Hotărârea nr. 1156/2008

pentru respingerea propunerii privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 900mp. constituit din nr. topo 2890 si transmiterea terenului situat in Oradea str. Barcaului in folosinta gratuita catre Biserica Pentic

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru respingerea propunerii privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 900mp. constituit din nr. topo 2890 și transmiterea terenului situat în Oradea str. Barcăului în folosința gratuită către Biserica Penticostală nr. 6 Maranata, cu destinația de parcare

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 73523 din 17.12.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 900 mp. constituit din nr. topo 2890 și transmiterea terenului în folosință gratuită către Biserica Penticostală nr. 6 Maranata.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 655/25.2003 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu - amenajare parcare pentru Biserica Penticostală nr. 6 Maranata - str. Barcăului .

Prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 900 mp., se delimitează terenul aferent parcării amenajate pe str. Barcăului.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

În baza art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) lit.a), art. 45 alin.(3) și art. 124din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se respinge propunerea privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 900mp. constituit din nr. topo 2890 și transmiterea terenului situat în Oradea str. Barcăului în folosința gratuită către Biserica Penticostală nr. 6 Maranata, cu destinația de parcare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

  • - Instituția Arhitectului șef

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • - Biserica Penticostală nr. 6 Maranata , prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1156


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila