Hotărârea nr. 110/2008

pentru aprobarea listei de achiziþie de imobile cu destinaþia de locuinþe situate în municipiul Oradea, în vederea repartizãrii cãtre cazurile familiilor evacuate de cãtre foºtii proprietari

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

pentru aprobarea listei de achiziție de imobile cu destinația de locuințe situate în municipiul Oradea, în vederea repartizării către cazurile familiilor evacuate de către foștii proprietari

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53773 din data de 27.02.2008 prin care Administrația Patrimoniului Imobiliar propune pentru aprobarea listei de achiziție de imobile cu destinația de locuințe situate în municipiul Oradea, în vederea repartizării către cazurile familiilor evacuate de către foștii proprietari,

Având în vedere prevederile Legii locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.831/2007 pentru aprobarea achiziționării de imobile destinate chiriașilor a căror locuințe se află în autodemolare și sunt evacuați de către foștii proprietari,

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.b), lit.d); alin.4 lit.a), alin.6 lit.a) pct.2, pct.17 și art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă achiziționarea imobilelor cu destinația de locuințe, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea soluționării cazurilor familiilor evacuate de către foștii proprietari.

Art.2. Se aprobă întocmirea contractelor de vânzare cumpărare cu fiecare proprietar în parte și achitarea sumelor către aceștia din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea - Administrația Imobiliară Oradea, aprobat în condițiile legii.

Art.3. Se aprobă repartizarea către cazurile cele mai urgente a proprietăților imobiliare care urmează a fi achiziționate, conform propunerilor din anexa la prezenta hotărâre, proprietăți care nu vor putea fi înstrăinate către chiriași.

Art.4. Se aprobă înregistrarea imobilelor care urmează a fi achiziționate, conform Art.1 din prezenta hotărâre, în patrimoniul privat al municipiului Oradea, precum și stabilirea chiriei trimestriale pentru aceste proprietăți imobiliare, în conformitate cu prevederile OUG 40/1999 privind protecția chiriașilor.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Administrația Imobiliară Oradea,

 • -  Proprietarii imobilelor, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 februarie 2008

Nr.110

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

Ionel


Vila


Anexa la Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Oradea nr.110 din 29 februarie 2008

Nr. Crt.

Adresa

Proprietar

Valoarea din raportul de evaluare (euro)

Valoarea solicitată inițial (euro)

Valoarea negociată (euro)

Nr. cam.

Suprafață de teren aferent

Suprafața desfașurată

1

Thomas Mann nr. 4A

BUCUREAN FLOARE

68.500

70.000

68.000

4

353

125.83

2

Dambovitei nr. 3

ZILAHI (SUCS) DEZSO SI ILDIKO KATALIN

75.795,15

95.000

75.000

4

252

124.31

3

Digului nr. 32

BASCEANU ADRIAN SI MIHAELA

68.005,46

85.000

67.000

4

972

143.24

4

Digului, nr. 5/A

LUCSKAI CAROL SI IULIANA

25.508,02

28.000

25.000

1

202

51

5

Coralilor nr. 3

GHIRDAN MARIA

55.000

70.000

55.000

8

375

203,60

6

Fantanilor nr. 16/A

COSTAS FLOARE

40.200

42.000

40.000

2

356

68,80

7

Jules Verne nr. 9, bl.

Pb 57, ap. 16

UNGUR ADRIANA

52.750

55.000

52.500

2

-

56,68

8

Gradinarilor nr. 66, bl. X7, ap. 9

STEF VIOREL

32.207,45

32.000

32.000

2

-

38

9

Ioan Busita nr. 6

ALEXANDRACHE MARICEL

53.504,16

57.000

53.000

3

435

85,54

10

Margaretei nr. 32

POP ADRIAN

54.903,05

50.000

50.000

4

306

104,53

11

Dambovitei nr. 7

LUCUS PETRU

62.500

55.000

60.000

3

324

73,08

TOTAL

577.500

Lista propunerilor de repartizare pentru cazurile de urgență

Nr. Crt.

Adresa

Proprietar

Valoarea din raportul de evaluare (euro)

Valoarea solicitată inițial (euro)

Valoarea negociată (euro)

Nr. cam.

Suprafață de teren aferent

Suprafața desfașurată

1

Thomas Mann nr. 4A

BUCUREAN FLOARE

68.500

70.000

68.000

4

353

125.83

Se va repartiza pentru două fami

 • 1. Ghețea Mircea din imobilul retr

 • 2. Varga Noemi din imobilul retrc dependințe.

ii și anume:

ocedat din str. luliu Maniu 60, familie compusă din 6 membri - corpul din față compus din 2 camere și dependințe.

Dcedat din str. Eftimie Murgu 45, ap. 4, familie compusă din 2 persoane. - corpul din spate compus din 1 cameră și

2

Dambovitei nr. 3

ZILAHI (SUCS) DEZSO SI ILDIKO KATALIN

75.795,15

95.000

75.000

4

252

124.31

Se va repartiza pentru două fami

 • 1. Bende Imre din imobilul retroc corpul din față compus din 3 cam

 • 2. Papp Tibor din imobilul retro< dependințe plus posibilitate finaliz

ii și anume:

edat din str. Primăriei 32, ap. 11, familie compusă din 4 membri, din care fata cu handicap sever imobilizată la pat -ere și dependințe.

:edat din str. Primăriei 32, ap. 11A, familie compusă din 3 persoane. - corpul din spate compus din 1 cameră și :are mansardă.

3

Digului nr. 32

BASCEANU ADRIAN SI MIHAELA

68.005,46

85.000

67.000

4

972

143.24

Se va repartiza pentru două fami

 • 1. Istoika Gheza din imobilul retrc

 • 2. Dimeny Elisabeta din imobilul fetei dânsei - corpul din spate co

ii și anume:

>cedat din str. Eftimie Murgu 2, familie compusă din 10 membri - corpul din față compus din 3 camere și dependințe. retrocedat din str. Republicii 10, ap. 4, familie compusă din 5 persoane, 4 nepoți în întreținere ca urmare a decesului mpus din 1 cameră și dependințe.

4

Digului, nr. 5/A

LUCSKAI CAROL SI IULIANA

25.508,02

28.000

25.000

1

202

51

Se va repartiza pentru familia Hamza Albert, familie compusă din 8 membri.

5

Coralilor nr. 3

GHIRDAN MARIA

55.000

70.000

55.000

8

375

203,60

Se va repartiza pentru patru fami

ii și anume:

 • 1. Raksi Arpad din imobilul retrocedat din str. Gen. Praporgescu 8, familie compusă din 6 membri - 2 camere și dependințe.

 • 2. Monenci Ioan din imobilul retrocedat din str. Aviatorilor 72, familie compusă din 4 persoane - 2 camere partea față imobil, intrare pe stânga.

 • 3. Lingurar Maria din imobilul retrocedat din Brumei 7, familie compusă din 10 persoane - 2 camere partea față din imobil, intrare pe dreapta.

 • 4. Rosier Ștefan din imobilul retrocedat din luliu Maniu 65, familie compusă din 1 persoană - 1 cameră partea spate imobil.

  6

  Fantanilor nr. 16/A

  COSTAS FLOARE

  40.200

  42.000

  40.000

  2

  356

  68,80

  Se va repartiza pentru familia Horvath Tibor din imobilul din str. Școalelor 15,

  familie compusă din 6 persoane.

  7

  Jules Verne nr. 9, bl. Pb

  57, ap. 16

  UNGUR ADRIANA

  52.750

  55.000

  52.500

  2

  -

  56,68

  Se va repartiza pentru familia Radu Ovidiu din imobilul din str. Călugăreni 10,

  bl. C3, ap. 43, familie compusă din 4 persoane.

  8

  Gradinarilor nr. 66, bl. X7, ap. 9

  STEF VIOREL

  32.207,45

  32.000

  32.000

  2

  -

  38

  Se va repartiza pentru familia Tomele Mariana din imobilul din str. M. Kogâlniceanu 10, formată din 3 membri.

  9

  loan Busita nr. 6

  ALEXANDRACHE MARICEL

  53.504,16

  57.000

  53.000

  3

  435

  85,54

  Se va repartiza pentru familia Dogar loan din imobilul retrocedat str. Jean Juarez, nr. 3, familie compusă din 10 persoane.

  10

  Margaretei nr. 32

  POP ADRIAN

  54.903,05

  50.000

  50.000

  4

  306

  104,53

  Se va repartiza pentru două familii și anume:

  • 1. Kiraly Laszlo din imobilul retrocedat din str. Calea Aradului 16, familie comp

  • 2. Eperjesi Irina din imobilul retrocedat din str. Clujului 155, familie compusă d

  usă din 3 membri -2 camere și dependințe. in 5 persoane. - 2 camere și dependințe.

  11

  Dambovitei nr. 7

  LUCUS PETRU

  62.500

  55.000

  60.000

  3

  324

  73,08

  Se va repartiza pentru familia Blaj Nicolae din imobilul retrocedat str. Republicii 75, ap. 22 familie compusă din 6 persoane.

  TOTAL

  577.500

Oradea, 29 februarie 2008.