Hotărârea nr. 1113/2008

privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2008 pentru alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru finanţarea Parohiei Romano-Catolice, Oradea Velenţa conform H.G. nr.1518/25.11.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2008 pentru alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru finanțarea Parohiei

Romano-Catolice, Oradea Velența conform H.G. nr.1518/25.11.2008

’                                          J

Analizând Raportul de Specialitate nr. 200737 din 08.12.2008 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2008,

Luând în considerare H.G. nr.1518/25.11.2008, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2008 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2008,

In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin.(4) lit.a) și art.45 alin. 2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local după cum urmează:

mii lei

Venituri

+150,0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru

+150,0

echilibrarea bugetelor locale - cod 11.02.06

0

Cheltuieli

+150,0

0

Cultura, recreere și religie cap,67.02

+150,0

0

-Reabilitare cămin cultural Parohia Romano-Catolică

+150,0

Oradea Velența

0

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Economică

  • •  Direcția Juridică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 8 decembrie 2008

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


Nr.1113.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

Ionel Vila