Hotărârea nr. 1131/2008

privind aprobarea reducerii impozitului pe cladire, aferent investitiei in valoare de 13.078.933,91 lei, realizata de catre S.C.PROGES SRL in Oradea str. Uzinelor nr.60

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, aferent investiției în valoare de 13.078.933,91 lei, realizată de către S.C.PROGES SRL în Oradea str. Uzinelor nr.60

Analizând Raportul de specialitate nr.181802/30.09.2008, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea acordarea reducerii impozitului pe clădire, pentru investiția realizată de S.C.PROGES SRL ORADEA, pe str. Uzinelor nr.60, formată din:

  • -  centru logistic - etapa I depozit, birouri, hală de producție pe structură metalică construit în baza autorizației de construcție nr.1728/20.08.2007 și recepționat la data de 11.03.2008 conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.962, în valoare de 9.862.208,91 lei și,

  • - centru logistic etapa II, hală producție construit în baza autorizației de construcție nr.1311 din 01.07.2008, recepționat la data de 08.07.2008 conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2020, în valoare de 3.216.725 lei,

S.C. PROGES SRL, are sediul social în municipiul Oradea, str. Nufărului nr.90,județul Bihor, este reprezentată legal de către d-nul SIM CRISTIAN OVIDIU, în calitate de director general, are C.U.I. nr.6534725 și nr.de ordine în Registrul Comerțului J05/4436/08.12.1994

În vederea înlesnirii la plata impozitului pe clădiri, societatea anexează la cerere actele justificative prevăzute de Regulamentul de acordare a facilităților fiscale pentru investiții, aprobat prin H.C.L.Oradea nr.845/2007.

Având în vedere cererea de înlesnire la plată, depusă de către SC PROGES SRL Oradea și înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr.181802/30.09.2008 prin care se solicită reducerea la plata impozitului pentru investiția realizată în Oradea, str.Uzinelor nr.60 cu o valoare de 13.078.933,91 lei.

Conform declarațiilor de impunere a investiției de pe str.Uzinelor nr.60, impozitul datorat de către SC PROGES SRL de la data de 01.04.2008 -31.12.2008 este de 118.346,51 lei pentru centru logistic - etapa I depozit, birouri, hală de producție pe structură metalică și

21.444,83 lei datorat de la data de 01.08.2008 - 31.12.2008 pentru- centru logistic etapa II, hală producție. Luând în considerare prevederile art.286 pct.6 din Legea nr.571/2003, Codul fiscal, actualizat,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 845/31.10.2007 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării durabile în municipiul Oradea, Cap.II - Facilități fiscale art.6 lit.a,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădiri, de natura investițiilor, cu suma de 55.916,536 lei, datorat bugetului local pe anul 2008 de către SC PROGES SRL Oradea, pentru imobilul situat în Oradea, str.Uzinelor nr.60.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  S.C. PROGES SA Oradea, prin grija Direcției Economice,

  • -  Consiliului Concurenței, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 19 decembrie 2008

Nr.1131.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

SECRETAR

Ionel Vila