Hotărârea nr. 1125/2008

privind transferul cu titlu gratuit al unor bunuri aflate in domeniul privat al Municipiului Oradea catre unele unitati de invatamânt

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind transferul cu titlu gratuit al unor bunuri aflate în domeniul privat al

Municipiului Oradea către unele unități de învățământ

Analizând raportul de specialitate nr.197786/24.11.2008, întocmit de Direcția Economică - Biroul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea transferului cu titlu gratuit al unor bunuri aflate în domeniul privat al Municipiului Oradea către unități de învățământ din municipiul Oradea,

În temeiul :

  • •  HG nr. 841/23.10.1995 privind procedurile de transmitere fără plata si de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice,

  • •  art. 5 alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

în baza art.36 alin 2, lit c, art. 45 alin 3 și art. 121 din Legea 215/2001 administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă transferul cu titlu gratuit a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Oradea, prezentate în anexa 1, către unitățile de învățământ nominalizate în anexa nr. 2.

Art.2 Se aprobă scădere/inregistrarea din/în gestiune a mijloacelor fixe din Anexa nr.1 la valoarea contabila din evidențele actualului deținător, pe baza procesului-verbal de predare-primire încheiat între Municipiul Oradea si Instituțiile de învățământ.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Economică

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Unitățile de învățământ prezentate în Anexa nr. 2, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 19 decembrie 2008 Nr.1125.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Ionel Vila

ORADEA


CONSILIUL LOCAL ORADEA/

ADMINISTRAȚIA IMOBILIARĂ ORADEA SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

P-ta. Unirii, Nr.1.410100, Oradea, BH, RO, tel/fax:0259-436276


CĂTRE,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA SERVICIUL DELEGARE DE GESTIUNE

Administrația Imobiliara Oradea propune transferul cu titlu gratuit către unitățile de invatamant a bunurilor achiziționate de către fosta A.P.I., apoi Direcția Patrimoniu, ce sunt date in folosința acestora.

In urma inventarului, efectuat de către A.I.O., aceste bunuri sunt in stare avansata de degradare iar pentru unele au fost efectuate reparații suportate de către unitățile respective.

Astfel, va rugam sa procedați la metodele legale prin care se efectuează transmiterea fara plata către unitățile de invatamant si sa ne comunicați pana la inceperea inventarului 15 noiembrie 2008 modul de soluționare a problemei sus menționate.

Va mulțumim pentru c                                                   <


DIRECTOI

TRIR

SEF SERVICIU UNGUR ADRIANA


ANEXA NR.

CENTRALIZATOR ,, ACTIVE FIXE" ce urmeaza a fi transferate cu titlul garatuit la unitati de invatamant

Nr.crt.

Denumirea unitatii de invatamant

Valoarea de active fixe

1

Liceul Sinteza - Transilvania

1.777,00

2

Liceul de Arta

38.180,32

3

Liceul Ady Endre

2.321,40

4

Seminar Penticostal

18.998,67

5

Liceul Teologic Penticostal

29.028,46

6

Grup Școlar Mihai Viteazul

3.233,45

7

Liceul Sanitar V.Voiculescu

2.120,65

8

Liceul Pedagogic losif Vulcan

595,00

9

Școala Generala nr.1

4.172,10

10

Școala Generala nr.2

443,95

11

Școala Generala nr.5

3.417,33

12

Școala Generala nr.8

1.350,00

13

Școala Generala nr.12

3.052,35

14

Școala Generala nr.14

1.767,60

15

Școala Generala nr.16

2.785,00

16

Grădiniță nr.1

1.473,00

17

Grădiniță nr.2

1.849,55

18

Grădiniță nr.5

1 491,90

19

Grădiniță nr.16

2.679,50

20

Grădiniță nr 20

2.895,72

21

Grădiniță nr.22

2.592,33

22

Grădiniță nr 23

3.022,14

23

Grădiniță nr 25

1.660,36

24

Grădiniță nr 26

5.054,36

25

Grădiniță nr 27

16.515,38

26

Grădiniță nr.28

5.908,57

27

Grădiniță nr.30

17.790,60

28

Grădiniță nr.34

1.403,82

29

Grădiniță nr.36

3.492,07

30

Grădiniță nr.37

3.263,69

31

Grădiniță nr.41

5.392,89

32

Grădiniță nr.42

5.175,44

33

Grădiniță nr.44

19.064,65

34

Grădiniță nr.45

16.515,38

35

Grădiniță nr.46

20.542,49

36

Grădiniță nr.49

8.655,56

37

Grădiniță nr.51

6.695,88

38

Grădiniță nr.52

1.599,12

39

Grădiniță nr.54

312.602,82

40

Grădiniță nr.55

3.002,94

41

Grădiniță nr.56

1.853,79

Total

585.437,23

ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL. GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/1MO AC/GRAD1NITA 56 Gestionar

Pagina 1

Nr Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. dc inventar

U.M.

CANTDATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea dc inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1

ROBOT BUCĂTĂRIE MOULINEX AT'5 7 1

004153

/

1.000

—-

567.00

567.00

567.00

2

LADA FRIGORIFICA ZANUSSIZCF 7 1

004154

1.000

1,286.79

1.286.79

1.286 79

Total

1,853.79

1.853.79

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace lixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general                                           1,853.79                                  1,853.79


Comisia de inventariere Tarau TeofilORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/IMOAC/GRAD1NITA 55 Gestionar

Pagina 1

Nr. Cri.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

IJ.M

CANTITAT1

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea dc inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

MAȘINA DE SPAI-AT WHIRLPOOL 2001

004523

i

1.000

•---

1,403.82

1,403.82

1/

1.403.82

2

COMBINA FRIGORIFICA

ARCTIC 200 1

004530

/

1.000

1,599.12

1.599.12

t/

1,599 12

Totul

3,002.94

3,002.94

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general                                       3.002.94                               3,002.94

Comisia de inventariere Tarau Teofil
ORADEA

Lista dc inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/IMO AC/GRADINITA 54

Gestionar

Pagina 1

Nr. Cri.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau iu.

dc inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Molivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

MAȘINA DE SPALAT

AUTOMATA 7000 1

003913

/

1.000

1,718.60

1,718.60

</

1.718.60

2

L.EAGAN 4 PERSOANE 100252

005467

1.000

■-------

7.455.70

7.455.70

1/

7.455.70

3

RATUSCA PE ARC 100253

005468

“7“

1.000

3,229.95

3.229.95

t/

3.229.95

4

IEDUTPE ARC 100254

005469

/

1.000

3,229.95

3.229.95

3,229.95

5

FOCA PE ARC 100255

005470

1.000

*—

2,970.35

2,970.35

L

2,970.35

6

CAI.IITPE ARC 100256

005471

1 000

2.97035

2,970.35

l/

2,970.35

7

DELFIN PE ARC 100257

005472

4

1.000

23.932.72

23,932.72

23,932.72

8

SISTEM ROTATIV 1

100258

005473

1.000

-

29.047.47

29,047 4 7

29,047.47

9

SISTEM ROTATIV II

100259

005474

ț

1.000

-

25,788.22

25,788.22

25.788.22

10

SISTEM ROTA TIV III

100260

005475

4

1.000

47.514.64

47,514.64

47,514.64

II

SISTEM ROTATIV IV 100261

005476

f

1.000

47.075.91

47.075.91

47,075.91

12

POARTA PENTRU FOTBAL 100262

005477

4

1 000

-

1.617 50

1,617.50

1.617.50

13

URSULEȚ TtP TUNEL

100264

005479

7

1.000

5.065 81

5.065.81

5,065.81

14

URSULEȚ TIPBANCUTA 100265

005480

/

1.000

3,675.58

3.675.58

3.675.58

15

URSULEȚ I IP BANCUTA 100265/1

005481

/

1 000

3,675.58

3.675.58

3.675.58

16

URSULEȚ TIP MAS UTA 100266

005482

X

1.000

3,675.45

3,67545

3.675.45

17

TRENULETTIP1 100267

005483

1.000

--

14,495.52

14.495.52

14,495.52

ORADEA

Lista dc inventariere

’   Luna IUNIE Anul 2008

Ges»‘ nea TOTAL GENERAL/TOTAI.

PM( O/IMO AC/GRADINITA 54 Gestionar

Pagina 2

Nr.

< rt

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

dc inventar

U.M.

CANT1TAT1

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea dc inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

18

TRENULEI TIP II 100268

00548-1

/

1.000

■—

•—

49.611.79

49,611.79

49,611.79

19

POM ROTATIV CU SFORI 100269

005485

/

1.000

21,853.05

21.853.05

21,853.05

20

TAHI.ITACU BANCUTA

100270

005486

/

1.000

12,509.00

12,509.00

12,509.00

21

TEATRU DE PAI’USl

100271

005487

1.000

,-----

1,489.68

1,489.68

1.489.68

Total

312,602.82

312,602.82

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general

312.602.82

312.602.82

Comisia de inventariere Tarau Teofil
ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/1MO AC/GRADINITA 52

Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. dc inventar

U.M.

CANTITAT1

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

COMBINA FRIGORIFICA ARCTIC 200 1

004531

1

1.000

1,599.12

1,599.12

1,599.12

Total

1.599.12

1,599.12

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total Rcncral

1,599.12

1,599.12


Comisia de inventariere Tarau TeofilORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/IMO_AC/GRADINITA 51

Gestionar

Pagina 1

Nr Cri.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

<k-inventar

U.M

CANTITAT1

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

CAZANE FONTA G300/14

2 BUC 100250

000016

7

1.000

4.839.18

4,839.18

4.839.18

2

CONGELATOR ARCTIC

CV.25/A 7000 1

004144

/

1.000

1,282.00

1,282.00

1.282.00

.1

ASPIRATOR E I.UX ZI 110 700022 1

004167

C/vSÂtE

/

1.000

574.70

574.70

574.70

Total

6.695.88

6,695.88

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general                                       6,695.88                               6.695.88

Comisia de inventariere Tarau TeofilORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAI,

PMO/AIO/I MOAC/GRADINITA 49

Gestionar

Pagina 1

Nr.

Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

ll.M.

CANTTTATl

Prețul unilar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1

DULAP VESTIAR 700033 1

004228

/

1.000

909.36

909.36

909.36

2

DULAP VES TIAR 700034 1

004229

/

1.000

909.36

909.36

909.36

3

DULAP VESTIAR 700035 1

004230

/

1.000

909.36

909.36

909.36

4

DULAP VESTIAR 700036 1

004231

/

1.000

909.36

909.36

909.36

5

DULAP VESTIAR 700037 1

004232

/

1.000

909.36

909.36

909.36

6

DULAP VESTIAR 700038 1

004233

/

1.000

909.36

909.36

909.36

7

DULAP VESTIAR 7000391

004234

/

1.000

909.36

909.36

909.36

8

CORP BUCĂTĂRIE 700040 1

004235

/

1.001)

604.98

604.98

604.98

9

DULAP LENJERIE 700041

1

004236

/

1.000

496.94

496.94

496.94

10

LADA RUFE 700042 1

004237

/

1.000

151.23

151.23

151.23

11

MASUTI 7000431

004238

/

1.000

194.40

194.40

194 40

12

MĂSUȚE 700044 I

004239

/

1.000

194.40

194.40

194.40

13

BĂNCUȚE 700045 1

004240

/

/

1.000

73.44

73.44

73.44

14

BANC1JTE 700046 1

004241

/

1.000

73.44

73.44

73.44

15

CAI FRII 700047 1

004242

/

1.000

25.06

25.06

25.06

16

GALERII 700048 1

004243

/

1.000

25.06

25.06

25.06

17

GALERII 700049 1

004244

1.000

25.06

25.06

25.06

18

GALERII 700050 1

004245

/

1.000

25.06

25.06

25.06

19

GALERII 700051 1

004246

/

1.000

25.06

25.06

25.06

20

GALERII 700052 1

004247

y

1.000

25.06

25.06

25.06

21

GALERII 700053 1

004248

/

1.000

25.06

25.06

25.06

22

GALERII 700054 1

004249

/

1.000

25.06

25.06

25.06

23

GALERII 700055 1

004250

/

1.000

25.06

25.06

25.06


ORADEA

Lista dc inventariere

/   Luna IUNIE Anul 2008

Gest' -ca TOTALGENERAL/TOTAL

PM IO/IMOAC/GRADINITA49

Gestionar

Pagina 2

Nr. Cri

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

24

GALERII 7000561

004251

/

1.000

25.06

25.06

25.06

25

GALERII 700057 1

004252

l

1.000

25.06

25.06

25.06

26

GALERII 700058 1

004253

r

1.000

25.06

25.06

25.06

27

GAI .FRI1 700059 1

004254

(f

1.000

25.06

25.06

25.06

28

GALERII 700060 1

004255

/

1.000

25.06

25.06

25.06

29

GALERII 700061 1

004256

/

1.000

25.06

25.06

25.06

30

PATUT IZOLATOR 700062 I

004257

/

1.000

125.31

125.31

125.31

Total

8.655.56

8.655.56

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Totul gcner»l

8,655.56

8.655.56


Comisia de inventariere Tarau Teofil
Si

ORADEA

Lista dc inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/IMO AC/GRAD1NITA 46 Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

dc inventar

U.M.

CANTITATl

Piciul unitar

VALOAREA CONTARIIA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1

MAȘINA DE GĂTIT

COLECTIVA 2000 1

004509

/

1.000

16,535.05

16,535.05

16,535.05

2

INSTALAȚIE GPL MIC

VRAC 200002 1

004518

1.000

4,007.44

4,007.44

4,007.44

Total

20,542.49

20,542.49

Comisia dc inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general

2fl.542.49

20,542.49

Comisia de inventariere Tarau Teofil
ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TO TAL

PMO/AIO/IMO AC/GRADINITA 45 Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

ll.M.

CANT1TATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABIl A

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

l

MAȘINA DE GĂTIT

COLECTIVA 2000 I

004596

/

1.000

16.51538

16,515.38

16.51538

Total

16.515.38

16.51538

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general

16.51538

16,51538

Comisia de inventariere Țarau Teofil
ORAD

EA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/1MO AC/GRAD1NITA 44

Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

IA

prederea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1

MAȘINA DE SPALAT ZANUSSI512 71

004470

7

1.000

1,362.92

1,362.92

1.362.92

2

DULAP JUCĂRII 700103 1

004561

1.000

298.36

298.36

298.36

3

DULAP JUCĂRII 700102 1

004562

/

1.000

298.36

298.36

298.36

4

DULAP JUCĂRII 700105 1

004563

1.000

223.95

223.95

223.95

5

DULAP JUCĂRII 700104 1

004564

1.000

223.95

223.95

223.95

6

DULAP JUCĂRII 700101 I

004565

1.000

267.62

267.62

267.62

7

DULAP JUCĂRII 700100 1

004566

a

1.000

267.62

267.62

267.62

8

DULAP JUCĂRII 700099 1

004567

/

1.000

267.62

267.62

267.62

9

DULAP JUCĂRII 700098 1

004568

/

1.000

267.62

267.62

267.62

10

DULAP JUCĂRII 700109 1

004569

~r

1.000

107.09

107.09

107 09

11

DULAP JUCĂRII 700108 1

004570

1.000

107.09

107.09

107.09

12

DULAP JUCĂRII 700107 1

004571

,/

1.000

107.09

107.09

107.09

13

DULĂI1 JUCĂRII 700106 1

004572

1.000

107.09

107.09

107.09

14

DULAP JUCĂRII 700111 1

004573

/

1.000

298.57

298.57

298.57

15

DULAP JUCĂRII 7001101

004574

A

1.000

298.57

298.57

298.57

16

DULAP JUCĂRII 700113 1

004575

/

1.000

371.82

371.82

371.82

17

DULAP JUCĂRII 700112 I

004576

1

1.000

371.82

371.82

371.82

18

DULĂI1 PAT DUBLU 700090 1

004577

1

1.000

756.69

756.69

756.69

19

DULAP PAT DUBLU

700089 I

00457S

l

1.000

756.69

756.69

756.69

20

DULĂI’ PAT DUBLU 700088 1

004579

/

1.000

756.69

756.69

756 69

21

DULAP PAT DUBLU

700087 1

004580

1.000

756.69

756.69

756.69

ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gest’ tea TOTAL GENERAL/TOTAL

PM tIO/IMO AC/GRADINITA 44 Gestionar

Pagina 2

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M.

CANTITATl

Prețul unitar

VALOAREA CON TABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

22

DULAP PAT DUBLU

700086 )

004581

/

1.000

756.69

756.69

756.69

23

DULAP PA I DUBLU

700085 1

004582

1.000

756.69

756.69

75669

24

DULAP PAT DUBLU

700084 1

004583

r

1.000

756.69

756.69

756.69

25

DULAP PAT DUBLU 700083 I

004584

r

1.000

756.69

756.69

756.69

26

DULAP PAT DUBLU

700082 1

004585

c

1.000

756.69

756.69

756.69

27

DULAP PAT DUBLU 700081 1

004586

1.000

756.69

756.69

756.69

28

DULAP PAT DUBLU

700080 1

004587

1.000

756.69

756.69

756.69

29

DULAP PAT DUBLU 700079 1

004588

4

1.000

756.69

756.69

756.69

30

DULAP VESTIAR 700097 1

004589

4 j

1.000

699.93

699.93

699.93

31

DULAP VESTIAR 700096 1

004590

1 000

699 93

699.93

699 93

32

DULAP VESTIAR 700095 1

004591

/

1.000

699.93

699.93

699 93

33

DULAP VESTIAR 700094 1

004592

z

1.000

699.93

699.93

699.93

34

DULAP VESTIAR 700093 1

004593

/

1 000

699.93

699.93

699.93

35

DULAP VESTIAR 700092 1

004594

~r

1 000

699.93

69993

699 93

36

DULAP VESTIAR 700091 1

004595

/

1.000

537.63

537.63

537 63

Total

19.064.65

19.06465

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumeleORADEA

Lista dc inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/I OTA L

PMO/AIO/IMO AC/GRADINITA 42

Gestionar

Pagina 1

Nr. Cri.

Denumirea bunurilor invcrilarialc

Codul sau nr. de inventar

U.M

CANTDATl

l’retul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Di

prccicrca

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

MAȘINA DE SPALAT t/

WHIRLPOOL 200 1

004524

4

1.000

1,403.82

1.403.82

1.403.82

2

CONGELATOR CU 7    s

SERTARE ARCTIC 1  '

004533

A

1.000

1.4 11.02

1.411.02

1,411.02

3

MOCHETA BLITZ.-40MP 7001161

004600

l .000

c

934.56

934.56

934.56

4

MAȘINA DE CUSUT » 70011X1

'004612

1.000

0.24

0.24

0.24

5

MAȘINA DE SPALAT SPĂL IS-E700I

004613

/[

1.000

c

55.92

55.92

55.92

6

MAȘINA STORS Rll II

STOR. 15-E 70 1      \

004614

1.000

a

16.54

16.54

16.54

7

USCATOR RUI E USMLR

6-E 700121 1

004615

1.000

o

47.12

47.12

47.12

8

CALANDRU CALCAT RUFE.0210 7001 1

004616

/

1.000

c

45.93

45.93

45.93

9

MAȘINA GĂTIT   . /

ELECT.CtJ X PLITE 1 k/

004617

/

1.000

-

55.28

55.28

55.28

10

VENTILATOR       . /

VAPT.MOT.EL..037 700 \/

004618

1

1.000

3.41

3.41

3.41

II

VENTIL.A TOR VAFT.45O

T.0.37 7001

004619

1

1.000

4.57

4.57

4.57

12

AEROTERMA 1500MC/4 7001261

004620

Z"

1.000

c

38 62

38.62

38.62

13

AEROTERMA Q=2500. /

MC/N 7001271

004621

1.000

--

--

38 62

38.62

38.62

14

APARAT PROIECȚIE

APFSM. 700128 1

004622

<<

4

1.000

c

82.54

82.54

82.54

15

ARAGAZ GIN A 700129 I^Z

004623

„4

1.000

15.59

15.59

15.59

MiJumco Fixe - a tndeco Soft - Nețicentlat

oradea

Lista de inventariere

'    Luna IUNIE Anul 2008

Gc—ea TOTAL GLNI-RAL/TOT AL.

PMc.XlO/IMO AC/GRADINITA 42 Gestionar

Pagina 2

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. dc inventar

U.M.

CANT1TATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Script ice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

16

ARAGAZ GINA 700130 \ /

004624

/

1.000

15.59

15.59

15.59

17

MAȘINA SPALAT 700131 I

004625

4

1.000

G-

-

11.02

11.02

1102

18

MAȘINA DE SPALAT

ALBALUX 70013 1

004626

4

1.000

O

32.35

32.35

32.35

19

FRIGIDER ARCTIC 240 L 700133 1

004627

7

1.000

16 77

16.77

16.77

20

CONGELATOR 160 L. /

700134 1

004628

1.000

13.89

13.89

13.89

21

ECRAN PROTECȚIE /

700135î

004629

/

4

1.000

*-

0.79

0.79

0.79

22

ECRAN PROTECȚIE / 700136 1          \7/

004630

4

1.000

0.79

0.79

0.79

23

C1NTAR 7001371   \/

004631

■1

1.000

-

0.09

0.09

0.09

24

AP.DIASCOL CU DIAFII ME 700138 1

004632

4

1.000

c

0.13

0.13

0.13

25

FRIGIDER ARCTIC 240 L

700139 1

004633

1

1.000

c

4.11

4.11

4 11

26

BOILER ELECTRIC 80 1. 7001401

004634

4

1.000

a

-

1.34

1.34

1 34

27

DULAP VESTIAR COPII

700141/1 1

004635

1.000

c

1 48

1.48

1.48

28

DULAP VESTIAR COPII 700141/2 1

004636

1.000

1.48

1.48

1.48

29

DULAP VESTIAR COPII 700141/3 1

004637

<

1.000

C-

1 48

1.48

1.48

30

DULAP VST1AR COPII 700141/4 1

004638

1.000

1 48

1.48

1.48

31

DULAP VESTIAR COPII

700141/5 1

004639

1.000

1.48

1 48

1.48

32

DULAP VESTIAR COPII

700141/61

004640

1.000

1.48

1.48

1.48

33

DULAP VESTIAR COPII

700141/7 I      >

004641

1.000

1.48

1.48

1.48

34

DULAP VESTIAR COPII 700141/8 I

004642

(

1.000

1.48

1.48

1.48

ORADEA

*     Lista de inventariere

*   Luna IUNIE Anul 2008

Ger tea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMv <IO/IMO_AC/GRADINITA 42 Gestionar

Pagina 3

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M.

CANT1TATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Dc

prccicrca

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Moli vii 1 (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

35

DULAP VESTIAR COPII

700141/91

004643

/

1.000

e

-

1.48

1.48

1.48

36

DULAP VESTIAR COPII

700141/10 1

004644

1.000

e

-

1.48

1.48

1.48

37

DULAP VESTIAR COPII

700141/11 1

004645

ț

1.000

e

1.48

1.48

1.48

38

DULAP VESTIAR COPII

700141/12 1

004646

1.000

r

-

1.48

1.48

1.48

39

DULAP VESTIAR COPII

700141/13 1

004647

1.000

c

**

1.48

1.48

1.48

40

DULAP VESTIAR COPII

700141/14 1

004648

/

1.000

<

-

1.48

1.48

1.48

41

DULAP VESTIAR COPII

700141/15 1

004649

1.000

1.48

1.48

1.48

42

DULAP VESTIAR COPII

700141/16 1

004650

1.000

e

1.48

1.48

1.48

43

DULAP VESTI AR COPII

700141/17 1

004651

i

1.000

-

1.48

1 48

1 48

44

DULAP VESTI AR COPII

700141/181

004652

/

1.000

cz

1.48

1.48

1.48

45

DULAP VESTIAR COPII

700141/19 1

004653

n

1.000

O

1.48

1.48

1 48

46

DULAP VESTIAR COPII

700141/20 1

004654

1.000

C

-

1.48

1 48

1.48

47

DULAP VESTIAR COPII

700141/21 1

004655

/

1.000

O

-

1.48

1 48

1 48

48

DULAP VESTIAR COPII

700141/22 1

004656

1

1.000

1.48

1.48

1 48

49

DULAP VESTIAR COPII

700141/23 1

004657

f

1.000

-

1.48

1.48

1.48

50

DULAP VESTIAR COPII

700141/24 1

004658

1.000

G

-

1.48

1.48

1.48

51

MASA BIROU EDUC.EM-2 7001421

004659

<

1.000

c

-

6.45

6.45

645

52

MASA BIROU

004660

4

1.000

c

2.75

2.75

2.75Lista de inventariere


Luna IUNIE Anul 2008


Ger.: ea TO TAL GENERAL/TOTAL

PMv X1O/IMO AC/GRAD1NITA 42

GestionarNr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

dc inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABIIA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

EDUC.EM-2 700143 I

./

Z'

■—■

53

MASA BIROU EDUC.EM-2 700144 1

004661

/

1.000

*-

2.73

2.73

2.73

54

DULAP METALIC

700145/1 I     '    Vz

004662

/

1.000

8.79

8.79

8.79

55

DULĂI’ METALIC     Z

700145/21          IZ

004663

/

1.000

8.79

8.79

8.79

56

DULAP METALIC . / 700145/31

004664

1.000

8.79

8.79

8.79

57

DULAP METALIC    Z

700145/41

004665

/

r

1.000

£

8.79

8.79

8.79

58

V

DULAP METAl.IC  .1 /

700145/51           IZ

004666

1.000

-

-

8.79

8.79

8.79

59

1AVOAR INOX 700146 1

004667

1.000

-

12.07

12.07

12.07

60

ROBOT BUCĂTĂRIE- . /

COFETĂRIE 7001 1   V

004668

1.000

-

84.38

84.38

84.38

61

DULAP PAT PENTRU

COPII 700148/1

004669

/

1.000

5.81

5.81

5.81

62

DUI AP VESTIAR PENTRU COPII 700 I

004670

if

1.000

5.81

5 81

5 81

63

DULAP PA T PENTRU

COPII 700148/1

004671

r

1.000

-

j*

5.81

5 81

5.81

64

DULAP PAT PENTRU.

COPII 700148/1

004672

if

1.000

5.81

5.81

5.81

65

DULAP PAT PENTRU.

COPII 700148/1

004673

1.000

-

5.81

5.81

5 81

66

DULAP PAT PENTRU

COPII 700148/1

004674

1.000

-

5 81

5.81

5 81

67

DULAP PAT PENTRU

COPII 700148/1

004675

1

1.000

*-

—.

5.81

5.81

5.81

68

DULAP PAT PEN TRU.

COPII 700148/1

004676

1.000

•f.

5.81

5.81

5.81

69

DUI AP PAT PENTRU-

COPII 700149/1

004677

f

'1

1.000

4—"

5 87

5.87

5.87

DUI AP PAT PENTRU .

004678

1.000

5.87

5.87

5.87
ORADEA

Lista de inventariere

*   Luna IUNIE Anul 2008

Gcs’ ■ ea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMv «O/IMO AC/GRADINI T A 42 Gestionar

Pagina 5

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

COPII 700149/1

'l

71

DULAP PA T PENTRU

COPII 700149/1

004679

1

1.000

5.87

5.87

5.87

72

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004680

1.000

5.87

5.87

5.87

73

Dl II..AP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004681

i

1.000

5.87

5.87

5.87

74

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004682

1

1.000

5.87

5.87

5.87

75

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/ 1

004683

5

1.000

-

5.87

5.87

5.87

76

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004684

!

1.000

-

5.87

5.87

5.87

77

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004685

1.000

-

5.87

5.87

5.87

78

DULAP PAT PENTRU COPII 700149/1

004686

1.000

*

5.87

5.87

5.87

79

DULAP PAT PENTRU COPII 700149/1 '

004687

1

1.000

5.87

5.87

5.87

80

DULAP PAT PENTRU COPII 700149/1

004688

f

1.000

5.87

5.87

5.87

81

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004689

1.000

s

5.87

5.87

5.87

82

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004690

1.000

5.87

5.87

5.87

83

DULAP PA P PENT RU

COPII 700149/1

004691

(

1.000

-—

5.87

5.87

5.87

84

DULAP PA I PENTRU

COPII 700149/1

004692

1.000

—. -

-

5.87

5.87

5.87

85

DUI AP PAT PEN TRU

COPII 700149/1

004693

f

1.000

-

-

5.87

5.87

5.87

86

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/ 1

004694

1

1.000

.—

-

5.87

5.87

5.87

87

1X

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004695

1.000

•x

5.87

5.87

5.87Lista de inventariere


Luna IUNIE Anul 2008Pagina 6


Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau tir.

de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

88

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004696

7

1.000

5.87

5.87

5.87

89

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004697

t f

1.000

__

5.87

5.87

5.87

90

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004698

1.000

,—

-

5.87

5.87

5.87

91

DULAP PAT PEN TRU

COPII 700149/1

004699

1.000

■—

5.87

5.87

5.87

92

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004700

6

1.000

•—

5.87

5.87

5.87

93

DULAP PAT PENTRU COPII 700149/1

004701

i

1.000

—-

5.87

5.87

5.87

94

DUIAP PAP PEN I RU

COPII 700149/1

004702

1.000

5.87

5.87

5.87

95

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/ 1

004703

i

1 000

5.87

5.87

5.87

96

DUIAPPAT PENTRU

COPII 700149/1

004704

i

1.000

5.87

5.87

5.87

97

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004705

1.000

-

5.87

5.87

5 87

98

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004706

î

1.000

5.87

5.87

5.87

99

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004707

1.000

■---

5.87

5.87

5 87

100

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004708

*

1.000

5.87

5.87

5.87

101

DULAP PAT PENTRU COPII 700149/1

004709

1.000

5.87

5.87

5.87

102

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004710

1.000

-

5.87

5.87

5.87

103

DULAP PAT PENTRU COPII 700149/1

004711

1

1.000

——

5.87

5.87

5.87

104

DULAP PAT PEN TRU

COPII 700149/1

004712

)

1.000

----

5.87

5.87

5.87

105

DUI AP PAT PENTRU

004713

IT

1.000

r—

—-

5 87

5.87

5.87ORADEA

Lista dc inventariere

'    Luna IUNIE Anul 2008

Get «a TOTAL GENERAL/TOTAL

PMv TI O/l MO AC/GRADINITA 42 Gestionar

Pagina 7

Nr Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Dc

aprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea de inventar

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

c/

Scriptice

Plus

T

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

COPII 700149/1

L

106

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004714

4

1 000

*-•

5.87

5.87

5.87

107

DULAP PAT PENTRU COPII 700149/1

004715

/i

1.000

—-

5.87

5.87

5.87

108

DULAP PAT PENTRU COPII 700149/1

004716

f

1.000

5.87

5.87

5.87

109

DULAP PAI' PENTRU COPII 700149/1

004717

fi

1.000

--

■--

5.87

5.87

5.87

HO

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004718

Ij

1 000

---'

——•

5.87

5.87

5.87

III

DULAP PATPENTRU

COPII 700149/1

004719

ț

1 000

5.87

5.87

5.87

112

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/ 1

004720

f

1.000

5.87

5.87

5.87

113

DULPA PAT PENTRU

COPII 700149/ 1

004721

1.000

--

5.87

5.87

5.87

114

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004722

fl

1.000

—■

5.87

5.87

5.87

115

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/ 1

004723

1.000

---

5.87

5.87

5.87

116

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004724

i

1.000

5.87

5.87

5.87

117

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004725

l .000

—•

5.87

5.87

5.87

118

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004726

f

1.000

-

5.87

5.87

5.87

119

DULAP PA T PENTRU

COPII 700149/1

004727

î

1.000

5.87

5.87

5.87

120

DULAP PAT PEN TRU

COPII 700149/ 1

004728

4

1.000

5.87

5.87

5 87

121

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004729

1!

1.000

-

5.87

5.87

5.87

122

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004730

■i

1.000

•e'

-

5.87

5.87

5.87

ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Ger ' nea TOTAL GENERAL/TOTAL

PM "11O/1MO AC/GRADINITA 42 Gestionar

Pagina 8

Nr.

Crt

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M.

CANT1TATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTARILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea de inventar

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

CA:

Plus

îs A'"

Minus

1

Plus

Minus

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004731

/

1.000

-

• —

5.87

587

5.87

124

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004732

1.000

.—

5.87

5.87

5 87

125

DUI.PA PAT PENTRU

COPII 700149/1

004733

/

1.000

—-

---

5.87

5.87

5 87

126

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004734

i

1.000

r"

--

5.87

5.87

5.87

127

DULPA PAT PENTRU

COPII 700149/1

004735

/

1 000

«—

5.87

5.87

5.87

128

DULPA PAT PENTRU

COPII 700149/1

004736

/

1.000

r- _

5.87

5.87

5.87

129

DULPA PAT PENTRU

COPII 700149/1

004737

/

1 000

-

5.87

5.87

5.87

130

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004738

/

1.000

-

5.87

5.87

5 87

131

DULPA PA f PENTRU

COPII 700149/1

004739

1 000

5.87

5.87

5.87

132

DULAP PAT PENTRU

COPII 700149/1

004740

/

i.ooo

5.87

5.87

5.87

133

DULAP VESTIAR COPII 700150/1 1

004741

1 000

1.60

1.60

1 60

134

DULAP VESTIAR COPII 700150/2 I

004742

1 000

1.60

1.60

1.60

135

DULAP VESTIAR COPII

700150/3 1

004743

1.000

1 .60

1.60

1 60

136

DU1AP VESTIAR COPII

700150/4 1

004744

1.000

1.60

1.60

1.60

137

DULAP VESTIAR COPII

700150/5 1

004745

1.000

*-

1.60

1.60

1.60

138

DULAP VESTIAR COPII

700150/6 1

004746

1

1.000

1.60

1.60

1.60

139

DULAP VESTIAR COPII 700150/7 1

004747

{

1.000

1 60

1.60

1.60

140

DULAP VESTIAR COPII

004748

1

1.000

-

1.60

1.60

1.60

ORADEA

.     Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Ger ' «ea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMx '7l0/IM0_AC/GRADINlTA42 Gestionar

Pagina 9

Nr. Crt

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M.

CANT1TATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Dcpiecicrea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

OhS

Plus

,4t

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

700150/8 1

141

DULAP VESTIAR COPII

700150/91

004749

/

1.000

V——

1.60

1.60

1.60

142

DULAP VESTIAR COPII

700150/10 1

004750

/

1.000

t__

1.60

1.60

1.60

143

DULAP VESTIAR COPII 700150/11 1

004751

1.000

1 60

1.60

1.60

144

DULAP VESTIAR COPII 700150/12 1

004752

f, if

1.000

1.92

1.92

1.92

145

DULAP VES TIAR COPII

700150/13 1

004753

k

7

1.000

1.60

1.60

1.60

146

DULAP VESTIAR COPII 700150/14 1

004754

/’

1

1.000

1.60

L60

1.60

147

DULAP VESTIAR COPII

700150/151

004755

/

i ooo

4— ■

1.60

1.60

1.60

148

DULAP VESTI AR COPII 700150/161

004756

■1

1 000

--

1.60

1.60

1.60

149

DULAP VESTIAR COPII

700150/17 1

004757

1.000

-

1.60

1.60

1.60

150

DULAP VESTIAR COPII 700150/18 1

004758

1.000

1.60

1.60

1.60

151

DULAP VESTIAR COPII 700150/191

004759

1 000

1.60

1.60

1.60

152

DULAP VES TIAR COPII 700150/201

004760

/

1.000

1.60

1.60

1.60

153

DULAP VESTIAR COPII 700150/21 1

004 761

/

1.000

1.60

1.60

1.60

154

DULAP VESTIAR COPII

700150/22 1

004762

/

1.000

-

1.60

1.60

1.60

155

DULAP VESTIAR COPII

700150/23 1

004763

a

1.000

1.60

1.60

1.60

156

DULAP VESTIAR COPII 700150/24 1

004764

ii

1.000

-

1.60

1.60

1.60

157

MASA EDUCATOARE 700151/1 1

004765

1

1.000

-

*-

2.84

2.84

2.84

ORADEA

( .     Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Ger ,aea TOTAL GENERAL/TOTAL

PM< MO/IMO_AC/GRADINITA 42

Gestionar

Pagina 10

Nr Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

IJ.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

C A

Plus

Minus

Ț

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

A

7

1

8

9

10

II

12

13

14

15

158

MASA EDUCATOARE

700151/21

004766

1.000

•—

281

2.84

2.84

159

MASA EDUCATOARE

700151/31

004767

1.000

2 84

2.84

2.84

160

MASA EDUCATOARE

700151/41

004768

1.000

-—

__

2.84

2.84

2.84

161

MASA EDUCATOARE

700151/51

004769

/

1.000

2.84

2.84

2.84

162

DULAP CASETE JUCĂRII

700152/1 1

004770

L

1.000

3.49

3.49

3.49

163

DULAP CASETE JUCĂRII 700152/2 I

004771

1.000

-

3.49

3.49

3.49

164

DULAP CASETE JUCĂRII

700152/31

004772

/

1.000

—-

3.49

3.49

3.49

165

DULAP CASETE JUCĂRII

700152/4 1

004773

/

1.000

——

3.49

3.49

3.49

166

DULAP CASETE JUCĂRII

700152/5 1

004774

ț

1.000

3.49

3 49

3.49

167

DULAP CASETE JUCĂRII

700152/61

004775

y

1.000

*

3.49

3.49

3.49

168

DULAP CASETE JUCĂRII

700152/7 1

004776

1.000

3.49

3.49

3.49

169

DULAP CASETE JUCĂRII 700152/8 1

004777

1.000

3.49

3.49

3.49

170

MASA 2000X900X800

700153/1 1

004778

~7T r i

1.000

1.80

1.80

1.80

171

MASA 2000X900X800

700153/2 1

004779

1.000

1.80

1.80

1 80

172

MASUTA GRUPA

700154/1 1

004780

1

1.000

—-

2.05

2.05

2.05

173

MASUTA GRUPA

700154/2 1

004781

z

1.000

!------------

2.05

2.05

2.05

174

MASUTA GRUPA

700154/3 I

004782

1

1.000

2.OS

2.05

2.05

175

MASUTA GRUPA

004783

1 i

1.000

2.05

2.05

2.05

ORADEA

, e     Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Ger-^a TOTAL GENERAL/TOTAL

PMv. fo/IMO AC/GRADINITA 42

Gestionar

Pagina 11

Nr. Cri.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de

inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea dc inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

<27

Plus

rS &

Minus

V

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

700154/4 1

176

MASUTA GRUPA

700154/5 1

004784

/

1.000

2.05

2.05

2.05

177

MASUTA GRUPA

700154/6 1

004785

/

1.000

2.05

2.05

2.05

178

MASUTA GRUPA

700154/7 1

004786

/

1.000

2.05

2.05

2.05

179

MASUTA GRUPA 700154/8 1

004787

7

1.000

2.05

2.05

2.05

ISO

MAS 11TA GRUPA

700154/9 1

0047S8

/

1.000

2.05

2.05

2.05

181

MASUTA GRUPA 700154/101

004789

/

1.000

2.05

2.05

2.05

182

MASUTA GRUPA 700154/1 1 1

004790

1.000

2.05

2.05

2.05

183

MASUTA GRUPA 700154/121

004791

7

1.000

2.05

2.05

2.05

184

MASUTA GRUPA 700154/131

004792

L

1.000

2.05

2.05

2.05

185

MASUTA GRUPA

700154/141

004793

/

1.000

2.05

2.05

2.05

186

MASUTA GRUPA

700154/151

004794

1.000

2.05

2.05

2.05

187

MASUTA GRUPA

700154/161

004795

7

1.000

2.05

2.05

2.0S

188

MASUTA GRUPA

700154/171

004796

1.000

2.05

2.05

2.05

189

MASUTA GRUPA

700154/18 1

00-1797

1.000

2.05

2.05

2.05

190

MASUTA GRUPA 700154/191

004798

/

1.000

2.05

2.05

2.05

191

MASUTA GRUPA

700154/201

004799

i

1.000

2.05

2.05

2.05

192

MASUTA GRUPA

700154/21 1

004800

1.000

2.05

2.05

2.05

ORADEA

«n     Lista dc inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gef/^ea TOTAL GENERAL/TOTAL

PM< AO/IMO AC/GRADINITA42 Gestionar

Pagina 12

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

D<

prccicrea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice c

Plus

7AS

Minus

xPT

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

193

MASUTA GRUPA

700154/221

004801

i

1.000

2.05

2.05

2.05

194

CORP BUCĂTĂRIE

700155/1 1

004802

1.000

<■

19.24

19.24

19.24

195

CORP BUCĂTĂRIE 700155/21

004803

1.000

19.24

19.24

19.24

196

DULAPCU2USI

TIPTELIX 70015 1

004804

1.000

9.71

9.71

9.71

197

DULAP CU 2 USI

TIP:FELIX 70015 1

004805

/J

1.000

2.11

2.11

2.11

198

DULAP CU 2 USI

T1P:FE1.1X 700151

004806

1.000

-—

—-

4.27

4.27

4.27

199

DULAP CU US1

GLISANTE 700159 1

004807

L

1.000

1.17

1.17

1.17

200

CATEDRA ȘCOLARA 7001601

004808

1.000

0.06

0.06

0.06

201

DULAP CU 2 USI 700161 1

004809

x

1.000

0.08

0.08

0.08

202

DULAP CU 2 USI 7001621

004810

1.000

0.08

0.08

0.08

203

DULAP PA I' 700163/1 1

004811

/

1.000

-

0.21

0.21

0.21

204

DULAP PAT 700163/2 1

004812

/

1.000

0.21

0.21

0.21

205

DULAP PAT 700163/3 1

004813

!

>1

1.000

-

0.21

0.21

0.21

206

DULAP PAT 700163/4 1

004814

1.000

0.21

0.21

0.21

207

DUI .AP PENTRU

MATERIAL DIDACTIC 1

004815

1.000

0.27

0.27

0.27

208

DULAP PENTRU

MATERIAL DIDACTIC 1

004816

/

1.000

0.27

0.27

0.27

209

MASA DE BIROU 700165 1

004817

1.000

0.15

0.15

0.15

210

RADIATOR TMS.CU 12

ELEMENTl 701

004818

•f

1.000

-

0.16

0.16

0.16

211

CANTAR BUCĂTĂRIE 7001671

004819

1.000

1.45

1.45

1.45

212

SPĂLĂTOR1NOX

700168/1 1

004820

1.000

21.77

21.77

21.77

213

SPĂLĂTOR TNOX

004821

4

1.000

~—

21.77

21.77

21.77

ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Ge?>»ea TOTAL GENERAL/TOTAL

PM 4IO/IMO AC/GRADINITA 42

Gestionar

Pagina 13

Nr Cri.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U-M.

CANTITAT1

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

D<

prccicrea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

<

Plus

Minus

A'\

Plus

Minus

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

700168/21

214

ASPIRATOR PRAF

700169/1 1

004822

1.000

—-

4.21

4.21

4.21

215

ASPIRATOR PRAF 700169/2 1

004823

1.000

4.21

4.21

4.21

216

ETAJERE JUCĂRII 700170/1 1

004824

1.000

2.52

2.52

2.52

217

ETAJERE JUCĂRII 700170/2 1

004825

1.000

-

2.52

2.52

252

218

ETAJERE JUCĂRII 700170/31

004826

'4

1.000

—-

2.52

2.52

2.52

219

ETAJERE JUCĂRII 700170/4 1

004827

1.000

2.52

2.52

2.52

220

ETAJERE JUCĂRII 700170/5 1

004828

/

1.000

2.52

2.52

2.52

221

ETAJERE JUCĂRII 700170/61

004829

/

1.000

2.52

2.52

2 52

222

ETAJERE JUCĂRII

700170/71

004830

1.000

2.52

2.52

2.52

223

ETAJERE JUCĂRII 700170/81

004831

d

1.000

2.52

2.52

2.52

224

ETAJERE JUCĂRII 700170/91

004832

1.000

-

2.52

2.52

2.52

225

RAFT METALIC 700171/1 1

004833

1.000

•—

•—

8.53

8.53

8.53

226

RAFT METALIC 700171/21

004834

J

6

1.000

8.53

8.53

8.53

227

RAFT METALIC 700171/3 1

004835

4

1.000

8.53

8.53

8.53

228

RAFT METALIC 700171/4 1

004836

ț

1.000

8.53

8.53

8.53

229

RAFT METALIC 700171/5 1

004837

1.000

■—

-

8.53

8.53

8.53

230

RAFT METALIC 700171/61

004838

[

1.000

-

8.53

8.53

8.53

231

MAȘINA DE SCRIS 700172

1

004839

1

1.000

0.32

0.32

0.32

1                          1            1      1 «J

Co< fa de inventariere

Niniirb <1 piviiiinielc

Total general

Comisia de inventariere TarauTeofil

J

5,175.441        |        |                 5,175.44

1

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

5,175.44                               5.175.44

ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL PMO/A1O/IMO AC/GRADINITA 41 Gestionar

Pagina 1

Nr Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul

sau nr. dc i nventar

U.M.

CANTITATl

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1

PLITA ELECTRICA CU 4

OCHIURI 7 1

004158

/

1.000

3,793.77

3.793.77

3,793.77

2

COMBINA FRIGORIFICA ARCTIC 200 1

004532

/

1.000

1,599.12

1,599.12

1,599.12

Total

5,392.89

5,392.89

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general                                       5,392.89                               5.392.89

Comisia de inventariere Tarau Teofill J

ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/IMO AC/GRADINITA 37

Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea dc inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1

ASPIRATOR NT 361 ECOKARCHER 70 I

004535

/

1.000

.—

-

1.420.20

1.420.20

1,420.20

2

MAȘINA DE CUSUT ELECTRICA 20001

004598

/

1.000

--

1,37621

1376.21

1,376.21

3

MOCHETA BI.ITZ-20MP 700117 1

004599

/

1 000

467.28

467.28

467.28

Total

3,263.69

3,263.69

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general                                       3,263.69                               3,263.69

Comisia de inventariere Tarau TeofilMilteace Fhe - © Indeco Soft - Netirenwtt


ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL PMO/A1O/IMO_AC/GRADINITA 36 Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

I.J.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Di ferelile

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

15

1

COMBINA FRIGORIFICA 700009 I

004142

/

1.000

1,548.29

1.548,29

1.548.29

2

ASPIRATOR 700008 1

004143

/

1.000

580.85

580 85

580.85

3

MAȘINA DE SPALAT

ZANIJS1 512 701

004471

1.000

1,362.93

1.362.93

1,362.93

Total

3,492.07

3,492.07

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general

3,-492.07

3,402.07

Comisia de inventariere Tarau TeofilORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/IMO AC/GRAD1NI I A 34 Gestionar

Pagina 1

Nr.

Cri

Denumirea bunurilor inventariate

Cod ui sau nr.

de inventar

U.M

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABIL .A

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

l-'aptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

MAȘINA DE SPALAT WHIRLPOOL 2001

004525

./

1.000

1.403.82

1.403.82

1,403.82

Total

1.403.82

1,403.82

Comisia dc inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total gener al                                          1,403.82                                  1,403.82

Comisia de inventariere Tarau TeofilMijloace Fote -4b Indecc Soft - Melicentat

ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/A1O/IMO AC/GRADINITA 30

Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

dc inventar

U.M.

CANITIATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABHA

Valoarea dc inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

l’lus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

IS

1

MAȘINA DE SI’ALAT WHIRLPOOL 2001

004526

1.000

1,403.82

1.403.82

1,403.82

2

MAȘINA DE GĂTII COLECTIVA 20001

004988

4

1.000

16,386.78

16,386.7,8

16,386.78

Total

17.790.60

17,790.60

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general                                      17,790.60                              17,790.60

IG - l-U

ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/IMO AC/GRAD1NITA 28

Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. dc inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea dc inventar

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

IMPRIMANTA A4CU ACE

STAR I.C 7 1

004137

/

1.000

---

603.10

603 .10

603.10

2

COPIATOR OCE 2040 700006 1

004138

1.000

-—

1.806.67

1.806.67

1.806.67

3

APARAT TEI.EFAX AF3I1

700005 1

004139

1.000

-

971.31

971.31

971.31

4

SISTEM PENTIUM

133 Ml IZ 700004 1

004140

1.000

808 71

808 71

808.71

5

WINDOWS 98 ROM

OLPNL 800005 1

004166

z1

1.000

>—

-

455.00

455.00

455.00

6

MOBILIER DIN PAL 700063 1

004468

/

f

1.000

1,263.78

1,263.78

1,263.78

Totul

5,908.57

5,908.57

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Totul general                                       5,908.57                               5,908.57

Comisia de inventariere Tarau TeofilORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/A1O/1MO AC/GRADINITA 27

Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. dc inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea dc inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

MAȘINA DE GĂTIT COLECTIVA 20001

004597

1.000

16,515.38

16.515.38

16.515.38

Total

16.515.38

16,515 38

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general

16515.38

16,515.38

Comisia de inventariere Tarau Teofil

Comisia de inventariere


Tarau Teofil
ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/10 TAL

PMO/AIO/IMO AC/GRAD1NITA 26

Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M.

CANT1TATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

MAȘINA DE SPALAT WHTRPOOL 243 1

OO4I5I

l

1.000

1.441.50

1.441.50

1,441.50

2

COMBINA FRIGORIFICA

KS26A 2231.1

004152

1.000

1.085.04

1,085.04

1,085.04

3

ASPIRATOR NT.611 ECOKARCIIER 701

004536

1.000

2,527.82

2,527.82

2,527.82

Total

5,054.36

5,054.36

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general                                       5.054.36                               5,05436

Comisia de inventariere Tarau Teofil
/<- Of

Mijloace Rxe • <& Indeco Soit ■ Nehcential


1              '         ' i j                  1

ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL.

PMO/AIO/IMOAC/GRAD1N1TA 25 Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

tic inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONT ABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1

MAȘINA DE SPALAT AUTOMATA 70001

003914

y

1.000

1,660.36

1,660.36

1,660.36

Total

1,660.36

1,660.36

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Totnl general

1.660.36

1.660.36

Comisia de inventariere TarauTeofilORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENF.RAL/TOTAL

PMO/AIO/IMO AC/GRADINI IA 23 Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt.

Denumirea bunuri lor inventariate

Codul sau nr de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de invcnlar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1

COMBINA FRIGORIFICA ARCTIC 700 I

0044b9

y

1.000

1,043.53

1.043.53

1.043.53

2

USA METALICA DE

SIGURANȚA 7000 1

004474

1.000

574.79

574.79

574.79

3

MAȘINA DE SPALAT WHIRLPOOL 200 1

004527

7

1.000

1,403.82

1,403.82

1,403.82

loial

3.022.14

3.022.14

Comisia <tc inventar iere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general

3,022.14

3,022.14

Comisia de inventariere Tarau TeofilORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIOTMO AC/GRADINITA 22

Gestionar

Pagina 1

Nr. Ort.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

I

MAȘINA DE SPALAT ZANUSSl 512 7 1

004472

/

1.000

1.362.93

1.362.93

1.362.93

2

FRIGIDER ARCTIC FB 27A 200012 1

004534

/

1.000

1.229 40

1.229 40

1,229.40

Total

2.592.33

2.592.33

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general

2,592.33

2,592.33

Comisia de inventariere Tarau Teofil
ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENEKAL/TOTAL l’MO/AIO/IMO AC/GRAD1N1TA 20 Gestionar

Pagina 1

Nr.

Crt

Denumirea bunuri lor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

COPIATOR OCE 2040 FORMAT A4 701

004156

/

1 000

1,491 90

1.491.90

1.491 90

2

MAȘINA DE SPALAT

WHIRLPOOL 2001

004528

/

1.000

■------'

1,403.82

1,403.82

1,403.82

Totul

2.895.72

2,895.72

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general                                       2.895.72                               2,895.72

Comisia de inventariere Tarau TeofilMijloace Fixe • © Indeco Soit - Nehoenllat


ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/IMO AC/GRADINITA 16

Gestionar

Pagina 1

Nr

Cri

Den u mi rea bunurilor inventariate

Codul sau nr. dc inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea dc inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1

VIDEO PI IILJPS 700003 1

003915

/

1.000

1,187.60

1.187.60

1.187.60

2

COPIATOR CANON FC 22-1FORMATA4 I

004157

/

1 000

1,491.90

1.491.90

1,491 90

Total

2.679.50

2,679.50

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace llxe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total generai                                       2,679.50                               2,679.50


Comisia de inventariere Tarau Teofil
ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/IMO AC/GRAD1N1 I A 5 Gestionar

Pagina 1

Nr. Ort

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

II

12

13

14

15

1

COPIA TOR CANON FC

224 FORMATA4 1

004155

1.000

1,491.90

1,491.90

1.491.90

Total

1,491.90

1,491.90

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general                                           1,491.90                                  1,491.90

Comisia de inventariere Tarau Teofil


...

fi»»'

/C 07- W


Mijloace i-'ixe • 9 Indeco Soit ■ Neiicennat

ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAI.

PM()/AIO/IMO_AC/GRAD1NITA 2 Gestionar

Pagina 1

Nr Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

/

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

LINOLEUM 0.8MM-147MP 7001151

004601

1.000

1.849.55

1.849.55

1,849.55

Total

1.849.55

1.849.55

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace ilxc)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general                                          1,849.55                                  1,849.55

Comisia de inventariere Tarau TeofilORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/1MOAC/GRAD1N1TI 1 Gestionar

Pagina 1

Nr. Cri.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M.

CANT1TATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea dc inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

CORP BIBLIOTECA 700078 1

004537

/

1 000

1,473.00

1.473.00

1.473.00

Total

1.473.00

1.473.00

Comisia tic inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general

1.473.00

1.473.00


Comisia de inventariere Tarau Teofil


ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/1MO AC/SCOALA GEN.NR. 16 Gestionar

Pagina 1

Nr.

Cit

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M.

CANT1TAT1

Prețul unitar

VALOAREA CON LABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

SISTEM CALCUL PUI 733

SERVER 1

00447X

/

1.000

2,785.00

2.785.00

2.785.00

loial

2.785.00

2,785.00

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general

2,785.0(1

2,785.00

Comisia de inventariere Tarau TeofilORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/IMO AC/SCOALA GEN.NR. 14 Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1

SISTEM SIGMA K7III IOH ATHLON 1

004477

1 000

1,767.60

1,767.60

1,767.60

Total

1,767.60

1,767.60

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

1,767.60


Totul gencriil

Comisia de inventariere Tarau Teofil


ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/IMO AC/SCOALA GEN.NR. 12 Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1

ORGA ELECTRONICA ROLAND EM2071

00-1168

1 000

3,052.35

3,052.35

3,052.35

loial

3,052.35

3,052.35

Comisia dc inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

l oial general                                          3,052.35                                 3,052.35

Comisia de inventariere Tarau TeofilAr «f

ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL PMO/AIO/IMO AC/SCOALA GEN.NR.8 Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M.

CANT1TATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

DUI .Al’ l’SI COMPLET

ECHIPAT 7000 1

004473

/

1.000

----

•--

1,350.00

1.350.0(1

1.350.00

Total

1,350.00

1,350.00

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contubilitate

Numele si prenumele

Total general                                        1350.00                               1 350.00

Comisia de inventariere Tarau Teofil
ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/1MOAC/SCOALA GEN.NR.5 Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1

MOBILIER 3 CORPURI

7000141

004149

1.000

1.529.99

1.529.99

1,529.99

2

SISTEM CALCUL 700013 1

004150

z

1.000

.—

-

1,88734

1.887.34

1,88734

Total

3,41733

3,41733

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general

3.417.33

3.417.33

Comisia de inventariere Tarau Teofil

ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL PMO/AIO/1MO AC/SCOALA GEN.NR.2 Gestionar

Pagina 1

Nr.

Cri

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

de inventar

U.M.

CANT1TATI

Piciul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

I

IMPRIMANTA CU JET DE

CERNEALA 1

004159

1.000

443.95

443.95

443.95

Total

443.95

443.95

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general                                         443.95                                 443.95

Comisia de inventariere Tarau Teofil


Q V

ȘCOac ■ ■              .   £-; |.viii

„ALEXANDRU ROMAN,, Oradets

Str. CLUJULUI 66

Tel Fax 059 - 418063

‘ Ol

ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/A1O/1MO AC/SCOALA GEN.NR. 1 Gestionar

Pagina 1

Nr. Cri.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M.

CANT1TATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABIL A

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

l

SISTEM SIGMA l’II 633

MHZ 70007 1

004475

/

1.000

2,549.00

2,549.00

2,549.00

2

IMPRIMANTA CANON

BJC S4500 700 1

004476

/

1.000

1,623.10

1,623.10

1,623.10

Total

4,172.10

4,172.10

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general                                       4,172.10                               4,172.10

Comisia de inventariere Tarau TeofilORADEA

Lista tic inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL PMO/A1O/1MO AC/L1CHUL PEDAGOGIC Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

IMPRIMANTA SEIKOSHA

SP 2415 701

003912

X

1.000

*—

595.00

595.00

595.00

Total

595.00

595.00

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Totul general                                         595.00                                 595.00

Comisia de inventariere Tarau Teofil


ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/! ’OTAL

PMO/AIO/1MO AC/L1CEIJ1. SANITAR... Gestionar

Pagina 1

Nr Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. dc inventar

U.M.

CANTITAT1

Prețul unitar

VAI .DAREA CONTABILA

Valoarea dc inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1

IMPRIMANTA EPSON

LX300+ 800002 1

003899

1.000

328 51

328.51

328 51

2

SISTEM Pll/G00;32 RAM 800001 1

003911

1

1.000

1.558 90

1,558.90

1,558.90

3

PROGRAM QG-BVG

GESTIUNE BUNURI 1

004164

1

1.000

116.62

116 62

116.62

4

PROGRAM QG-BVG CONTABILITATE 8 1

004165

1.000

116.62

116.62

116.62

Total

2.120.65

2.120.65

Comisia <lc inventariere

Gestionar (responsabil mijloace Hxc)

Contabilitate

Numele si prenumele

rola! general                                       2.120.65                               2.120.65

Comisia de inventariere Tarau Teofil


ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/IMO AC/GRUP ȘCOLAR M.VITEAZUL Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

X

9

10

li

12

13

14

15

1

SISTEM DE CALCUL Pili 7000191

004145

1.000

2,243.15

2,243.15

2.243.15

IV

2

MICROFON FARA FIR 700020 1

004146

/

1.000

-

990.30

990.30

990.30

t^

Total

3,233.45

3.233.45

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

l'otai general

3,233.45

3,233.45

Comisia de inventariere Tarau Teofiltovt GxV\\C •) \5>

ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL,/TOTAL

PMO/AIO/1MO AC/LICEIJI. TEOLOGIC...

Gestionar

Pagina 1

Nr. Cil

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. dc inventar

U.M.

CANTTTATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea dc inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1

CAZANI! I ONTA G300/I4

2 BUC 100250

005401

1.000

29.028.46

29,028.46

29,028.46

Total

29,028.46

29,028.46

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general                                      29,028.46                              29,028.46


Comisia de inventariere Tarau Teofil
ORADEA

Lista dc inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL/TOTAL

PMO/AIO/IMO_AC/SEMINARUL PENTICOSTAL

Gestionar

Pagina 1

Nr.

Cri

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. dc inventar

IJ.M.

CANIITAT1

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1

ARZATOR KB6 200004 I

004519

1.000

1.876.39

1.876.39

1.876.39

M

2

CAZAN IRC. 200003 1

004520

/ /

1.000

3,615.97

3,615.97

3,615.97

IV

3

ARZATOR MOTORINA L0400G 100251

005429

/

1.000

4,509.15

4,509.15

4.509.15

0/

4

ARZATOR MOTORINA

1.0400G 100251/1

005464

1.000

—■

4,509.15

4.509.15

4,509.15

</

5

POMPA BPII 100252

005465

/•'

7.

1.000

2,244.00

2,244.00

2.244.00

IV

6

POMPA BPH 100252/1

005466

/ £1

1.000

2,244.01

2,244.01

2.244.01

Total

18,998.67

18.998.67

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total generat                                       18,998.67                              18,998.67
Mijloace Fixe - © fntfeco Soft • Neiicenbat


ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL,/TOTAL PMO/AIO/IMO AC/L1CEUL ADY ENDRE Gestionar

Pagina 1

Nr. Cri.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr. de inventar

U.M.

CANTITATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cori)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1

FRIGIDER ZANUSSI 700015 I

OM 147

1.000

-

1,216.05

1,216.05

1.216.05

V

2

RACITOR ZANUSSI ZC

255R 2361.7 1

0MI48

1.000

1.105.35

1.105.35

1.105.35

V

Total

2,321.40

2.321.40

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

ORADEA

Lista de inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAL./TOTAL PMO/AIO/IMOAC/LICEUL DE ARTA Gestionar

Pagina 1

Nr. Crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

dc inventar

U.M

CANT1TATI

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea dc inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1

SISTEM CALCUL Pil 600A

700017 1

004160

C!

1.000

2.204.48

2.204.48

2,204.48

lC

2

IMPRIMANTA SEIKO

SP2415 7000181

004161

c /

1.000

-

1.153.89

1.153.89

1,153.89

&

3

IMPRIMANTA CU JET DE

CERNEALA 1

004162

fi /

1.000

-

443.95

443.95

443.95

4

PIAN YAMAHA GP1 7000271

004163

J I

1.000

34.378.00

34,378.00

34,378.00

•V

Total

38,180.32

38.180.32

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general                                      38,180.32                              38.180.32

Comisia de inventariere Tarau Teofil
Z) A          I *

ORADEA

Lista dc inventariere

Luna IUNIE Anul 2008

Gestiunea TOTAL GENERAI/TOT AL PMO/AIO/IMOAC/LICEUL SINTEZA... Gestionar

Pagina 1

Nr. Ort.

Denumirea bunurilor inventariate

Codul sau nr.

dc inventar

U.M.

CANT1TAT1

Prețul unitar

VALOAREA CONTABILA

Valoarea de inventar

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptice

Scriptice

Plus

Minus

Plus

Minus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

1

USA INTRARE ȘCOALA 700075 I

004502

1.000

1,130.82

1.130.82

</L

1,130 82

2

USA INTRARE IN

CANTINA 700074 1

004503

/

1.000

•—

646 18

646.18

cV

646.18

Total

1,777.00

1,777 00

Comisia de inventariere

Gestionar (responsabil mijloace Fixe)

Contabilitate

Numele si prenumele

Total general                                        1,777.00                               1,777.00

Comisia de inventariere Tarau TeofilIu»CENTRALIZATOR ,, ACTIVE FIXE" ce urmeaza a fi transferate cu titlul garatuit la unitati de invatamant

Nr.crt.

Denumirea unitatii de invatamant

Valoarea de active fixe

1

Liceul Sinteza - Transilvania

1.777,00

2

Liceul de Arta

38.180,32

3

Liceul Ady Endre

2.321,40

4

Seminar Penticostal

18.998,67

5

Liceul Teologic Penticostal

29.028,46

6

Grup Școlar Mihai Viteazul

3.233,45

7

Liceul Sanitar V.Voiculescu

2.120.65

8

Liceul Pedagogic losif Vulcan

595,00

9

Școala Generala nr.1

4.172,10

10

Școala Generala nr.2

443,95

11

Școala Generala nr.5

3.417,33

12

Școala Generala nr.8

1.350,00

13

Școala Generala nr.12

3.052,35

14

Școala Generala nr.14

1.767,60

15

Școala Generala nr.16

2.785,00

16

Grădiniță nr.1

1.473,00

17

Grădiniță nr.2

1.849,55

18

Grădiniță nr.5

1.491,90

19

Grădiniță nr.16

2.679,50

20

Grădiniță nr 20

2.895,72

21

Grădiniță nr.22

2.592,33

22

Grădiniță nr.23

3.022,14

23

Grădiniță nr.25

1.660,36

24

Grădiniță nr 26

5.054,36

25

Grădiniță nr.27

16.515,38

26

Grădiniță nr.28

5.908,57

27

Grădiniță nr.30

17.790,60

28

Grădiniță nr.34

1.403,82

29

Grădiniță nr.36

3.492,07

30

Grădiniță nr.37

3.263,69

31

Grădiniță nr.41

5.392,89

32

Grădiniță nr.42

5.175,44

33

Grădiniță nr.44

19.064,65

34

Grădiniță nr.45

16.515,38

35

Grădiniță nr.46

20.542,49

36

Grădiniță nr.49

8.655,56

37

Grădiniță nr.51

6.695,88

38

Grădiniță nr.52

1.599,12

39

Grădiniță nr 54

312.602,82

40

Grădiniță nr 55

3.002,94

41

Grădiniță nr.56

1.853,79

Total

585.437,23