Hotărârea nr. 1106/2008

privind aprobarea P.U.Z.- Parcelare teren pentru locuinţe – str. Făcliei nr.12- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea P.U.Z.- Parcelare teren pentru locuințe - str. Făcliei nr.12- Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.196.318 din data de 19 noiembrie 2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea P.U.Z.- Parcelare teren pentru locuințe - str. Făcliei nr.12- Oradea,

Prezenta lucrare depusă cu nr.150986/2007, cu completări ulterioare în faza de P.U.Z., proiect întocmit de NOVA PROIECT SRL s-a elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 3163/29.07.2008 la inițiativa beneficiarelor Tompa Margareta si Bereczky Maria, în vederea parcelării si stabilirii condițiilor de amplasare a unei zone de locuit pe str. Facliei nr.12, organizarea arhitectural urbanistica a zonei, categorii de interventii, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale, circulatia juridica a terenurilor si echiparea cu utilitati edilitare.

Încadrarea in localitate. Situatia existenta

Teritoriul luat in considerare, este situat in intravilanul localitatii, in partea de nord- est, in zona colinara, cu posibilitati de alunecare, situata intre str. Facliei si str. Cantonului avind asigurat accesul din ambele strazi

In prezent constructiile existente in zona sunt izolate locuinte in general cu regim mic de inaltime la frontul strazii Facliei.

Situatia juridica

Terenul luat in studiu are o suprafata totala de S=13431mp si se compune din parcele identificate cu nr. cad.16807, inscris in CFNDF 88159-Oradea, in favoarea lui Stamatiu Oreste si sotia Adela; nr.cad.16808, inscris in CFNDF 88160-Oradea, cu destinatia drum, in favoarea lui Bereczky Maria si Tompa Margareta, Patrauta Simion si sotia Floarea, Lascu Alexandru si sotia Ioana; nr cad 16809, inscris in CFNDF 88161-Oradea, in favoarea Bereczky Maria si Tompa Margareta; nr. cad.16810, inscris in CFNDF 88162-Oradea, in favoarea Bereczky Maria si Tompa Margareta; nr cad.16811, inscris in CFNDF 88163-Oradea, in favoarea Bereczky Maria si Tompa Margareta; nr. cad.16812, inscris in CFNDF 88164-Oradea, in favoarea Lascu Alexandru Liviu si sotia Ioana; nr. cad.16813, inscris in CFNDF 88165-Oradea, in favoarea Patrauta Simion si sotia Floarea; nr. cad.16814, inscris in CFNDF 88166-Oradea, in favoarea Bereczky Maria si Tompa Margareta;nr.cad.16815, inscris in CFNDF 88167-Oradea, in favoarea Bereczky Maria si Tompa Margareta;nr. cad.16816, inscris in CFNDF 88168-Oradea, in favoarea Bereczky Maria si Tompa Margareta; nr. cad.16817, inscris in CFNDF 88169-Oradea, in favoarea Bereczky Maria si Tompa Margareta; nr. cad.16818, inscris in CFNDF 88170-Oradea cu destinatia drum public, in favoarea municipiului Oradea, inscris in baza donatiei 2024/2007

Mentionam ca s-au depus declaratiile d-nilor Patrauta Simion, Lascu Alexandru Liviu si Stamatiu Oreste, de acord cu prevederile documentatiei de urbanism initiata de beneficiarele Bereczky Maria si Tompa Margareta.

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situeaza amplasamentul in zona rezidentiala R1a destinata locuintelor unifamiliale izolate, cu densitate redusa si cu terenuri libere adiacente acestora .

Circulatia

Terenul are acces carosabil direct fiind marginit la sud de str. Facliei, iar la nord de str. Cantonului, existind legaturi bune cu zonele rezidentiale invecinate.

Echiparea edilitara

Din punct de vedere al echiparii edilitare, zona este deservita de retea de alimentare cu apa si de canalizare menajera si energie electrica.

Propuneri de dezvoltare urbanistica. Regulament Zonificarea functionala

Principala functiune propusa este cea de locuit, definindu-se in acest scop zece parcele amplasate pe zona cu declivitate minima si creerea a doua parcele care sa asigure accesul parcelelor la strazile ce delimiteaza zona, respectiv modernizarea str. Cantonului.

Reglementarile urbanistice spacifice zonei au fost stabilite tinand seama de concluziile Studiului de Risc intocmit de Proiect Bihor SA.

 • - limita de implantare min. 2,00 m de la limita trotuarului;

 • - front la strada : min. 23,0 m

 • - retragere spate min.2,0 m;

 • - retrageri laterale min.2,0m pe fiecare latura;

 • - regim de înălțime propus (S+)P+E(+M);

 • - POT max 35%, CUT max.0,5;

 • - parcaj obligatoriu pe lot: un loc/locuinta sau garaj inclus in clădire;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuințe - str. Făcliei nr.12, - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - se creează zece parcele destinate amplasării de locuințe unifamiliale izolate;

 • - limita de implantare min. 2,00 m de la limita trotuarului;

 • - front la strada : min. 23,0 m

 • - retragere spate min.2,0 m;

 • - retrageri laterale min.2,0m pe fiecare latura;

 • - regim de inaltime propus (S+)P+E(+M);

 • - POT max 35%, CUT max.0,5;

 • - parcaj obligatoriu pe lot: un loc/locuinta sau garaj inclus in cladire;

Organizarea circulatiei:

 • - se reglementeaza str.Cantonului la profil transversal de 12,0 m (6,0 m pe partea beneficiarului), constituindu-se din:

 • -  actuala str. Cantonului

 • -  parcela identificata cu nr. cad. 16818, inscrisa in CFNDF 88170-Oradea, cu destinatia drum public, in favoarea municipiului Oradea, in baza donatiei 2024/2007

 • -  circulatia in incinta ansamblului de locuinte se desfasoara cu acces din str. Facliei, pe un drum interior carosabil, cu caracter privat, cu profil transversal de 5,5m prevazut cu intoarcere la limita estica a amplasamentului studiat.

Dezvoltarea echiparii edilitare:

 • -  se propune integrarea retelei noi in sistemul existent prin racordarea la retelele existente; In vederea racordarii constructiilor la utilitatile urbane de pe str. Facliei proprietarii celor 18 case se vor constitui obligatoriu in Asociatie de Proprietari;

Zone cu restictii de construire:

 • -  pentru zona cu acces din str. Cantonului(parcelele 9- nr. cad.16815 ,10-nr. cad.16816 ,11-nr. cad. 16817) se instituie interdictie temporara de construire, pana la definitivarea stabilitatii zonei. Pe parcelele din interior (parcelele 6 nr.cad. 16812, 7- nr. cad. 16813 ,8- nr. cad. 16814) nu se amplaseaza constructii in zona abrupta, iar pentru restul parcelelor se vor intocmi studii geotehnice si de risc natural.

Situatia recomanda ca in cazul acestui amplasament sa se execute sustineri cu ziduri de sprijin care vor fi amplasate, asa cum s-a mai precizat pe limita nordica a loturilor: 6-nr.cad. 16812, 7- nr. cad. 16813 ,8- nr. cad. 16814, dar la baza zonei cu pantele terenului cuprinse intre 27-340.

Distantele intre constructie si zidul de sprijin si inaltimea acestuia se vor preciza in proiectul de amenajare.

Si peretele subsolurilor (daca este cazul) va functiona ca un zid de sprijin, motiv pentru care se impune sa fie hidroizolat iar in spatele lui se functioneze un dren care sa preia apele de infiltratie.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1106

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

SECRETAR

Ionel Vila