Hotărârea nr. 1152/2008

privind acceptarea donatiei d-lui Lucza Imre, reprezentând suprafata de 38 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19837, inscris in C.F. 93246 Oradea, situat in Oradea str. Nojoridului, cu destinatia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Lucza Imre, reprezentând suprafața de 38 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19837, înscris in C.F. 93246 Oradea, situat în Oradea str. Nojoridului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 73520 / 17.12.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 38 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19837, înscris in C.F. 93246 Oradea, situat în Oradea str. Nojoridului, cu destinația de “drum public”.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 1105/27.11.2008, se propune modernizarea str. Nojoridului, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6 m. din axul drumului pe partea beneficiarului în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 4542/12.10.2008, dl. Lucza Imre donează Municipiului Oradea suprafața de 38 mp., teren identificat cu nr. cadastral 19837, înscris in C.F. 93246 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.„c”, ,,d”, alin.(5) lit.,,a”, alin.(6) lit.,,a” pct.13 și art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se acceptă donația d-lui Lucza Imre, reprezentând suprafața de 38 mp, teren identificat cu nr. cadastral 19837, înscris in C.F. 93246 Oradea, situat în Oradea str. Nojoridului, condiționat de achitarea de către donator a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art. 2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   Dl. Lucza Imre prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •  S.C. Compania de Apă S.A. Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1152


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.