Hotărârea nr. 1110/2008

Privind propunerea acordării denumirii „IULIU BODOLA” Stadionului municipal Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL BIHOR

HOTĂRÂRE

Privind propunerea acordării denumirii „IULIU BODOLA” Stadionului municipal Oradea

Analizând Raportul de Specialitate nr. 331/24.11.2008 întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Elaborare și Monitorizare Acte Consiliu Local, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea acordarea denumirii „IULIU BODOLA”, stadionului municipal Oradea,

În temeiul prevederilor art. 2 lit. d) din Ordonanța nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

În baza prevederilor art. 36 alin.2, lit. c), alin.5, lit.d) și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r e ș t e:

Art.1. Se acordă denumirea „IULIU BODOLA”, stadionului municipal Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef și Direcția tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Arhitectului Șef

  • -  Direcția tehnică,

  • - AIO

  • -  Se publică în presa locală

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dan Octavian

Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr. 1110

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila