Hotărârea nr. 1160/2008

privind aprobarea participarii Municipiului Oradea, aprobarea contributiei proprii si a suportarii cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului „Pachet complex de promovare turistica: Oradea-Arhitectura, Cultura, Legenda” care va fi depus in cadrul Pr

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Pachet complex de promovare turistică: Oradea-Arhitectură, Cultură, Legendă” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenție 5.3 „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.203416/16.12.2008 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Pachet complex de promovare turistică: Oradea-Arhitectură, Cultură, Legendă” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenție 5.3 „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, operațiunea 2. Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor și destinațiilor turistice specifice și a activităților de marketing specifice.

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenție 5.3 „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, operațiunea 2. Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor și destinațiilor turistice specifice și a activităților de marketing specifice

În baza art.36 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.10, 11, art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul „Pachet complex de promovare turistică: Oradea-Arhitectură, Cultură, Legendă” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa 5 „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenție 5.3 „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, operațiunea 2. Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor și destinațiilor turistice specifice și a activităților de marketing specifice.

Art.2. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 17.500 RON (4.487 EUR) reprezentând co-finanțarea proiectului intitulat „Pachet complex de promovare turistică: Oradea-Arhitectură, Cultură, Legendă” și a cheltuielilor neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 166.250 RON (42.630 EUR), a altor cheltuieli neeligibile, și suportarea acestora din bugetul local al Municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Economică

  • - Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1160

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila