Hotărârea nr. 1128/2008

privind stabilirea partilor variabile din remuneratiile directorilor generali ai regiilor autonome/societatilor comerciale la care Municipiul Oradea este unic actionar/actionar majoritar

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind stabilirea părților variabile din remunerațiile directorilor generali ai regiilor autonome/societăților comerciale la care Municipiul Oradea este unic acționar/acționar majoritar

Analizând raportul de specialitate nr 202768/12.12.2008, întocmit de Direcția Economică - Biroul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea stabilirea părții variabile din remunerațiile lunare acordate prin contractul de mandat directorilor generali ai regiilor autonome/societăților comerciale la care Municipiul Oradea este unic acționar/acționar majoritar.

Având în vedere:

 • •   O.U.G. nr. 79 din 18 iunie 2008, privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 • •   O.U.G. 135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 • •   Hotărârea Consiliului Local nr. 1041/2008 privind constituirea unei comisii de analiză a importanței activității regiilor autonome/societăților comerciale la care Municipiul Oradea este unic acționar/acționar majoritar în vederea stabilirii remunerațiilor directorilor generali

În temeiul art. 36 alin 2 lit.a, alin 3 lit. c, art. 45 alin 1 din Legea 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se stabilește partea variabilă din remunerațiile lunare acordate prin contractele de mandat directorilor generali ai regiilor autonome/societăților comerciale la care Municipiul Oradea , este unic acționar/acționar majoritar astfel:

Societatea/regia autonomă

Partea variabilă care se va acorda directorului general începând cu 01.01.2009

SC Electrocentrale Oradea SA

2.152 lei

Regia Autonomă Oradea Transport Local

2.152 lei

Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea

1.372 lei

SC Compania de Apa Oradea SA

5.392 lei

Art.2. Se aprobă încheierea, în baza OUG 135/2008 și a prezentei hotărâri, contractele de mandat ale directorilor

generali de la regiile autonome/societățile comerciale la care Municipiul Oradea este unic acționar/acționar majoritar. Valabilitatea contractelor de mandat sunt valabile începând cu 01.01.2009.

Art.3. Se aprobă extinderea mandatului acordat comisiei de stabilire a remunerațiilor prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.1041/2008, astfel încât aceasta să aibă următoarele atribuții:

 • -   revizuirea indicatorilor de performanță anexă la contractele de mandat și prezentarea de propuneri de indicatori noi adaptați fiecărei societăți/regii în parte, până la 31.03.2009.

 • -   modificarea remunerațiilor în urma stabilirii de noi indicatori pentru societățile/regiile în cauză.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică, comisia constituită prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.1041/2008 și Direcția Economică.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Juridică

 • •   Membrii comisiei constituită prin HCL 1041/2008

 • •  SC Compania de Apă Oradea SA

 • •   SC Electrocentrale Oradea SA

 • •   Regia Autonomă Oradea Transport Local,

 • •   Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.1128.

Ionel Vila