Hotărârea nr. 1139/2008

privind aprobarea schimbarii destinatiei pentru imobilul situat in Oradea, str. Pandurilor nr.3, din spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta in spatiu cu destinatia de locuinta.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea schimbării destinației pentru imobilul situat în Oradea, str. Pandurilor nr.3, din spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința în spațiu cu destinația de locuință.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.73667 din 18 decembrie 2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea privind aprobarea schimbării destinației pentru imobilul situat în Oradea, str. Pandurilor nr.3, din spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința în spațiu cu destinația de locuință,

Având în vedere prevederile Legii locuinței 114/1996 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Procesul Verbal nr.72913/09.12.2008 al comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe, spații cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și administrarea fondului de locuințe și spații cu altă destinație, aflat în gestiunea Administrației Imobiliare Oradea,

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c, art. 45 alin (3) și art.121 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă schimbarea destinației pentru imobilul situat în Oradea, str. Pandurilor nr.3, din spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința în spațiu cu destinația de locuință.

Art.2. Se aprobă efectuarea lucrărilor de compartimentare pe camere si dependințe, precum si a lucrărilor pentru asigurarea confortului minim de locuit conform Legii nr. 114/1996 actualizata

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008 Nr.1139.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


Ionel Vila