Hotărârea nr. 1150/2008

privind acceptarea donatiei d-lui Illes Gaspar si sotia Illes Floare, reprezentând suprafata de 43 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18255, inscris in C.F. 90416 Oradea, situat in Oradea str. Paleului, cu destinatia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acceptarea donației d-lui Illes Gaspar și soția Illes Floare, reprezentând suprafața de 43 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18255, înscris in C.F. 90416 Oradea, situat în Oradea str. Paleului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 73480/16.12.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 43 mp. teren identificat cu nr. cadastral 18255, înscris in C.F. 90416 Oradea, situat în Oradea str. Paleului, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul CMUAT nr. 341 din 18.03.2008, se propune modernizarea străzii Paleului, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6,0 m. din ax pe partea beneficiarilor în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii, să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 2142/20.11.2008, dl. Illes Gaspar și soția Illes Floare donează Municipiului Oradea suprafața de 43 mp., teren identificat cu nr. cadastral 18255, înscris in C.F. 90416 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, ,,d”, alin. (5) lit. ,,a”, alin.6 lit.,,a” pct.13 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Illes Gaspar și soția Illes Floare, reprezentând suprafața de 43 mp, teren identificat cu nr. cadastral 18255, înscris in C.F. 90416 Oradea, situat în Oradea str. Paleului, condiționat de achitarea de către donatori a tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Instituția Arhitectului Șef

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

  • •   Dl. Illes Gaspar prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1150


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila