Hotărârea nr. 1153/2008

Pentru respingerea propunerii privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafata de 1.097 mp. constituit din nr. topo 2574 teren situat in Oradea str. Greierului nr. 17 detinut in folosinta gratuita de Biserica Penticosta

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Pentru respingerea propunerii privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.097 mp. constituit din nr. topo 2574 teren situat în Oradea str. Greierului nr. 17 deținut în folosință gratuită de Biserica Penticostală nr. 6 Maranata

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 73192 din 12.12.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.097 mp. constituit din nr. topo 2574, terenul situat în Oradea str. Greierului nr. 17 .

Prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.097 mp., se delimitează terenul atribuit în folosință gratuită Bisericii Penticostale nr. 6 Maranata Oradea în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 92 din 29.05.1997 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 781 din 29.07.2004. Pentru terenul atribuit în folosință gratuită Biserica Penticostală nr. 6 Maranata deține Contractul de comodat nr. 442 din 20.06.1997 modificat prin actul adițional încheiat la data de 16.08.2004.

Pe terenul menționat, Biserica Penticostală nr. 6 Maranata a edificat obiectivul: biserică.

Ținând cont de prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

În baza art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.b și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se respinge propunerea privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 1.097 mp. constituit din nr. topo 2574 teren situat în Oradea str. Greierului nr. 17 deținut în folosință gratuită de Biserica Penticostală nr. 6 Maranata și trecerea imobilului astfel delimitat în proprietatea privată a municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

  • - Serviciul Juridic

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • - Biserica Penticostală nr. 6 Maranata, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1153


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.