Hotărârea nr. 1102/2008

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire clădire D+P+2+M pentru birouri, cu spatii comerciale la parter, str. Sf. Apostol Andrei nr. 22- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire clădire D+P+2+M pentru birouri, cu spatii comerciale la parter, str. Sf. Apostol Andrei nr. 22- Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.95584 din data de 25 noiembrie 2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire clădire D+P+2+M pentru birouri, cu spatii comerciale la parter, str. Sf. Apostol Andrei nr. 22-Oradea,

Prezenta lucrare depusa cu nr.95584/2006 la faza de P.U.D., proiect întocmit de SC Gispro SRL, s-a elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 2661/2006-prelungit si nr. 2970/10.07.2008 la solicitarea beneficiarului Forray Ambroziu Zsolt, in vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unui imobil de birouri si spatii comerciale pe strada Sf. Apostol Andrei nr. 22, rezolvarea circulației carosabile si pietonale, parcărilor, stabilirea regimului de aliniere si de înălțime si echiparea cu utilități edilitare.

Teritoriul luat in considerare pentru construirea obiectivului este situat in apropierea zonei centrului istoric pe strada Sf.A.Andrei colt cu strada pietonală Emilian Mircea Chitul, intr-o zona compact construita.

Teritoriul studiat este delimitat de clădiri de locuit in regim parter si clădiri cu funcțiuni complementare in regim de inaltime P, P+1, P+2, P+2+M, locuințe colective precum si instituții publice.

Terenul in suprafața de S= 444,0mp identificat cu nr. cad. 11118 înscris in C.F.N. nr. 8854-Oradea se afla in proprietatea beneficiarului Forray Ambroziu Zsolt.

Construcțiile existente in zona sunt clădiri in regim parter in stare foarte buna, buna sau satisfăcătoare, cu posibilitate de modificare a regimului de inaltime.

Terenul este liber de construcții iar amplasamentul este cap de perspectiva pentru str. Sf. Apostol Andrei, colt cu strada pietonala Emilian Mircea Chitul, in direcție spre centru.

In prezentul PUD au fost preluate toate prevederile cuprinse in documentațiile de urbanism aprobate anterior: P.U.G.-ul municipiului Oradea si PUZ- Zona Centrala.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul in zona de locuințe de tip R5.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este reprezentata de rețele de apa si canal, rețele electrice, cu posibilitate de racordare la acestea.

Prin tema program se propune construirea unui complex de birouri cu spatii comerciale la parter, in regim de inaltime propus D+P+2+M.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire cladire D+P+2+M pentru birouri, cu spatii comerciale la parter, str. Sf. Apostol Andrei nr. 22- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile urbanistice specifice aferente conform documentatiei tehnice anexate:

  • -  construire complex de birouri cu spatii comerciale la parter, in regim de inaltime propus D+P+2+M;

  • -  amplasarea constructiei propuse se va realiza conform plansei U3- Reglementari, si va tine cont de fluxurile pietonale, de gabaritul acceselor si de criteriile de compozitie urbana, pastrandu-se inclusiv trotuarul dinspre str. E.M.Chitul:

- la demisol, pe suprafata de 444,0mp se vor amenaja locuri de parcare destinate clientilor iar accesul la parcare se va realiza prin intermediul unei rampe;

- la parter se vor amenaja accesul principal si spatii comerciale;

- la nivelul etajelor si la mansarda se vor amenaja birouri;

- retragere lateral dreapta: 3,35m;

  • -  suprafața construita la sol: 302,0mp;

  • -  aliniamentul propus: cladirea se va alinia la frontul strazilor Sf. A. Andrei si Emilial M. Chitul;

  • -  accesul auto la demisolul amenajat ca si parcare se propune dinspre str. Sf. A.Andrei;

  • -  in incinta se vor amenaja, la suprateran, 3 locuri de parcare, si se va pastra parcarea amenajata la frontul strazii Sf. A.Andrei;

  • -  POT propus = 60,0%, CUT propus = 3,60m;

  • -  Dotarea cu utilitati a viitoarelor constructii se va realiza prin racordartea la retelelel orasesnesti existente in zona.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Forray Ambroziu Zsolt prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1102


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila