Hotărârea nr. 1147/2008

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a terenului inscris in CF NDF 1685 Oradea cu nr. cadastral 2704, in suprafata de 9 mp situat in Oradea, Str. Mestesugarilor, nr. 71 in favoarea d-nei Ardelean (Moga) Mihaela-Flo

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF NDF

1685 Oradea cu nr. cadastral 2704, în suprafață de 9 mp situat în Oradea, Str. Meșteșugarilor, nr. 71 în favoarea d-nei Ardelean (Moga) Mihaela-Florentina

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 73194 din 12.12.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului identificat cu nr. cadastral 2704 înscris în CF NDF 1685 Oradea, în suprafață de 9 mp

Terenul menționat este situat în Oradea, Str. Meșteșugarilor, nr.71 și deținut în concesiune de Ardelean Mihaela (fostă Moga), în baza contractului nr. 737/19.08.2002.

Conform CFNDF 1695 Oradea, terenul cu nr. cadastral 2704 este proprietatea Municipiului Oradea iar construcțiile sunt in proprietatea lui Ardelean (Moga) Mihaela.

Pe terenul menționat d-na Ardelean a realizat extinderea spațiului comercial existent, deținut in proprietate.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758/27.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3) și art. 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului înscris în CF NDF 1685 Oradea cu nr. cadastral 2704 în suprafață de 9 mp, în favoarea d-nei Ardelean (Moga) Mihaela -Florentina, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art. 2. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la art.1 din prezenta hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Patrimoniu

  • •   Serviciul Licitații - Valorificare Active

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • •   d-na Ardelean (Moga) Mihaela - Florentina, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1147


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.