Hotărârea nr. 1109/2008

Privind darea acordului de principiu în vederea asocierii Consiliului Local al municipiului Oradea cu o societate autorizată pentru montarea de radare fixe pe raza municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ RÂ R E

Privind darea acordului de principiu în vederea asocierii Consiliului Local al municipiului Oradea cu o societate autorizată pentru montarea de radare fixe pe raza municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.197.056/21.11.2008 prin care Direcția Tehnică solicită Consiliului Local al municipiului Oradea darea avizului de principiu în vederea asocieri cu o societate autorizată pentru montarea de radare fixe pe raza municipiului Oradea;

Având în vedere prevederile OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr.1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002;

In baza prevederilor art.36 alin. 2 lit.e) si alin.7 lit.a), art.45 alin.2 lit.f), din Legea 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se dă acordul de principiu în vederea asocierii Consiliului Local al municipiului Oradea cu o societate autorizată pentru montarea de radare fixe pe raza municipiului Oradea.

Art.2 Desemnarea societății se va face cu respectarea legislației în domeniu.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică si Direcția Juridică.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Direcția Tehnică

  • - Direcția Economică

  • - Direcția Juridică

  • - Poliția Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1109


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.