Hotărârea nr. 1115/2008

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2008

Analizând Raportul de Specialitate nr. 200682 din 08.12.2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea rectificării bugetului local precum și a bugetului de veniturilor și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local pe anul 2008,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2008 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2008,

In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, In temeiul art. 36 alin. (2), lit. b), alin.(4) lit.a) și art.45 alin. 2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local după cum urmează:

  • a) Diminuarea veniturilor din valorificarea activelor în suma de 11.500 mii lei.

  • b) Rectificarea cheltuielilor operaționale și de capital cu suma de 11.500,00 mii lei, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de veniturilor și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local astfel:.

a)                                                                        mii lei

Venituri

+800,00

Taxe speciale - cod 36.11.06

+800,00

Cheltuieli

+800,00

Transport rutier-cap.84.11.03

+800,00

-Străzi 84.11.03.03 art.20.02

+800,00

b) Rectificarea obiectivelor de investiții finanțate din acest buget cu suma de 400,00 mii lei, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică

  • -  Direcția Juridică

  • -  Direcția Tehnică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 8 decembrie 2008                                 CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.1115                                                   SECRETAR

Ionel Vila

Rectificare negativa decembrie

mii lei

Nr. Crt.

Denumirea obiectivului

COD

Plan aprobat

Plan propus

Diferente

TOTAL GENERAL

7,747.83

5,405.32

-2,342.51

Cap. 65.02 - Invatamant

COD

1,772.23

1,272.97

-499.26

Gradinita nr.25 - achizitie teren

71.01.30

26.69

10.83

-15.86

SC GEN 12 Avram Iancu - Documentatie tehnico-economica reabilitare scoala

71.03

326.14

231.14

-95.00

46

COL TEHNIC M VITEAZUL - RK inst.electr.și amenaj.inter.

71.03

763.25

463.25

-300.00

50

LICEUL DE ARTA - fațadă,utilități,tâmplărie

71.03

500.29

400.29

-100.00

54

LIC TEORETIC L BLAGA înloc.tâmpl. și rep.fațadă et.II și proiect clădire nouă

71.03

155.86

167.46

11.60

Cap. 66.02 - Sanatate

COD

1,177.00

927.00

-250.00

10

SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE - amen.intrări princ.+retea hidranti

71.01.30

526.00

426.00

-100.00

13

SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE - RK corp B

71.03

601.00

501.00

-100.00

15

SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE - Reabilitare ambulatoriu - SF

71.01.30

50.00

0.00

-50.00

Cap. 67.02 - Cultura, recreere si religie

COD

3,323.60

2,423.60

-900.00

1

STADION MUNICIPAL

71.01.30

1,236.50

786.50

-450.00

3

Amenajare zona verde bazin olimpic

71.01.30

50.00

0.00

-50.00

4

Reabilitare bazin acoperit

71.01.30

2,037.10

1,637.10

-400.00

Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

COD

1,475.00

781.75

-693.25

3

Amenajare Parc Moreni

71.01.30

285.00

205.00

-80.00

11

Reabilitare imobil str. Republicii nr: 59

71.01.30

150.00

0.00

-150.00

20

SF reabilitare centrul de cazare temporara nr. 1 str. O Goga

71.03

75.00

0.00

-75.00

21

SF reabilitare centrul de cazare temporara nr. 2 str. Atelierelor

71.03

50.00

0.00

-50.00

25

Constructie locuinte de necesitate

71.01.01

50.00

0.89

-49.11

Reabilitare cladire Azil de Noapte Gutenberg nr. 8

71.01.30

50.00

0.00

-50.00

SF cladire noua Azil de Noapte Gutenberg nr. 8

71.01.01

100.00

0.00

-100.00

Proiect extindere cladire P-ta Unirii nr. 1

71.01.01

50.00

20.00

-30.00

Achizitie teren ocupat de str. G. Enescu

71.01.30

125.00

0.00

-125.00

SF Parking str. Brasovului - Oradea

71.01.01

180.00

224.56

44.56

SF Construire parcare subterana str. Indepedentei

71.01.01

180.00

321.30

141.30

SF Parking str. Primariei

71.01.01

180.00

10.00

-170.00

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr. 2


SITUATIA RECTIFICARII CHELTUIELILOR DE CAPITAL ALE BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2008

mii lei

OBIECTIV

2008 -EXISTENT

2008 -PROPUS

DIF

Capitol 51.02.01.03

717.10

650.46

-66.64

1

Conversii documentatii de urbanism

360.00

325.71

-34.29

2

Copiatoare

18.10

18.10

0.00

3

Echipament proiect stimularea undei verzi in folosirea GIS

5.00

1.00

-4.00

4

Leasing autoturism Laguna

18.00

15.75

-2.25

5

Retea metropolitana-Sistem informatic integrat in Zona Metropolitana Oradea (SF,CS)

148.00

103.34

-44.66

6

Retea metropolitana de date si voce, finantare proiect fond de modernizare

150.00

185.56

35.56

7

Proiect'' Oradea-Arhitectura, cultura, legenda-pachet complex de promovare turistica

18.00

1.00

-17.00

Capitol 67.02.05.03

385.60

185.34

-200.26

8

Parc zona Seleusului-ampl.cimitirul vechi (pr.+exec.)

62.00

61.04

-0.96

9

Cadastru verde al Orasului

200.00

1.00

-199.00

10

Imprejmuire parc 1 Decembrie

123.60

123.30

-0.30

Capitol 70.02.50

1,934.00

163.00

-1,771.00

11

Actualizare PUG municipiul Oradea, regulament local de urbanism, strategia de dezvoltare a municipiului

40.00

1.00

-39.00

12

Reabilitare, extindere si modernizare Gradina ZOO

516.00

1.00

-515.00

13

Studiu de risc

20.00

1.00

-19.00

14

Studiu de fezabilitate pentru drum interior in cadrul Parcului Industrial Eurobusiness

252.00

1.00

-251.00

15

Studiu de fezabilitate pentru constructie statie de energie electrica in cadrul Parcului Industrial Eurobusiness

252.00

1.00

-251.00

16

Studiu de fezabilitate pentru amenajarea de spatii verzi

280.00

1.00

-279.00

17

Împrejmuire blocuri ANL B-dul Decebal (achiziție cu montaj)

120.00

1.00

-119.00

18

Studiu de fezabilitate pentru extindere linie de tramvai

180.00

1.00

-179.00

19

Executarea lucrarilor de cadastru si topografie in vederea

i m rdrim       ri i O 1 l”"M 1

274.00

155.00

-119.00

Capitolul 70.02.06

252.00

227.34

-24.66

20

Deviere retea alimentare cu energie electrica CET II

252.00

227.34

-24.66

capitol 74.02.05.02

70.00

1.97

-68.03

21

Evaluare impact mediu pentru inchiderea haldei de deseuri

70.00

1.97

-68.03

capitol 84.02.03.01

270.00

3.00

-267.00

22

Reabilitare zid de sprijin aval si amonte pod P-ta Unirii (pr)

100.00

1.00

-99.00

23

Pasaj superior CF str. T.Nes (proiect+executie)

150.00

1.00

-149.00

24

Reconstruire pod str.Abatorului peste paraul Peta

20.00

1.00

-19.00

Capitol 84.02.03.03

1,928.00

1,135.00

-793.00

25

Studiu de circulatie in mun.Oradea, solutii pentru fluidizare trafic

78.00

0.00

-78.00

26

Modernizare str. Izvorului

600.00

376.10

-223.90

27

Modernizare str.Zambilelor

300.00

1.00

-299.00

28

Asigurare utilitati si sistematizare pe verticala str.Decebal, locuinte ANL

950.00

757.90

-192.10

AIO investitii - anexa 2.a)

-2,342.51

CAO investitii - anexa 2.b)

9,630.00

8,630.00

-1,000.00

TOTAL VALOARE RECTIFICATA

-6,533.10

MUNICIPIUL ORADEA

SITUATIA RECTIFICARII CHELTUIELILOR OPERATIONALE ALE BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2008 I. BUGET LOCAL

SPECIFICAȚIE

COD

2008 -EXISTENT

2008 -PROPUS

1

AUTORITĂȚI PUBLICE               Cap. 51.02

20,030.69

18,803.49

-cheltuieli de personal

10

10,300.00

10,300.00

- bunuri si servicii

20

9,688.43

8,461.23

- alte transferuri curente interne

55.01.18

108.04

108.04

-plati recuperate

85

-65.78

-65.78

2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

162.94

-37.06

a) Fonduri de garantare               Cap. 54.02.07

300.00

300.00

- alte transferuri curente interne

55.01.18

300.00

300.00

- fd. garantare BERD

300.00

300.00

b) Dir. de evidenta a persoanelor      Cap. 54.02.10

2,941.10

2,741.10

-transferuri

51.01.01

2,941.10

2,741.10

c) Alegeri locale 2008                 Cap.54.02.50

737.40

737.40

-cheltuieli de personal

10

450.00

450.00

- bunuri si servicii

20

287.40

287.40

-plati recuperate

85

-3,815.56

-3,815.56

3

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI

13,253.87

13,253.87

a)

- dobanzi aferente datoriei publice interne

30.01

12,850.00

12,850.00

- dobânzi obligațiuni municipale - etapa II

30.01.01

1,550.00

1,550.00

- dobanzi modernizare strazi (BCR)

30.01.01

9,300.00

9,300.00

- dobanzi contractare imprumut locuinte sociale

30.01.01

0.00

0.00

- dobanzi aferente achizit mijloace de transport in comun

30.01.01

2,000.00

2,000.00

b)

- alte dobanzi

30.03

10.00

10.00

- dobanzi + taxa administrare leasing autoturism

30.03.05

10.00

10.00

c)

- comisioane

20

430.00

430.00

- comisioane oblig. municipale etapa II

20.24.02

10.00

10.00

- comisioane BCR

20.24.02

200.00

200.00

- comisioane aferente achiz. mijl. de transport in comun

20.24.02

220.00

220.00

-plati recuperate

85

-36.13

-36.13

4

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIF. NIVELE ALE ADMIN. PUBLICE

45.00

45.00

- ASCO                        Cap. 56.02.09

45.00

45.00

- transferuri privind contributia de sanatate pt. persoanele beneficiare de ajutor social.

51.01.31

45.00

45.00

5

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

720.00

720.00

a) Politia comunitara             Cap. 61.02.03.04

700.00

700.00

- cheltuieli de personal

10

0.00

0.00

- bunuri si servicii

20

0.00

0.00

-transferuri

51.01.01

700.00

700.00

b) Protectie civila                    Cap. 61.02.05

20.00

20.00

- bunuri si servicii                           20.01.30

20

20.00

20.00

6

INVATAMANT                    Cap.65.02

124,955.46

124,255.46

- cheltuieli de personal

10

104,369.90

104,369.90

- bunuri si servicii

20

20,124.00

19,424.00

- unitati scolare

9,140.00

8,940.00

- PMO

0.00

0.00

- AIO

10,984.00

10,484.00

SPECIFICAȚIE

COD

2008 -EXISTENT

2008 -PROPUS

- alte cheltuieli-BURSE

59.01

500.00

500.00

-transferuri

55.01.08

23.00

23.00

-plati recuperate

85

-61.44

-61.44

7

SANATATE                     Cap 66.02

1,304.79

1,305.09

a) PMO

1,136.74

1,136.74

- bunuri si servicii

20

0.00

0.00

- spitale Rc Cap. 66.02.06.01

20.02

0.00

0.00

- dispensare Rc            Cap.66.02.50.50

20.02

0.00

0.00

-transferuri Cap.66.02.06.01

51.01.03

1,136.74

1,136.74

b) AIO

142.10

142.40

- bunuri si servicii

20

142.10

142.40

- spitale                    Cap. 66.02.06.01

20.02

25.50

25.50

- dispensare Cap.66.02.50.50

20.02

116.60

116.90

c) Centrul de Transfuzii        Cap. 66.02.50.50

30.00

30.00

- asistenta sociala

57.02.01

30.00

30.00

-plati recuperate

85

-4.05

-4.05

8

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

19,209.66

19,209.66

a) Casa de cultura                     Cap. 67.02.03.06

1,233.00

1,233.00

- transferuri d.c.

51.01.01

1,233.00

1,233.00

- sustinere activitate

390.00

390.00

- programe culturale

820.00

820.00

- cheltuieli de capital

23.00

23.00

b) Alte programe culturale               Cap. 67.02.50

379.77

379.77

- alte transferuri

55.01.18

379.77

379.77

c) Culte religioase                         Cap.67.02.06

2,174.11

2,174.11

- alte cheltuieli

59.12

2,174.11

2,174.11

d) C.S.M                              Cap. 67.02.05.01

4,900.00

4,900.00

-transferuri

51.01.01

4,900.00

4,900.00

e) C.S.F.C. Bihor                       Cap. 67.02.05.01

2,000.00

2,000.00

- bunuri si servicii

20.30.30

2,000.00

2,000.00

f) Programe sportive                   Cap. 67.02.05.01

320.48

320.48

- alte transferuri

55.01.18

320.48

320.48

g) Programe tineret                    Cap. 67.02.05.02

192.67

192.67

- alte cheltuieli

59.11

192.67

192.67

h) Euroregiunea B-H.B                  Cap. 67.02.50

62.07

62.07

- alte transferuri

55.01.18

62.07

62.07

i) Granturi invatamant                   Cap. 67.02.50

199.15

199.15

- transferuri

51.01.01

199.15

199.15

j) AIO(baze sportive si stadion)         Cap. 67.02.05.01

1,915.00

1,915.00

- bunuri si servicii

20

1,915.00

1,915.00

k) AIO(functionare cetate+orasel)        Cap. 67.02.50

1,545.00

1,545.00

- bunuri si servicii

20

1,545.00

1,545.00

l) Cercetare dezvoltare sistem energetic Cap. 67.02.50

0.00

0.00

- alte transferuri

55.01.18

0.00

0.00

m) spatii verzi                        Cap. 67.02.05.03

4,401.50

4,401.50

- bunuri si servicii

20.01.30

4,401.50

4,401.50

-plati recuperate

85

-113.09

-113.09

9

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

31,799.19

31,129.19

a) Cantina de ajutor social             Cap. 68.02.15.02

1,767.00

1,567.00

- cheltuieli personal

10

364.00

364.00

- bunuri si servicii

20

1,403.00

1,203.00

b) ASCO

26,638.19

26,338.19

- cheltuieli personal

10

16,816.82

16,516.82

- ASCO Cap. 68.02.06

1,963.00

1,963.00

- CENTRUL CUORE              Cap. 68.02.06

95.50

95.50

SPECIFICAȚIE

COD

2008 -EXISTENT

2008 -PROPUS

- Insotitori handicapati

Cap. 68.02.05.02

13,336.50

13,136.50

- Centrul de zi protectia copil

Cap. 68.02.06

404.00

389.00

- Centrul de urgenta MMFES

Cap. 68.02.50

30.00

25.20

- Caminul de batrani

Cap.68.02.04

311.00

288.80

- Cresa Oradea

Cap.68.02.11

676.82

618.82

- bunuri si servicii

20

3,893.57

3,893.57

- ASCO

Cap. 68.02.06

2,229.00

2,229.00

- CENTRUL CUORE

Cap. 68.02.06

110.00

110.00

- Centrul de zi protectia copil

Cap. 68.02.06

426.00

426.00

- Centrul de urgenta MMFES

Cap. 68.02.50

30.00

30.00

- Caminul de batrani

Cap.68.02.04

444.00

444.00

- Cresa Oradea

Cap.68.02.11

654.57

654.57

- asistenta sociala

57

5,688.00

5,688.00

- alte ajutoare

Cap. 68.02.15.01

57.02.01

250.00

250.00

- ajutoare sociale

Cap. 68.02.15.01

57.02.01

631.00

631.00

- ajutoare incalzire

Cap. 68.02.15.01

57.02.01

150.00

150.00

- indemnizatie handicapati

Cap. 68.02.50

57.02.01

2,415.00

2,415.00

- tichete valorice pensionari

Cap. 68.02.50

57.02.01

1,067.00

1,067.00

- servicii protectia copilului

Cap. 68.02.06

57.02.01

25.00

25.00

- ajut. incalzire - OUG 107/2006

68.02.15.01

57.02.01

1,150.00

1,150.00

- alte cheltuieli

59

239.80

239.80

- asociatii si fundatii

Cap. 68.02.50

59.11

239.80

239.80

c) AIO

Cap. 68.02.11

236.00

236.00

- bunuri si servicii (cresa)

20

236.00

236.00

d) Cresa

Cap. 68.02.11

1,121.61

951.61

- cheltuieli personal

10

601.11

551.11

- bunuri si servicii

20

520.50

400.50

e) Directia de evidenta a persoanelor

Cap. 68.02.06

1,520.00

1,520.00

- asistenta sociala - L 396/2006

57.02.01

1,520.00

1,520.00

f) Directia de evidenta a persoanelor

Cap. 68.02.06

525.00

525.00

- aj.social in numerar - L 482/2006

57.02.01

525.00

525.00

-plati recuperate

85

-8.61

-8.61

10

LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

27,502.08

26,932.08

a)PMO

13,598.94

13,128.94

- bunuri si servicii

20

10,000.00

9,530.00

- iluminat public

Cap. 70.02.06

20.01.03

4,400.00

4,200.00

- alte actiuni

Cap. 70.02.50

20.01.30

1,200.00

1,100.00

- fond rezerva BERD

Cap. 70.02.50

20.30.30

4,400.00

4,230.00

- alte transferuri

Cap. 70.02.50

55

3,598.94

3,598.94

- RAPAS

55.01.18

2,200.00

2,200.00

- ARCA LUI NOE

55.01.18

50.00

50.00

- programe de mediu

55.01.18

66.44

66.44

- Fundatia Protejati Monumentele Istorice

55.01.18

125.50

125.50

- Contributie ADI

55.01.18

0.00

0.00

- Zona Metropolitana

55.01.18

1,157.00

1,157.00

b)AIO

13,984.12

13,884.12

-cheltuieli personal

Cap.70.02.50

10

5,200.00

5,200.00

- bunuri si servicii

Cap.70.02.50

20

8,784.12

8,684.12

-plati recuperate

85

-80.98

-80.98

11

PROTECTIA MEDIULUI Cap. 74.02

7,315.08

7,315.08

- bunuri si servicii

20

7,332.60

7,332.60

- salubritate

Cap. 74.02.05.01

20.01.04

7,332.60

7,332.60

-plati recuperate

85

-17.52

-17.52

12

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

46,860.35

46,860.35

- subvenții

Cap. 81.02.06

40

47,000.00

47,000.00

SPECIFICAȚIE

COD

2008 -EXISTENT

2008 -PROPUS

- buget de stat

40.20

25,000.00

25,000.00

- buget local

40.03

22,000.00

22,000.00

-plati recuperate

85

-139.65

-139.65

13

TRANSPORTURI

40,375.39

38,775.39

a) PMO

30,267.01

28,667.01

- bunuri si servicii (reparatii strazi)

Cap. 84.02.03.03

20.02

17,256.51

16,256.51

- subventii

Cap. 84.02.03.02

40.03

8,000.00

7,400.00

- transferuri (Curtea Conturi)

Cap. 84.02.03.03

55.01.18

10.50

10.50

-rambursari rate obligatiuni

Cap.84.02.03.03

81.02.05

5,000.00

5,000.00

b) ASCO

10,200.00

10,200.00

- subventii transport

Cap. 84.02.03.02

40.03

10,200.00

10,200.00

-plati recuperate

85

-91.62

-91.62

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE

333,534.50

328,567.60

Anexa nr. 1

mii lei

DIF

-1,227.20

0.00

-1,227.20

0.00

0.00

-200.00

0.00

0.00

0.00

-200.00

-200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-700.00

0.00

-700.00

-200.00

0.00

-500.00

DIF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-670.00

-200.00

0.00

-200.00

-300.00

-300.00

0.00

0.00

DIF

-200.00

-15.00

-4.80

-22.20

-58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-170.00

-50.00

-120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-570.00

-470.00

-470.00

-200.00

-100.00

-170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-100.00

0.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DIF

0.00

0.00

0.00

0.00

-1,600.00

-1,600.00

-1,000.00

-600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-4,966.90

MUNICIPIUL ORADEA

PROPUNERI RECTIFICARE BUGET

Situatie rectificare cheltuieli operationale aferente unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2008

CAP.65.02 INVATAMANT

TITLUL II BUNURI SI SERVICII MII LEI

UNITATE SCOLARA

buget aprobat

buget propus

dif.de rectif

SC.GEN.NR.4 O. DOAMNA

195.50

185.49

-10.01

SC.GEN.NR.9 G. COSBUC

173.00

166.63

-6.37

D.LEONIDA

158.00

150.05

-7.95

GRECO-CATOLIC

162.00

136.75

-25.25

LIC. DE ARTA

288.00

257.66

-30.34

LIC.L. BLAGA

237.00

223.46

-13.54

O. GHIBU

386.00

300.96

-85.04

P. COSMA

268.00

246.50

-21.50

TOTAL

1867.50

1667.50

-200.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI - BURSE                      MII LEI

UNITATE ȘCOLARA

buget aprobat

buget propus

dif.de rectif

D.LEONIDA

10.00

7.19

-2.81

LIC.SPORTIV BIHORUL

8.00

9.41

1.41

LIC.A.LAZAR

10.00

11.40

1.40

TOTAL

0

SITUATIA RECTIFICARII CHELTUIELILOR DE CAPITAL - COMPANIA DE APA ORADEA - FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL 2008

lei

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Sume alocate

(PLAN 2008)

SUME

PROPUSE

DIF

TOTAL GENERAL din care:

9,630,000.00

8,630,000.00

1,000,000.00

cap. 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

8,572,300.00

7,641,610.90

930,689.10

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

7,962,900.00

7,039,001.68

923,898.32

1

Lucrări de reabilitare rețele de apă și canalizare, corelat lucrări de reabilitare, modernizare și extindere a infrastructurii M.O., conf. ANEXA 1 - (4.h) - 2

3,155,000.00

2,747,252.81

407,747.19

1

Reabiliatrea r țe elei de canalizare menajer șă i extinderea r țe elelor de canalizare pluvială pe str. Henrik Ibsen

90,000.00

103,833.04

-13,833.04

2

Reabilitarea re elei de ap șă i canalizare pluvială pe str. Horea

50,000.00

731.98

49,268.02

3

Reabilitarea r țe elelor de apă, canalizare menajer șă i canalizare pluvială pe str. Iuliu Maniu

449,000.00

2,066.43

446,933.57

5

Reabilitarea r țe elelor de apă, canalizare menajer șă i pluvială pe str. Avram Iancu

50,000.00

857.71

49,142.29

8

Reabilitarea re elelor de can.mena șj. i pluv. pe str. Menumorut

400,000.00

413,640.96

-13,640.96

10

Reabilitarea re elei de apă pe str. Graurilor

260,000.00

264,943.90

-4,943.90

13

Reabilitarea re elei de apă pe str. Cazaban

244,000.00

302,112.47

-58,112.47

16

Reabilitare r țe ea de apă, canalizare menajer șă i pluvială pe str. Miron Costin

850,000.00

855,264.03

-5,264.03

18

Reabilitare re ea de apă pe str. Ion Bogdan

220,000.00

216,351.40

3,648.60

20

Reabilitarea re elei de apă pe str. Lumi țni ei

51,000.00

52,710.16

-1,710.16

21

Reabilitare r țe ea ap șă i extindere r țe ea canalizare menajeră pe str. Theodor Aman

30,000.00

40,120.74

-10,120.74

22

Reabilitarea r țe elei de apă pe str. Ady Endre pe tronsonul cuprins între interse țc ia cu str. Szigligeti Ed șe i interse țc ia cu str.Mihai Eminescu

310,000.00

339,558.41

-29,558.41

23

Reabilitarea r țe elei de canalizare menajeră pe str. Gutenberg

151,000.00

155,061.58

-4,061.58

2

Lucrări de extindere rețele de apă și canalizare, corelat lucrări de reabilitare, modernizare și extindere a infrastructurii M.O., conform ANEXA 2 - (4.h) - 3

624,800.00

624,800.00

0.00

1

Reabilitare r țe ea de apă, canalizare menajeră pe str. Simion

Bărnu țu

624,800.00

624,800.00

0.00

3

Asigurarea utilităților de alimentare cu apă și canal pentru

Cartierul Tineretului

2,014,800.00

1,498,648.87

516,151.13

4

Reabilitare rețea de apă pe str. Meșteșugarilor

O. Densușeanu, Uzinelor, Podului

1,642,300.00

1,642,300.00

0.00

10

Extindere la rețelele de apă și canal menajer ptr. pe str. Făcliei, D. Golescu - etapa I, II, II.

526,000.00

526,000.00

0.00

B

LUCRĂ RI NOI

609,400.00

602,609.22

6,790.78

10

Reabilitare rețele din azbociment și branșamentele aferente din

60940000

60260922

6 790 78

Nr. Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Sume alocate

(PLAN 2008)

SUME

PROPUSE

DIF

10

plumb și oțel din mun.Oradea conform ANEXA (4.h) - 4

609,400.00

602,609.22

6,790.78

1

str. Aurel Vlaicu

149,000.00

152,340.91

-3,340.91

2

str. Cornului

72,000.00

73,303.91

-1,303.91

3

str. Dornei

218,000.00

212,340.74

5,659.26

6

str. Zambilelor

148,400.00

142,147.23

6,252.77

8

str. Alba Iulia

22,000.00

22,476.43

-476.43

cap. 74.02 - Protecția Mediului

1,057,700.00

988,389.10

69,310.90

A

LUCRĂ RI IN CONTINUARE

1,057,700.00

988,389.10

69,310.90

1

Extinderea canalizării in vederea depoluării râului Crisul Repede ISPA (BERD II )

983,700.00

914,389.10

69,310.90

4

Înlocuire rețele de canal pluvial -str. Depoului

74,000.00

74,000.00

0.00

SITUATIA RECTIFICARII CHELTUIELILOR DE CAPITAL

ALE BUGETULUI FONDULUI DE RULMENT PENTRU ANUL 2008

mii lei

OBIECTIV

2008 -EXISTENT

2008 -PROPUS

DIF

Venituri

2,500.00

3,300.00

800.00

T axe speciale - cod 36.11.06

2,500.00

3,300.00

800.00

Capitol 84.11.03.03

4,646.05

5,446.05

800.00

A

Străzi 84.11.03.03 art.20.02

2,500.00

3,300.00

800.00

B

Cheltuieli de capital

2,146.05

2,146.05

0.00

1

Acces drum de centura- zona Bumbacului

667.50

462.67

-204.83

2

Semaforizare intersectie str.D.Cantemir-Muntele Gaina

101.00

97.93

-3.07

3

Modernizare str. Izvorului

1,377.55

1,585.45

207.90

TOTAL VALOARE RECTIFICATA

800.00