Hotărârea nr. 1140/2008

pentru aprobarea componentei comisiei de analiza si de solutionare a contestatiilor depuse de catre solicitantii de locuinte tip A.N.L., destinate familiilor evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate in natura fostilor proprietari

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E pentru aprobarea componentei comisiei de analiză si de soluționare a contestațiilor depuse de către solicitanții de locuințe tip A.N.L., destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, din fondul special construit conform O.U.G. nr.68/2006, O.U.G.nr.74/2007 si HCL nr.597/2008

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.73.672 din data de 18 decembrie 2008 prin care

Administrația Imobiliară Oradea aprobarea componentei comisiei de analiză si de soluționare a contestațiilor depuse de către solicitanții de locuințe tip A.N.L., destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, din fondul special construit conform O.U.G. nr.68/2006, O.U.G.nr.74/2007 si HCL nr.597/2008.

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

Ținând cont de prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.816/2005 și Hotărârea de Guvern nr.592/2006 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001,

Ținând cont de O.U.G. nr. 68/2006, O.U.G.nr.74/2007, HCL nr. 597/2008 si HCL nr. 873/2008 - privind aprobarea Criteriilor Cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor si in repartizarea locuințelor destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari,

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c), lit.d); alin.5 lit.a) - lit.b), alin.6 lit.a) pct.5, pct.17; alin.6 lit.e) și ale art.45 alin.3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă numirea Comisiei de analiză si de soluționare a contestațiilor depuse de către solicitanții de locuințe tip A.N.L., destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, în următoarea componență:

 • 1. Szabo Jozsef

 • 2. Cherecheș Florica

 • 3. Vulcu Daniel

 • 4. Hossu Bogdan

 • 5. Biro Rozalia

 • 6. Marcel Dragos

 • 7. Roșan Mărioara

 • 8. Beltechi Cristian

 • 9. Vaida Vasile

 • - membru, reprezentant din partea Consiliului Local

 • - membru, reprezentant din partea Consiliului Local

 • - membru, reprezentant din partea Consiliului Local

 • - membru, reprezentant din partea Consiliului Local

 • - președinte comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

 • - membru comisie

Art.2. Se aprobă numirea membrilor supleanți din partea Consiliului Local al municipiului Oradea si ai Administrației Imobiliare Oradea, care vor face parte din comisia de analiza a contestațiilor:

 • 1. Fleisz Ioan Tiberiu

 • 2. Zbucea Rareș Florin

 • 3. Trifan Valentin

 • - membru, reprezentant din partea Consiliului Local

 • - membru, reprezentant din partea Consiliului Local

 • - membru comisie

Art.3. Comisia de analiză si de soluționare a contestațiilor depuse de către solicitanții de locuințe tip A.N.L., destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, numită conform alineatelor precedente, va avea următoarele competențe și atribuții:

 • a) să analizeze si să soluționeze contestațiile depuse după afișarea listei inițiale, pentru dezbatere publică, privind punctajul atribuit pentru fiecare solicitant in parte, conform criteriilor-cadru aprobate si avizate conform legii;

 • b) să analizeze, prin sondaj, la cererea oricărei persoane interesate si ori de câte ori este cazul modul în care au fost atribuite punctajele conform criteriilor-cadru aprobate de către Consiliul Local al municipiului Oradea;

 • c) să analizeze, prin sondaj, la cererea oricărei persoane interesate si ori de câte ori este cazul documentele care au stat la baza încadrării solicitanților în criteriile de acces la locuințe A.N.L., destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, precum si în criteriile-cadrul de ierarhizare care au fost aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea;

 • d) să adopte măsurile permise de lege, înainte de aprobarea listei de priorități în ședință de Consiliu Local, atunci când constată că nu au fost atribuite punctajele conform criteriilor-cadru în mod corespunzător sau documentele depuse de solicitanți la dosar nu certifică încadrarea titularilor sau membrilor familiei acestuia în categoriile de persoane care le permite accesul la o locuință A.N.L.;

 • e) atunci când constată îndeplinirea situațiilor prevăzute la alineatul precedent, si înainte de aprobarea listei de repartizare a locuințelor A.N.L., destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, în Consiliul Local al municipiului Oradea comisia poate aproba modificarea listei de priorități numai pe baza unei justificări temeinic motivate si cu înștiințarea titularului de cerere care se află în astfel de situații;

 • f) comisia va elabora răspunsul către fiecare solicitant de dosar cu cerere depusa privind contestarea punctajului sau alte nelămuriri privind dosarul de locuința; în răspunsul formulat comisia va justifica hotărârea sa pe bază de documente, cu încadrarea în prevederile legale în vigoare si a criteriilor-cadru de ierarhizare care sunt aprobate de Consiliul Local al municipiului Oradea;

 • g) după finalizarea contestațiilor comisia va întocmi lista finala, care va fi supusa aprobării Consiliului Local, conform reglementărilor legale în vigoare;

k) în exercitarea atribuțiilor sale comisia de analiză si de soluționare a contestațiilor depuse pentru locuințe A.N.L., destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, emite hotărâri care sunt adoptate cu votul majorității simple din numărul membrilor prezenți la ședințele comisiei;

 • l) comisia se întrunește în ședințe ori de câte ori este cazul la convocarea președintelui de comisie, ședința comisiei este statutară numai dacă sunt prezenți două treimi din numărul membrilor desemnați de către Consiliul Local;

m) să îndeplinească orice alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local Oradea, sau de către Primarul municipiului Oradea prin dispoziție;

Art.4. Termenul de soluționare a contestațiilor este de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei

hotărâri.


Art.5. Pe data intrării în vigoare a măsurilor propuse orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea;

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația Imobiliară Oradea;

 • -  Compartimentul Locuințe;

 • -  Prefectura Județului Bihor;

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1140.