Hotărârea nr. 1104/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru locuinte individuale, Etapa I - Reglementarea acceselor, str. Apateului nr. 20, nr. cad.1659 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuințe individuale, Etapa I - Reglementarea acceselor, str. Apateului nr. 20, nr. cad.1659 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.197.336 din data de 21 noiembrie 2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru locuinte individuale, Etapa I - Reglementarea acceselor, str. Apateului nr. 20, nr. cad.1659 - Oradea

Prezenta lucrare depusă cu nr. 189254/23.10.2008 în faza de P.U.Z., proiect întocmit de SC Expresiv SRL, s-a elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 1023/5.03.2007 la inițiativa beneficiarei Negrutiu Stela, in vederea parcelării , stabilirii condițiilor de extindere/modernizare a rețelei stradale existente, rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale si circulatia juridica a terenurilordestinate amplasării unor locuințe, pe parcela cu nr. cad. 1659 situata pe strada Apateului.

Terenul luat in studiu are o suprafata de 22.446 mp si este cuprins in partea de sud a intravilanului localitatii intre str. Apateului si paraul Adona. In prezent pe teren exista o constructie cu destinatia locuinta.

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situeaza terenul in zona R2 destinata locuintelor unifamiliale izolate .

Din punct de vedere juridic terenul din zona studiata identificat cu nr. cad.1659 înscris in CFN nr. 1659 - Oradea, se afla in proprietatea beneficiarei Negrutiu Stela.

Accesul la teren se face din strada Apateului care asigura legatura intre strada Nufarului si Nojoridului.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona dispune de rețea de alimentare cu apa, energie electrica si canalizare.

Prin tema program se propune crearea a 27 parcele. Functiune propusa este cea de locuire. Destinatia terenurilor va fi pentru parcele mobilate cu cladiri de locuit de tip izolat si constituirea unui drum de acces la parcele.

Una dintre parcele are acces direct din strada Apateului, este in suprafata de1189 mp, pe ea aflandu-se constructia ce reprezinta locuinta beneficiarei.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pt. locuinte individuale. Etapa I- Reglementarea acceselor, str. Apateului nr. 20, nr. cad.1659 - Oradea, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • - se definesc 27 de parcele: 26 destinate amplasării de locuințe individuale si o parcela cu destinația de drum asigurând accesul din strada Apateului la parcelele create.

  • - drumul de acces la parcele se deschide din str. Apateului, pe toata lungimea terenului studiat, are profil transversal de 9,00m si se închide cu alveola de întoarcere la capătul dinspre paraul Adona.

  • - pe direcția nord-sud drumul propus se continua cu o bretea cu profil de 11,00m , cu posibilitate de racordare la reteaua stradala proiectata prin alte documentatii de urbanism din zona.

  • - terenul destinat drumului de acces la parcele se va ceda domeniului public conform plansa 4/U - Circulatia terenurilor si a ofertei de donatie autentificate notarial.

  • - in urma acceptarii donatiei si trecerii terenului in proprietatea publica a municipiului Oradea, se va inregistra la Cartea Funciara cu destinatia de drum public in favoarea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1104

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

SECRETAR

Ionel Vila