Hotărârea nr. 1158/2008

privind aprobarea participarii Municipiului Oradea in proiectul de finantare „FF - FUTURE FORTRESS” care a fost depus in cadrul Programului Cultura 2007-2013, program finantat de Uniunea Europeana

ROM\NIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Municipiului Oradea în proiectul de finanțare „FF - FUTURE FORTRESS” care a fost depus în cadrul Programului Cultura 2007-2013, program finanțat de Uniunea Europeană

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.202660/12.12.2008 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe - Biroul Turism Cultură Regenerare Urbană propune Consiliului Local aprobarea contribuției Municipiului Oradea, în valoare de 60.000 EUR, ca și co-finanțare la proiectul intitulat „FF - Future Fortress”, care va fi depus in cadrul Programului Cultura 2007-2013,

Deoarece în cadrul programului Cultura 2007-2013 lansat de Uniunea Europeană Municipiul Oradea poate depune proiectul „FF - Future Fortress”,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

În baza art.36 alin.2 lit.b și lit.d, alin.4 lit.c, alin.6 lit.a pct.3, art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la programul Cultura 2007-2013 în vederea realizării proiectului „FF - FUTURE FORTRESS”.

Art.2. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea in valoarea de 60.000 EUR (50%) reprezentând co-finanțarea proiectului intitulat „FF - FUTURE FORTRESS”, depus in cadrul programului Cultura 2007-2013.

Art.3. Se aprobă suportarea cotei de contribuție proprie în valoare de 60.000 EUR reprezentând 50% din valoarea proiectului propus a se finanța, din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea aprobat în condițiile legii.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • - Direcția Economică din cadrul municipiului Oradea

  • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1158


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila