Hotărârea nr. 1098/2008

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Construire locuinţe colective cu funcţiuni complementare(grădiniţă), str. Rădăuţilor nr. 34 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire locuințe colective cu funcțiuni complementare(grădiniță), str. Rădăuților nr. 34 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 194098 din data de 25.11.2008, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire locuințe colective cu funcțiuni complementare(grădiniță), str. Rădăuților nr. 34 - Oradea întocmita de SC Armonis Comtur SRL, prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 1694/11.11.2008, Comisia Municipala de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a recomandat ca:

 • 1.  Zona care urmează a fi reglementată prin PUZ : zona delimitată de str Rădăuților (flancul dreapta-stânga) - str. Moliere-zona industrială- Calea Clujului- străzile care debusează în str. Rădăuților;

 • 2.   Categoria funcțională a zonei: conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea zona corespunde zonei funcționale R2 - destinată locuințelor unifamiliale, izolate sau cuplate;

 • 3.   Categoria funcțională solicitată : locuințe colective cu funcțiuni complementare (zona rezidențială de tip R7 cu dotări complementare (grădiniță și spații de parcare),R3b și zona comercială de tip C5*);

 • 4.   Reglementari obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

-corelare cu documentația de urbanism PUZ - Cetatea Oradea

 • - spații de parcare conform HG 525/1996;

 • - regim de înălțime: max S+P+8E pt. locuințe colective si P+2E pt. grădiniță;

 • - studierea acces la rețeaua stradală

 • - racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare

 • - amenajare spațiu de parcare, spații verzi aferente funcțiunilor propuse în incintă conform legislației în vigoare

 • 5.   Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • a.  existent: POTmaxim = 35%, CUT maxim = 0,50;

 • b.   propus:

 • - POT max=50%, CUT max=0,5+0,1 mansardat - pentru zona R3b;

 • - POT max=85%, CUT max=5 - pentru zona R7;

 • - POT max 25%, CUT =3,95-5,00 - pentru zona C5*;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire locuințe colective cu funcțiuni complementare(grădiniță), str. Rădăuților nr. 34 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitatenr1694/11.11.2008:

 • - Zona reglementată prin PUZ : zona delimitată de str.Rădăuților (flancul dreapta-stânga)- str. Moliere-zona industrială- Calea Clujului-străzile care debuseaza în str.Rădăuților;

 • - Categoria funcțională solicitată : locuințe colective cu funcțiuni complementare (zona rezidențială de tip R7 cu dotări complementare (grădiniță și spații de parcare),R3b și zona comercială de tip C5*);

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

-corelare cu documentația de urbanism PUZ - Cetatea Oradea

 • - spatii de parcare conform HG 525/1996;

 • - regim de înălțime: max S+P+8E pt. locuințe colective si P+2E pt. grădiniță;

 • - studierea acces la rețeaua stradală

 • - racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare

 • - amenajare spațiu de parcare, spații verzi aferente funcțiunilor propuse în incintă conform legislației în vigoare

 • -    Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • c.   existent: POTmaxim = 35%, CUT maxim = 0,50;

 • d.   propus:

 • - POT max=50%, CUT max=0,5+0,1 mansardat - pentru zona R3b;

 • - POT max=85%, CUT max=5 - pentru zona R7;

- POT max 25%, CUT =3,95-5,00 - pentru zona C5*

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara avizului de oportunitate pentru întocmire PUZ, SC Alma Group SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1098

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Ionel Vila