Hotărârea nr. 1138/2008

privind completarea listei spatiilor având destinatia de cabinete medicale sau activitati conexe actului medical aflate in proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzarii conform OUG 68/2008, aprobata prin HCL nr. 600/2008 si completata prin HCL 693/200

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind completarea listei spațiilor având destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului medical aflate in proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform OUG 68/2008, aprobata prin HCL nr. 600/2008 si completată prin HCL 693/2008 și HCL 978/2008.

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr.73.666 din 18.12.2008 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune completarea listei spațiilor având destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului aflate in proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform OUG 68/2008,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical,

În baza art.36 alin.(2) lit.c), b), d), alin.(4) lit.a), alin.(5) lit.b), alin.(6) lit.a) pct.3, ale art.45 alin.(3) și art.123 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă completarea listei spațiilor având destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului medical, aflate in proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform OUG 68/2008, aprobată prin HCL nr.600/2008 și completată prin HCL n.693/2008 si 978/2008, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Comisia pentru vânzarea spațiilor având destinația de cabinete medicale.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Comisia pentru vânzarea spațiilor având destinația de cabinete medicale

  • -  Administrația Imobiliara Oradea,

  • -  Direcția Județeană de Sănătate Publică, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • -  Colegiului Medicilor, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008                             CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.1138.                                                SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”

Ionel Vila

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.1138 din 19 dec.2008
Nr.Titular al contractuluiAdresaNumar contractDurata contractuluiSuprafaţaProfilul activităţii
1ARDENT ELITAP- ta Devei nr. 1- 6111171/200501.07.2005-01.07.2024"117,74 mp."Laborator tehnică dentară
2TARCE AURELP- ta Devei nr. 1- 674981/200501.01.2005-01.04.2016"54,37 mp."stomatologie generală
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------