Hotărârea nr. 1105/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare şi reglementarea acceselor, str. Apateului - Nojoridului, nr. cad.7845 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare și reglementarea acceselor, str. Apateului - Nojoridului, nr. cad.7845 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 197338 din data de 21.11.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea P.U.Z.- privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare și reglementarea acceselor, str. Apateului -Nojoridului, nr. cad.7845 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 3587/19.10.2007 la inițiativa beneficiarului Lucza Imre, în vederea reglementării accesului la terenul studiat, stabilirea condițiilor de extindere/modernizare a rețelei stradale existente, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor destinate amplasării unor locuințe, pe parcela cu nr. cad. 7845, situată între străzile Apateului și Nojoridului.

Terenul luat în studiu are o suprafață de 7620 mp și este cuprins în partea de sud a intravilanului localității între str. Apateului și Nojoridului, respectiv fostele grădini și terenuri arabile după ultimele case construite pe str. Nojoridului .

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează terenul în zona de trecere între R2 destinată locuințelor unifamiliale izolate și C8 destinată serviciilor comerciale grele, depozite.

Din punct de vedere juridic terenul din zona studiată, identificat inițial cu nr. cad. 7845 se compune din șaisprezece parcele identificate după cum urmează: nr. cad. 7845/1 înscris în CFN nr. 7258-Oradea în favoarea lui Petrus Ioan Junior și soția Ana Maria; nr. cad. 7845/2 înscris în CFN nr. 5848 -Oradea în favoarea lui Petrus Ioan și Ana Maria; nr. cad. 7845/3, 7845/6; 7845/7; 7845/8; 7845/9; 7845/10; 7845/11; 7845/13; 7845/14; 7845/15; 7845/16 înscris în CFN nr. 5848 -Oradea în favoarea lui Lucza Imre 7845/4 înscris în CFN nr. 5848 -Oradea în favoarea Todoca Florin și șoția Alina ;7845/5 înscris în CFN nr. 5848 -Oradea în favoarea lui Moca Veronica; nr cad.7845/12 înscris în CFN nr. 5848 -Oradea în favoarea lui Vidican Sorin și Paula. Toți proprietarii parcelelor și-au dat acordul pentru PUZ-ul inițiat de beneficiarul Lucza Imre.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe strada Nojoridului și pa strada Apateului..

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona dispune de rețea de alimentare cu apă, energie electrică și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă PUZ - Parcelare și reglementarea acceselor, str. Apateului - Nojoridului, nr. cad.7845 - Oradea în vederea asigurării accesibilității la parcele, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre: strada Nojoridului în zona amplasamentului studiat va avea profil de 12,0 m și se va constitui din:

  • -   actuala stradă Nojoridului

  • -   parcela în suprafață de 38 mp, identificată cu nr. cad.19837, înscrisă în CF-93246 - Oradea în favoarea beneficiarului Lucza Imre, cu destinația drum, conform propunerilor din PUZ, planșa 4/U- Circulația terenurilor și planșa 5/U - Profil drum

drumul privat nou creat pentru asigurarea accesului la parcele va avea profil transversal de 7,0m, se identifică prin nr. cad. 19838, are suprafața de 2047 mp și este înscris în CF 93247 - Oradea, în favoarea beneficiarului Lucza Imre, cu destinația drum, conform propunerilor din PUZ, planșa 4/U- Circulația terenurilor;

  • - terenul destinat modernizării străzii Nojoridului se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa 4/U - Circulația terenurilor și a ofertei de donație autentificate notarial.

  • - în urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Lucza Imre, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1105

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.