vestiarele aferente băieților și fetelor;

 • -   refacerea rețelelor exterioare, branșamentelor și racordurilor ținând cont și de noii consumatori;

 • -  dotări cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesională, echipamente IT;

 • -   modernizarea utilităților, inclusiv crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități, pentru toate tipurile de infrastructură educațională;

 • -   modernizarea și extinderea utilităților necesare funcționării obiectivului investiției de bază, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, radio comunicații, telecomunicații;

 • -   proiectare și asistență tehnică, cuprinzând cheltuielile privind studiile de teren, obținerea de avize, acorduri și autorizații, proiectarea și ingineria, consultanța și asistența tehnică;

 • -   procurarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale;

 • -   organizarea de șantier, lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (lucrări de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicație sau construcții, branșarea la utilități, realizarea de căi de acces), activitățile conexe organizării de șantier (obținerea autorizației de execuție a lucrărilor de organizare de șantier; taxe de amplasament; întreruperea temporară a rețelelor de distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale; contractele temporare cu furnizorii de utilități și cu unitățile de salubrizare);

 • -   activități de audit, publicitate și informare, cu respectarea prevederilor contractului de finanțare;

 • -  toate cele de mai sus în cazul în care acestea sunt necesare.

Termene și condiții de elaborare și predare:

Documentațiile se vor realiza distinct după cum urmează:

 • -  documentații pentru obținerea de avize și acorduri (conform cerințelor pentru fiecare avizator în parte -uzual 2 exemplare din fiecare documentație)

 • -  expertiza tehnică: 6 exemplare

 • -   auditul energetic: 6 exemplare

 • -  studiul de fezabilitate / DALI: 7 exemplare

 • -  PAC: 2 exemplare

 • -  PT, CS, DDE: 6 exemplare

documentația se va preda într-un exemplar și pe suport electronic (CD sau DVD)

Termene de elaborare. Grafic de eșa onare.

Nr. crt.

Documentații/

Termene

30 zile calendaris tice de la semnarea contractul ui

Ziua 30 de la semnar ea contract ului

30 zile calendaris tice de la obținerea avizelor și acordurilor necesare

Conform prevederil or contractua le

După recepția document ațiilor, conform prevederil or contractua le

30 de zile calendaristic e de la obținerea finanțării necesare

Conform prevederil or contractu ale

După recepția document ațiilor, conform prevederil or contractu ale

1

Expertiza tehnică

2

Auditul energetic

3

Documentații pentru obținerea de avize și acorduri

4

Predarea

1,2,3

5

Studiul de fezabilitate / DALI

6

Recepția studiului de fezabilitate / DALI de către contractant

7

Plata contravalorii fazelor 1,2,3,4,5

8

PAC,

PT,CS,.DDE

9

Recepția PAC, PT, CS,DDE

10

Plata PAC, PT, CS, DDE

Condiționări :

»

Documentațiile se vor elabora conform ultimei versiuni a Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Important

Ghidul solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă” se poate descărca de la adresa http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBUCATIONS GUIDE DOC