Hotărârea nr. 1132/2008

Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a indicatorilor de performanta la Regia Autonoma Oradea Transport Local, pe anul 2008

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli și a indicatorilor de performanta la Regia Autonoma Oradea Transport Local, pe anul 2008

Analizând raportul de specialitate nr. 197.459/24.11.2008, întocmit de către Direcția Economica, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli si a indicatorilor de performanta la Regia Autonoma Oradea Transport local, pe anul 2008,

In temeiul art. 5 lit. a) din OUG 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.135/2008,

In conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Funcționare al OTL RA aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 72/2006,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit.a alin 3 lit c art. 45 alin 2 și art.45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t a r a s t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Regia Autonomă Oradea Transport Local, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea indicatorilor de performanta la Regia Autonomă Oradea Transport Local, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economica si Regia Autonoma Oradea Transport Local.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu :

Direcția Economica

Regia Autonoma Oradea Transport Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.1132.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Ionel Vila

Bugetul de venituri si cheltuieli la RA OTL pe anul 2008

Anexa 1

Nr

crt

Denumirea indicatorului

APROBAT 2007

REALIZAT 2007

APROBAT 2008 prin HCL 184/20085

% col.6/ col.5

PROPUS in noiembrie 2008

% col.8/ col.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Cifra de afaceri netă - total, din care

1

26.162.500

26.483.154

34.065.500

128.63

31.185.000

117,00

- producția vândută

2

11.900.000

13.633.450

14.800.000

108,55

14.850.000

108,92

- venituri din vânzarea mărfurilor

3

450.000

80.142

65.500

81,73

300.000

374,34

- venituri din subvenții, din care:

4

13.812.500

12.769.562

19.200.000

150.36

16.035.000

125,00

- subvenții pt. chelt.

6.776.000

6.745.434

10.500.000

155,66

7.400.000

109,00

mat.

- subvenții pt.

7.036.500

6.024.128

8.700.000

144.42

8.635.000

143,30

abonamente

2

Variația stocurilor           Sold C

5

Sold D

6

3

Producția imobilizată

7

4

Alte venituri din exploatare

8

4.050.000

4.063.623

4.000.000

98,43

4.450.000

109.50

VENITURI DIN EXPLOATARE -

TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)

9

30.212.500

30.546.777

38.06500

124.61

35.635.000

116,60

a) cheltuieli cu materiile prime și materialele consumate

10

6.606.000

5.917.866

7.165.500

121,08

6.190.000

104,60

5

b) alte cheltuieli materiale

11

85.000

118.487

130.000

109,72

100.000

84,40

c) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)

12

3.980.000

3.331.684

4.080.000

122,46

2.700.000

81,00

d) cheltuieli privind mărfurile

13

150.000

69.522

70.000

100,69

148.000

212.88

Cheltuieli cu personalul

14

12.997.900

12.356.552

14.792.000

119.71

14.792.000

119,70

6

a) salarii

15

8.867.200

8.622.785

10.676.800

123.82

10.676.800

123,82

b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială

16

2.855.820

2.720.140

3.057.760

112.41

3.057.760

112,41

c) participarea salariaților la profit

24.880

7.440

7.440

100

d) tichete de masă

1.250.000

1.013.627

1.050.000

103.59

1.050.000

103,58

Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)

17

2.200.000

1.969.798

3.700.000

187,84

3.100.000

157,30

7

a) cheltuieli privind amortizarea

18

2.200.000

1.969.798

3.700.000

187,84

3.100.000

157,30

b) venituri din provizioane

19

Ajustarea valorii activelor circulante

20

8

a) pierderi din creanțe și debitori diverși, precum și cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

21

b) venituri din creanțe reactivate și debitori diverși și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

22

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la

26)

23

3.243.600

5.765.857

6.078.000

105,41

5.120.000

88,80

9

a) cheltuieli privind prestațiile externe

24

2.808.600

5.496.446

5.793.000

105.40

4.850.000

88,24

b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte assimilate

25

285.000

158.519

175.000

110,40

250.000

157,70

c) cheltuieli cu desp[gubiri, dona'ii ;I activele cedate

26

150.000

110.892

110.000

99,20

20.000

18,04

Ajustări privind provizioanele pentru

27

2

riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)

10

a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli

28

b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli

29

CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd10+rd14+rd17+rd20+rd23+rd27)

30

29.262.500

29.529.766

36.015.500

121.96

32.150.000

108,80

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

- profit (rd 09 - rd 30)

31

950.000

1.017.011

2.050.000

201.57

3.485.000

342,60

- pierdere (rd 30 - 09)

32

Venituri din interese de participare -total, din care

33

11

- din care, în cadrul grupului

34

Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate

35

12

- din care în cadrul grupului

36

Venituri din dobânzi

37

50.000

42.989

50.000

116,31

265.000

616,44

13

- din care, în cadrul grupului

38

Alte venituri financiare

39

832

0

14

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)

40

50.000

43.821

50.000

114,10

265.000

604,73

Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante

41

15

a) cheltuieli financiare privind amortizările și provizioanele

42

b) venituri financiare privind amortizările și provizioanele

43

Cheltuieli privind dobânzile

44

900.000

1.327.649

2.000.000

150,64

3.000.000

225,90

16

- din care, în cadrul grupului

45

Alte cheltuieli financiare

46

777.120

650.000

83,64

17

CHELTUIELI FINANCIARE -

TOTAL (rd 41+44+46)

47

900.000

2.104.769

2.000.000

95.02

3.650.000

173,40

REZULTATUL FINANCIAR (RD

39-46)

- profit (rd 40-rd 47)

48

- pierdere (rd 47-rd 40)

49

850.000

2.060.948

1.950.000

94.62

3.385.000

164,20

REZULTATUL CURENT

- profit (rd 31 + rd 48)

50

100.000

100.000

100.000

- pierdere (rd 32+rd49)

51

1.043.937

Venituri extraordinare

52

18

Cheltuieli extraordinare

53

REZULTATUL EXTRAORDINAR

- profit (rd. 52 -rd 53)

54

- pierdere (rd 53 - rd 52)

55

VENITURI TOTALE (rd 09+40+52)

56

30.262.500

30.590.598

38.115.500

124.60

35.900.000

117,30

20

CHELTUIELI TOTALE ( rd. 30+47+53)

57

30.162.500

31.634.535

38.015.500

120,17

35.800.000

113,10

21

REZULTATUL BRUT

22

- profit (rd 56-rd57)

58

100.000

100.000

100.000

- pierdere (rd 57-rd56)

59

1.043.937

IMPOZITUL PE PROFIT

60

25.600

-

25.600

25.600

23

Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus

61

24

REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

25

- profit (rd 58- (rd 60 +rd.61))

62

74.400

74.400

74.400

- pierdere (rd 59 (rd 60+rd 61))

63

1.043.937

26 REPARTIZAREA PROFITULUI

-REZERVE

5.000

5.000

5.000

-10% PARTIC.PROFIT

7.440

7.440

7.440

-50% VARSAMINTE

37.200

37.200

37.200

-ALTE REZERVE

24.760

24.760

24.760

Indicatori de performanta economica la R.A OTL 2007-2008                Anexa 2

Nr. crt.

Indicatori

Formula

U/M

Aprobat 2007

Realizat 2007

Aprobat 2008 (HCL 184/2008)

Propus noiembrie 2008

1

Profit brut

lei

100.000,00

-1.047.448,00

100.000,00

100.000,00

2

Venituri din exploatare

lei

30.212.500,00

30.546.777,00

38.065.500,00

35.635.000,00

3

Cheltuieli de exploatare

lei

29.262.500,00

29.533.277,00

36.015.500,00

32.150.000,00

4

Rezultatul exploatării

lei

950.000,00

1.013.500,00

2.050.000,00

3.485.000,00

5

Număr mediu de personal

Pers.

650,00

646,00

650,00

650,00

6

Cheltuieli cu personalul

lei

12.997.900,00

12.356.553,00

14.792.000,00

14.792.000,00

7

Fond de salarii aferent personal angajat

lei

8.800.000,00

9.636.413,00

10.600.000,00

10.600.000,00

8

Cheltuieli totale

lei

30.162.500,00

31.638.046,00

38.015.500,00

35.800.000,00

9

Venituri totale

lei

30.262.500,00

30.590.598,00

38.115.500,00

35.900.000,00

10

Câștig mediu lunar

lei/pers

1.128.21

1.243,00

1.358,97

1.358,97

11

Indice creștere salarială

%

120,10

110,18

120,46

120,45

12

Indice de creștere a productivității muncii

%

112,49

101,71

125,95

118,63

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

13

Productivitatea muncii

Venituri totale Nr. mediu personal

lei/pers

46.558,00

47.353,87

58.639

55.230,77

14

Rata profitului brut

Profit brut*100

Venituri totale

%

0,33

-3,42

0,26

0,27

15

Rata rentabilității exploatării

Rezultatul exploatării *100 Venituri totale

%

3,14

3,31

5,38

9,71

16

Ponderea cheltuielilor cu personalul în cheltuieli exploatare

Chelt.pers*100

Total chelt. expl.

%

44,42

41,84

41,07

46,01

17

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

Cheltuieli totale*1000 Venituri totale

%

996,70

1.034,24

997,38

997,21

OBIECTIVE ȘI PROGRAME

18

Plăți restante către buget mai vechi de 30 de zile

lei

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Plăți restante către alți creditori mai vechi de 30 de zile

lei

200.000,00

198.772,00

200.000,00

200.000,00

20

Creanțe restante mai vechi de 30 de zile

lei

120.000,00

209.250,00

120.000,00

120.000,00