Hotărârea nr. 1159/2008

pentru aprobarea contributiei Municipiului Oradea, in valoare de 4.000 EUR, ca si co-finantare la proiectul intitulat Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo)” care a fost depus in cadrul Progra

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea contribuției Municipiului Oradea, în valoare de 4.000 EUR, ca și co-finanțare la proiectul intitulat Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo)” care a fost depus în cadrulProgramului de Cooperare Transnațională pentru Europa de Sud-Est, axa prioritară 4 Dezvolatarea sinergetică și transnațională a dezvoltării sustenabile în regiune

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 202658/12.12.2008 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune aprobarea contribuției proprii a Municipiului Oradea, în valoare de 4.000 EURO, ca și co-finanțare la proiectul intitulat „Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo)” care a fost depus în cadrul Programului de Cooperare Transnațională pentru Europa de Sud-Est, axa prioritară 4 Dezvolatarea sinergetică și transnațională a dezvoltării sustenabile în regiune,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.36 alin.2 lit.c) și lit.e), alin.7 lit.a), art.45 alin.2 lit.a) și d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea prin Primăria municipiului Oradea- Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe, Biroul Turism, Cultura, Regenerare Urbană, ca partener la proiectul „Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo)” care a fost depus în cadrul Programului de Cooperare Transnațională pentru Europa de Sud-Est, axa prioritară 4 Dezvoltarea sinergetică și transnațională a dezvoltării sustenabile în regiune

Art.2. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea in valoare de 4.000 EURO (2%) reprezentând co-finanțarea proiectului intitulat Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo)” care a fost depus în cadrul Programului de Cooperare Transnațională pentru Europa de Sud-Est

Art.3. Se aprobă suportarea cotei de contribuție proprie în valoare de 4.000 EURO reprezentând 2% din valoarea proiectului propus a se finanța, din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea aprobat în condițiile legii.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea care este autorizată să efectueze modificările ce se impun în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • - Direcția Economică din cadrul municipiului Oradea

  • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1159


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila