Hotărârea nr. 1143/2008

privind aprobarea unor masuri privind valorificarea terenului situat in Oradea, str. Ogorului - str. Universitatii

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea unor măsuri privind valorificarea terenului situat în Oradea, str. Ogorului - str.

Universității

J

Analizând Raportul de specialitate nr.73.676 din 18 decembrie 2008, întocmit de Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune aprobarea unor măsuri privind valorificarea terenului situat în Oradea, str.Ogorului -str. Universității,

În baza art. 36 alin.2 lit.b, c, alin.4 lit.d, alin.5 lit. b, c) și art. 45 alin.3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1482/31.08.2007, încheiat între Municipiul Oradea în calitate de vânzător și S.C Tony Construct Imobiliare S.R.L în calitate de cumpărător, având ca obiect vânzarea-cumpărarea suprafeței de 191.292 mp teren situat în Oradea, str.Ogorului - str.Universității, cu următorul conținut:

“ Act Adițional

J

la contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1482 din 31 august 2008

PREAMBUL

 • A.     Având în vedere că: în urma licitației publice organizate de către Municipiul Oradea în baza HCL nr. 319 din 26.04.2007, la data de 31.08.2007 Părțile au încheiat un contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1482 de către BNP Marinela Baba din Oradea, cu privire la 22 parcele de teren în suprafața totala de 191.292 mp, situat în intravilanul municipiului Oradea, strada Ogorului FN, jud. Bihor, identificat cf. art. II din contractul de vânzare-cumpărare menționat mai sus, contract care a fost modificat succesiv prin trei acte adiționale, si anume: prin (i) actul adițional autentificat sub nr. 2012 din data de 17.12.2007 de către BNP Marinela Baba din Oradea, (ii) actul adițional nr. 280 din data de 26.02.2008 autentificat de către BNP Marinela Baba din Oradea în baza HCL Oradea nr. 83 din data de 31.01.2008 si (iii) actul adițional nr. 2232 din data de 18.08.2008 autentificat de către BNP Bonchis C. Bogdan din Oradea, în baza HCL Oradea nr. 593 din 31.07.2008:

 • B.     Avand în vedere faptul că:Cumpărătorul a alipit cele 22 de parcele de teren în suprafața totală de 191.292 mp care au făcut obiectul licitației si a contractului de vânzare-cumpărare menționate la lit. A din Preambul în baza actului de alipire autentificat sub nr. 114/16.01.2008 de către BNP Bonchis C. Bogdan din Oradea cu acordul Municipiului Oradea, exprimat prin Administrația Imobiliara Oradea, prin adresa cu nr. 50164/10.01.2008, si, ulterior, a dezmembrat o parcela în suprafața de 35.100 mp, care a fost, urmare a dezmembrării, înscrisa în CF nr. 92766 Oradea sub nr. cadastral 17591, în baza actului de parcelare autentificat sub nr. 2267/21.08.2008 de către BNP Bonchis C. Bogdan din Oradea, cu acordul Municipiului Oradea exprimat prin Administrația Imobiliara Oradea, prin adresa cu nr. 64207/20.08.2008;

 • C.     Având în vedere faptul ca: în termen de 5 (cinci) zile bancare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare menționat la lit. A din Preambul, Cumpărătorul a achitat prima rata din prețul de cumpărare în cuantum de 2.697.217 EUR (douamilioanesasesutenouazecisisaptemiidouasutesaptesprezece euro);

 • D.     Având în vedere faptul ca: prin actul adițional nr. 2232/18.08.2008 Partile au hotărât majorarea prețului de vânzare-cumpărare de la 47 (patruzecisisapte) EUR pe mp la 70 (saptezeci) EUR pe mp si reesalonarea platii prețului si au transferat obligația obținerii acordului de principiu al Autoritatii Aeronautice Civile Romane pentru realizarea investițiilor impuse prin caietul de sarcini al licitației de la vânzător la cumpărător;

 • E.     Având în vedere faptul ca: prin avizul de principiu nr. 20579/9146/25007/1484 din 17.10.2008 emis de către Autoritatea Aeronautica Civila Romana s-a impus modificarea Planului Urbanistic Zonal care a stat la baza efectuării licitației si aprobarea unui nou Plan Urbanistic Zonal care a fost aprobat prin HCL Oradea nr. 931/30.10.2008;

 • F.      Având în vedere faptul ca:prin achitarea primei rate din pret, asa cum s-a menționat la lit. C din Preambul prețul aferent parcelei de teren dezmembrate cf. lit. B din Preambul aplicând algoritmul 70 EUR / mp înmulțit cu 35.100 mp a fost achitat în întregime;

PARTILE AU HOTARAT INCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE, DUPA CUM URMEAZA:

 • I. Capitolul III, articolul 3.2 alineatul (1) se modifica si va avea următorul conținut:

 • (1)Plata prețului actualizat al terenului se va efectua astfel:

 • a) rata I din preț reprezentând suma de 2.697.217 euro s-a achitat în termen de 5 (cinci) zile bancare de la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare.

 • b) rata a II-a din preț reprezentand suma de 4.600.000 euro se va achita pana la data de 20 decembrie

 • 2008.

 • c) rata a III-a din pret reprezentand suma de 1.693.507 euro se va achita pana la data de 31 martie 2009.

 • d) rata a IV-a din pret reprezentand suma de 2.199.858 euro se va achita pana la data de 01 iulie 2009.

 • e) rata a V-a din pret reprezentand suma de 2.199.858 euro se va achita pana la data de 01 decembrie

 • 2009.

 • II. Capitolul III, articolul 3.4 se modifica si va avea urmatorul continut:

 • (1) în urma achitarii primei rate din pret în cuantum de 2.697.217 euro, partile convin ca pretul pentru parcela de teren, în suprafata de 35.100 mp, inscrisa în C.F. 92766 Oradea cu numar cadastral 17591 a fost achitat integral, vanzarea cu privire la aceasta parcela de teren se considera perfecta iar plata primei rate din pret se considera chitanta liberatorie pentru plata pretului de vanzare aferent acestei parcele. Cu privire la parcela de teren prevazuta în prezentul alineat Municipiul Oradea nu mai are nici un fel de pretentii de orice natura. O eventuala rezolutiunea a prezentului contract în conditiile prevazute de alin. (2) al acestui articol nu va avea efecte juridice asupra parcelei de teren de 35.100 mp.

 • (2) Daca în termen de 60 de zile de la scadenta cumparatorul nu va achita rata a II-a, a III-a, a IV-a sau a V-a din pretul de vanzare, contractul se va rezolutiona doar în ce priveste suprafata de teren asupra careia este instituita ipoteca la momentul scadentei ratei neachitate. în acest caz vanzatorul va redobandi proprietatea asupra acestei suprafete de teren iar cumparatorul va pierde garantia de participare la licitatie care se face venit la bugetul local.

 • (3) în situatia prevazuta la alineatul precedent, sumele achitate de catre cumparator, cu titlu de pret, anterior scadentei ratei neachitate, se fac venit la bugetul local fara ca cumparatorul sa poata emite vreo pretentie baneasca sau sub orice alta forma, ori de alta natura cu privire la partea din pret achitata, iar terenul pe care nu este instituita ipoteca ramane în proprietatea cumparatorului fara ca vanzatorul sa poate emite vreo pretentie baneasca sau de alta natura cu privire la acest teren si/sau la ratele din pret neachitate.

 • (4) Prevederile alin. (3) nu exclud garanția pentru evicțiune prevăzută de art. 5.1 din contract.

 • (5) în cazul rezoluțiunii contractului conform alin. (2) din prezentul articol cumpărătorul nu va emite nici un fel de pretenție bănească sau de orice altă natură sau formă, în legătură cu ipoteca și nici cu terenul pentru care este instituită ipoteca în favoarea vânzătorului.

 • (6) Pentru perioada de timp de la scadența ratei a II-a stabilită prin actul adițional autentificat sub nr. 2232/18.08.2008 și până la semnarea prezentului act adițional vânzătorul nu va aplica majorări de întârziere.

 • III. Capitolul V, articolul 5.2 alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

 • (2) Ipoteca de rangul I, în suma de 8.990.724 euro va fi radiata astfel:

 • a) azi, data semnarii prezentului act aditional, se ridica ipoteca de pe suprafata de teren de 35.100 mp inscrisa în C.F. 92766 Oradea cu numar cadastral 17591 si se va institui exclusiv asupra suprafetei de 156.192 mp inscrisa în C.F. 92865 Oradea cu nr. cadastral 19629, C.F. 92866 Oradea cu nr. cadastral 19630, C.F. 92867 Oradea cu nr. cadastral 19631, C.F. 92868 Oradea cu nr. cadastral 19632, C.F. 92869 Oradea cu nr. cadastral 19633.

 • b) dupa achitarea ratei a II-a din pret, ipoteca se va reduce la suma de 8.573.390 euro, se va radia de pe suprafata de teren de 61.526 mp inscrisa în C.F. 92865 Oradea cu nr. cadastral 19629, C.F. 92867 Oradea cu nr. cadastral 19631 si se va institui exclusiv asupra suprafetei de 94.666 mp inscrisa în C.F. 92866 Oradea cu nr. cadastral 19630, C.F. 92868 Oradea cu nr. cadastral 19632, C.F. 92869 Oradea cu nr. cadastral 19633.

 • c) dupa achitarea ratei a III-a din pret, ipoteca se va reduce la suma de 5.073.390 euro se va radia de pe suprafata de teren de 22.229 mp inscrisa în C.F. 92866 Oradea cu nr. cadastral 19630 si se va institui exclusiv asupra suprafetei de 72.437 mp inscrisa în C.F. 92868 Oradea cu nr. cadastral 19632 respectiv C.F. 92869 Oradea cu nr. cadastral 19633.

 • d) dupa achitarea ratei a IV-a din pret, ipoteca se va reduce la suma de 2.800.000 euro Dupa achitarea ratei a IV-a din pretul de vanzare, cumparatorul poate solicita vânzătorului iar vânzătorul consimte la degrevarea de ipotecă a unei suprafete de maxim 32.437 mp. Ipoteca în suma de 2.800.000 euro se va înscrie exclusiv asupra suprafeței de teren rămase care va fi dezmembrată în prealabil prin grija cumpărătorului din suprafața de 72.437 mp menționata la litera c), astfel încat să dețină front la centura municipiului Oradea, acces la drum public și numai cu aprobarea primarului municipiului Oradea.

 • e) după achitarea ratei V din pret, ipoteca în suma de 2.800.000 euro se radiază integral.

 • IV. Capitolul V, articolul 5.2 alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 • (3) Concomitent cu ridicarea ipotecii de pe oricare din suprafatele de teren mentionate în alineatul precedent, se va ridica si interdictia de instrainare inscrisa asupra suprafetei de teren degrevata de ipoteca.

 • V. Capitolul VI, articolul 6.1 se modifica si va avea urmatorul continut:

Vanzatorul va restitui garantia de participare la licitatie la plata ultimei rate din pret sau o va compensa din plata ultimei rate din pret.

 • VI. Capitolul VI, art. 6.2 literele a) si b) se modifica si vor avea următorul conținut:

 • a) investitiile constand în lucrarile de constructii vor fi demarate în termen de maxim 2 (doua) luni de la data emiterii fiecarei autorizatii de constructie de catre Municipiul Oradea.

 • b) investițiile constând în lucrările de construcții vor fi finalizate în termen de 3(trei) ani de la data emiterii fiecarei autorizații de construcție.

 • VII.  Capitolul VI, art. 6.2, alineatul existent se va renumerota alineatul (1) si se introduce un nou alineat numerotat alineatul (2) care va avea următorul continut:

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), investițiile ce urmează a fi realizate pe suprafața de teren de

 • 156.192 mp, suprafața înscrisa C.F. 92865 Oradea cu nr.cadastral 19.629, în C.F. 92866 Oradea cu nr.cadastral

 • 19.630, în C.F. 92867 Oradea cu nr. cadastral 19631, în C.F. 92868 Oradea cu nr. cadastral 19632, respectiv C.F. 92869 Oradea cu nr. cadastral 19633 suprafața dezmembrata din suprafața totală de 191.292 mp, nu sunt supuse termenelor si condițiilor stipulate la art. 6.2 alin. (1).

 • VIII. Capitolul VII, art. 7.6 alineatul (2) literele b) si c) se modifica si vor avea următorul conținut:

 • b) investițiile constând în lucrările de construcții vor fi demarate în termen de maxim doua luni de la data emiterii fiecărei autorizații de construcție de către municipiul Oradea; demararea investitiei se considera a fi si lucrarile prevazute de art. 7.2 alineatul (3) din contract;

 • c) investițiile constând în lucrările de construcții vor fi finalizate în termen de 3(trei) ani de la data emiterii fiecarei autorizații de construcție. Termenul de trei ani este valabil și pentru situațiile în care terenul face obiectul unui act de înstrăinare.

 • IX. Capitolul VII, art. 7.6 alineatul (3) litera a) se modifica si va avea urmatorul conținut:

a) pentru nedepunerea documentatiei necesare pentru obtinerea cel putin a unei autorizații de construcție sau pentru neinceperea investitiei la termenul mentionat, din vina cumpărătorului sau a partenerilor acestuia, va fi executata jumătate din garanția de participare la licitație.

 • X. Capitolul VII, art. 7.6 alineatul (4) se modifica si va avea următorul conținut:

In cazul în care cumpărătorul dezmembrează terenul și înstrăinează suprafețe din acesta în condițiile prevăzute de art.7.9 din prezentul contract și oricare din noii cumpărători nu respectă termenul de finalizare al investiției prevăzut de art.7.6 alin.(2) lit.c), sancțiunile prevăzute de art.7.6 alin (3) litera b) se vor aplica exclusiv și individual noului cumpărător care nu a respectat termenul de finalizare a investiției și vor viza exclusiv suprafața de teren deținută în proprietate de către acesta. Daca investițiile au fost realizate la termen de către noul cumpărător, pe parcela dezmembrata care a fost dobandita de către acesta cu acordul Municipiului Oradea, contractul de vânzare-cumpărare nu va putea fi rezolutionat în ce priveste aceasta parcela. Parcela de teren cu privire la care investițiile au fost finalizate și recepționate la termen și aceste investiții vor rămâne în proprietatea investitorului care și-a respectat obligațiile contractuale.

 • XI. Capitolul VII, art. 7.6, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat numerotat alin. (5) care va avea următorul conținut:

J

 • (5) Prin excepție de la prevederile alin. (2) si alin. (3), investițiile ce urmează a fi realizate pe suprafata de teren de 156.192 mp, suprafata înscrisa C.F. 92865 Oradea cu nr.cadastral 19.629, în C.F. 92866 Oradea cu nr.cadastral 19.630, în C.F. 92867 Oradea cu nr. cadastral 19631, în C.F. 92868 Oradea cu nr. cadastral 19632, respectiv C.F. 92869 Oradea cu nr. cadastral 19633, suprafata dezmembrata din suprafața totală de 191.292 mp, nu sunt supuse termenelor, sancțiunilor si condițiilor stipulate la art. 7.6 alin (2) si alin. (3).

 • XII. Capitolul VII, art. 7.7 alineatul existent se va renumerota alineatul (1) si se introduce un nou alineat numerotat alineatul (2) care va avea următorul conținut:

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), investițiile ce urmează a fi realizate pe suprafata de teren de

 • 156.192 mp, suprafața înscrisa C.F. 92865 Oradea cu nr.cadastral 19.629, în C.F. 92866 Oradea cu nr.cadastral

 • 19.630, în C.F. 92867 Oradea cu nr. cadastral 19631, în C.F. 92868 Oradea cu nr. cadastral 19632, respectiv C.F. 92869 Oradea cu nr. cadastral 19633, suprafata dezmembrata din suprafața totală de 191.292 mp, nu sunt supuse termenelor si condițiilor stipulate la art.7.7 alin. (1).

 • XIII. Capitolul VII, art. 7.9 dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat numerotat alin. (6) care va avea urmatorul conținut:

J

 • (6) La emiterea acordului prevazut de articolul 7.9 (2) vanzatorul va avea în vedere faptul ca suprafata de

 • 156.192 mp, suprafata înscrisa C.F. 92865 Oradea cu nr.cadastral 19.629, în C.F. 92866 Oradea cu nr.cadastral

 • 19.630, în C.F. 92867 Oradea cu nr. cadastral 19631, în C.F. 92868 Oradea cu nr. cadastral 19632, respectiv C.F. 92869 Oradea cu nr. cadastral 19633, suprafata dezmembrata din suprafața totală de 191.292 mp si investițiile ce urmează a fi realizate pe aceasta suprafata, nu sunt supuse termenelor, conditiilor si sanctiunilor prevazute de art. 7.6 alin. (2) si alin. (3).

 • XIV. Capitolul VII, art. 7.10 alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul conținut:

(6) Cumparatorul are obligatia de a transmite toate obligatiile asumate prin prezentul contract, cu exceptia celor referitoare la plata pretului, catre toti partenerii sau colaboratorii acestuia implicati în realizarea si finalizarea constructiilor aferente complexului comercial. Transmiterea obligatiilor va viza exclusiv suprafata de teren ce a fost cumparata de catre acestia si se va realiza prin inserarea unor clauze corespunzatoare în contractele, acordurile sau alte documente incheiate de cumparator cu partenerii sau colaboratorii acestuia.

 • XV. Capitolul VII, art. 7.10 dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat numerotat alin. (10) care va avea urmatorul conținut:

J

(10) La aplicarea prevederilor articolului 7.10 (6) se va tine cont de faptul ca investițiile ce urmează a fi realizate pe suprafata de teren de 156.192 mp, suprafata înscrisa C.F. 92865 Oradea cu nr.cadastral 19.629, în C.F. 92866 Oradea cu nr.cadastral 19.630, în C.F. 92867 Oradea cu nr. cadastral 19631, în C.F. 92868 Oradea cu nr. cadastral 19632, respectiv C.F. 92869 Oradea cu nr. cadastral 19633, suprafata dezmembrata din suprafața totală de 191.292 mp, nu sunt supuse termenelor, conditiilor si sanctiunilor prevazute de art. 7.6 alin. (2) si alin.(3).

 • XVI. Capitolul VII, articolul 7.15 se abroga.”

Art.2 Se mandatează primarul municipiului Oradea, dl Ilie Gavril Bolojan, pentru a semna actul adițional care urmează a fi încheiat între Municipiul Oradea în calitate de vânzător și S.C Tony Construct Imobiliare S.R.L în calitate de cumpărător.

Art.3 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abrogă.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -  S.C Tony Construct Imobiliare S.R.L, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1143.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi