Hotărârea nr. 1137/2008

privind respingerea propunerii de prelungire a termenului de inchiriere a terenului ocupat de chioscurile amplasate pe domeniul public al municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind respingerea propunerii de prelungire a termenului de închiriere a terenului ocupat de chioșcurile amplasate pe domeniul public al municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.73.578 din 17.12.2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea prelungirii duratei de închiriere a terenului ocupat de chioșcurile pentru comercializare produse situate în Parcul 1 Decembrie - zona pietonală dintre stațiile de tramvai 1 și 2 - 4, precum și a chioșcurilor pentru comercializare produse diverse, de pe alte amplasamente din municipiul Oradea,

Pe amplasamentul menționat sunt amplasate 15 chioșcuri pentru comercilaizare produse, conform anexei la prezenta hotărâre, care ocupă domeniul public al municipiului Oradea în baza unor contracte de închiriere teren încheiate conform Regulamentului de organizare si desfășurare a comerțului stradal pe raza municipiului Oradea, .

Întrucât contractele de închiriere pentru cele 15 chioșcuri expiră la data de 31.12.2008, se impune prelungirea duratei de închiriere până la data de 01.06.2009, dată până la care se vor elabora documentațiile privind mobilarea zonei.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 22/24.02.2000 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a comerțului stradal în municipiul Oradea, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 276/19.11.2000,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.a) art.45 (3) și art. 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se respinge propunerea de prelungire a termenului de închiriere a terenului aferent chioșcurilor pentru comercializare produse, a căror durată de închiriere care au expirat la data de 31.12.2007 și care urmează să expire la data de 31.12.2008.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Patrimoniului Imobiliar

  • •  Serviciul Terenuri

  • •  Agenții economici, prin grija Administrației Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


Nr.1137.

Hotărârea a fost adoptată cu: 15 voturi „pentru”, 9 voturi “abținere”

Ionel Vila