Hotărârea nr. 1136/2008

pentru aprobarea instituirii tarifelor de acces in vederea utilizarii bazei sportive – Teren Sintetic din Oradea, din cadrul Stadionului „Iuliu Bodola” situat pe strada Olimpiadei nr.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

pentru aprobarea instituirii tarifelor de acces în vederea utilizării bazei sportive - Teren Sintetic din Oradea, din cadrul Stadionului „Iuliu Bodola” situat pe strada Olimpiadei nr.1

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.73.414/2008 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea aprobarea instituirii tarifelor de acces în vederea utilizării terenului sintetic aparținând Stadionului „Iuliu Bodola” din Oradea, strada Olimpiadei nr.1, prin care vor fi reglementate toate aspectele privind accesul în incinta bazei sportive în vederea utilizării terenului sintetic,

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale,

Analizând prevederile art.36 alin.(2), lit.b, lit.c, alin.4 lit.b, alin.5 lit.a și art.45 alin.(2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Art.1 Se aprobă instituirea tarifelor de acces în vederea utilizării bazei sportive - Teren Sintetic din cadrul Stadionului „Iuliu Bodola” situat în Oradea, str. Olimpiadei nr.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează instituției de interes public, Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Clubul Sportiv F.C.BIHOR ,

  • - se afișează la imobilul Teren Sintetic din cadrul Stadionului „luliu Bodola”, situat în Oradea, str. Olimpiadei, nr.1,

  • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


Nr.1136.

Ionel Vila

A N E X A

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.1136 din 19 decembrie 2008

Utilizator

Perioadă / ore de utilizare

Taxă pe oră

Persoane fizice persoane juridice

LUNI - DUMINICĂ

08 - 16

150 lei

Persoane fizice persoane juridice

LUNI - DUMINICĂ

16 - 23

200 lei

Prețurile includ TVA.