Hotărârea nr. 1117/2008

privind aprobarea unor măsuri privind valorificarea terenului situat în Oradea, str.Ogorului - str.Universităţii

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri privind valorificarea terenului situat în Oradea, str.Ogorului -str.Universității

9

Analizând Raportul de specialitate nr.72685 din 05.12.2008, întocmit de Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune aprobarea unor măsuri privind valorificarea terenului situat în Oradea, str.Ogorului - str.Universității,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. b) și art. 45 alin.3) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1482/31.08.2007, încheiat între Municipiul Oradea în calitate de vânzător și S.C Tony Construct Imobiliare S.R.L în calitate de cumpărător, având ca obiect vânzarea-cumpărarea suprafeței de 191.292 mp teren situat în Oradea, str.Ogorului-str.Universității, cu următorul conținut:

“ Act Adițional

9

la contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1482 din 31 august 2008

 • I. Capitolul III, articolul 3.2 alineatul (1) se modifica si va avea următorul conținut:

 • (1) Plata prețului actualizat al terenului se va efectua astfel:

 • a) rata I din preț reprezentând suma de 2.697.217 euro s-a achitat in termen de 5 (cinci) zile bancare de la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare.

 • b) rata a II-a din preț reprezentând suma de 4.600.000 euro se va achita pana la data de 20 decembrie

 • 2008.

 • c) rata a III-a din preț reprezentând suma de 1.693.507 euro se va achita pana la data de 31 martie 2009.

 • d) rata a IV-a din preț reprezentând suma de 2.199.858 euro se va achita pana la data de 01 iulie 2009.

 • e) rata a V-a din preț reprezentând suma de 2.199.858 euro se va achita pana la data de 01 decembrie

 • 2009.

 • II. Capitolul III, articolul 3.4 alineatele (1) si (2) se abroga. Alineatele (3), (4), (5) si (6) se renumeroteaza, se modifica si vor avea următorul conținut:

7 •>

 • (1) Daca in termen de 60 de zile de la scadenta cumpărătorul nu va achita rata a II-a, a III-a, a IV-a sau a V-a din prețul de vânzare, contractul se va rezoluționa doar in ce privește suprafața de teren asupra căreia este instituita ipoteca la momentul scadentei ratei neachitate. In acest caz vânzătorul va redobândi proprietatea asupra acestei suprafețe de teren iar cumpărătorul va pierde garanția de participare la licitație care se face venit la bugetul local. Pentru perioada de timp de la scadența ratei a II-a stabilită prin actul adițional autentificat sub nr.2232/18.08.2008 și până la semnarea prezentului act adițional vânzătorul nu va aplica majorări de întârziere.

 • (2) In situația prevăzuta la alineatul precedent, sumele achitate de către cumpărător, cu titlu de preț, anterior scadentei ratei neachitate, se fac venit la bugetul local fără ca cumpărătorul sa poată emite vreo pretenție băneasca sau sub orice alta forma, ori de alta natura cu privire la partea din preț achitata, iar terenul pe care nu este instituita ipoteca rămâne in proprietatea cumpărătorului fără ca vânzătorul sa poate emite vreo pretenție băneasca sau de alta natura cu privire la acest teren și/sau la ratele din preț neachitate.

 • (3) Prevederile alin. (2) nu exclud garanția pentru evicțiune prevăzută de art. 5.1 din contract.

 • (4) După rezoluționarea contractului conform alin. (1) din prezentul articol cumpărătorul nu va emite nici un fel de pretenție bănească sau de orice altă natură sau formă, în legătură cu ipoteca și nici cu terenul pentru care este instituită ipoteca în favoarea vânzătorului.

 • III. Capitolul V, articolul 5.2 alineatul (2) se modifica si va avea următorul conținut:

 • (2) Ipoteca de rangul I, in suma de 8.990.724 euro va fi radiata astfel:

 • a) azi, data semnării prezentului act adițional, se ridica ipoteca de pe suprafața de teren de 35.100 mp înscrisa in C.F. 92766 Oradea cu număr cadastral 17591 si se va institui exclusiv asupra suprafeței de 156.192 mp înscrisa in C.F. 92865 Oradea cu nr. cadastral 19629, C.F. 92866 Oradea cu nr. cadastral 19630, C.F. 92867 Oradea cu nr. cadastral 19631, C.F. 92868 Oradea cu nr. cadastral 19632, C.F. 92869 Oradea cu nr. cadastral 19633.

 • b) după achitarea ratei a II-a din preț, ipoteca se va reduce la suma de 8.573.390 euro, se va radia de pe suprafața de teren de 61.526 mp înscrisa in C.F. 92865 Oradea cu nr. cadastral 19629, C.F. 92867 Oradea cu nr. cadastral 19631 si se va institui exclusiv asupra suprafeței de 94.666 mp înscrisa in C.F. 92866 Oradea cu nr. cadastral 19630, C.F. 92868 Oradea cu nr. cadastral 19632, C.F. 92869 Oradea cu nr. cadastral 19633.

 • c) după achitarea ratei a III-a din preț, ipoteca se va reduce la suma de 5.073.390 euro se va radia de pe suprafața de teren de 22.229 mp înscrisa in C.F. 92866 Oradea cu nr. cadastral 19630 si se va institui exclusiv asupra suprafeței de 72.437 mp înscrisa in C.F. 92868 Oradea cu nr. cadastral 19632 respectiv C.F. 92869 Oradea cu nr. cadastral 19633.

 • d) după achitarea ratei a IV-a din preț, ipoteca se va reduce la suma de 2.800.000 euro După achitarea ratei a IV-a din prețul de vânzare, cumpărătorul poate solicita vânzătorului iar vânzătorul consimte la degrevarea de ipotecă a unei suprafețe de maxim 32.437 mp. Ipoteca in suma de 2.800.000 euro se va înscrie exclusiv asupra suprafeței de teren rămase care va fi dezmembrată în prealabil prin grija cumpărătorului din suprafața de 72.437 mp menționata la litera c), astfel încât să dețină front la centura municipiului Oradea, acces la drum public și numai cu aprobarea primarului municipiului Oradea.

 • e) după achitarea ratei V din preț, ipoteca în suma de 2.800.000 euro se radiază integral.

 • IV. Capitolul V, articolul 5.2 alineatul (3) va avea următorul cuprins:

 • (3) Concomitent cu ridicarea ipotecii de pe oricare din suprafețele de teren menționate in alineatul precedent, se va ridica si interdicția de înstrăinare înscrisa asupra suprafeței de teren degrevata de ipoteca.

 • V. Capitolul VI, articolul 6.1 se modifica si va avea următorul conținut:

 • (1) Vânzătorul va restitui garanția de participare la licitație ,la plata ultimei rate din preț sau o va compensa din plata ultimei rate din preț.

 • VI. Capitolul VI, articolul 6.2 se abroga.

 • VII. Capitolul VII, articolul 7.2 alineatul (3) se modifica si va avea următorul cuprins:

(3) Lucrările de proiectare si execuție a lucrărilor privind devierea șanțului colector al apelor pluviale ce străbate terenul precum si lucrările de proiectare si execuție necesare devierii eventualelor rețele care afectează terenul se considera lucrări de investiții in înțelesul prevăzut de art. 7.6,alin.(1) si art.7.8.

 • VIII. Capitolul VII, articolul 7.6 alineatele (2) si (3) se abroga.

 • IX. Capitolul VII, articolul 7.6 alineatul (4) se modifica, se renumeroteaza si va avea următorul conținut:

 • (2) In cazul în care cumpărătorul dezmembrează terenul și înstrăinează suprafețe din acesta, obligația realizării investițiilor pentru suprafața dezmembrata si înstrăinata revine noului cumpărător.

 • X. Capitolul VII, articolul 7.7 si articolul 7.9 se abroga.

 • XI. Capitolul VII ,articolul 7.10.(6) se modifica si va avea următorul conținut:

7.10(6) Cumpărătorul are obligația de a transmite toate obligațiile ,cu excepția celor referitoare la plata prețului, asumate prin prezentul contract către toți partenerii sau colaboratorii acestuia implicați in realizarea si finalizarea construcțiilor aferente complexului comercial. Transmiterea obligațiilor va viza exclusiv suprafața de teren ce a fost cumpărata de către aceștia si se va realiza prin inserarea unor clauze corespunzătoare in contractele, acordurile sau alte documente încheiate de cumpărător cu partenerii sau colaboratorii acestuia.

 • XI. Capitolul VII, articolul 7.15 se abroga.

 • XII. Capitolul XIII, articolul 13.1 se modifica si va avea următorul conținut:

13.1 Termenul de partener, în sensul contractului de vânzare-cumpărare și a prezentului act adițional, desemnează orice persoană juridică, română ori străină, care deține un antecontract de vânzare-cumpărare cu cumpărătorul și care preia ulterior obligațiile cumpărătorului pe bază de contract de vânzare-cumpărare.

Art.2 Se mandatează primarul municipiului Oradea, dl Ilie Gavril Bolojan, pentru a semna actul adițional care urmează a fi încheiat între Municipiul Oradea în calitate de vânzător și S.C Tony Construct Imobiliare S.R.L în calitate de cumpărător.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -  S.C Tony Construct Imobiliare S.R.L

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 8 decembrie 2008

Nr.1117


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila