Hotărârea nr. 1096/2008

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Amplasare casă P+E, str. Magnoliei nr. 25 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind acordarea avizului de oportunitate

pentru întocmirea PUZ - Amplasare casă P+E, str. Magnoliei nr. 25 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 194091 din data de 25.11.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amplasare casă P+E, str. Magnoliei nr. 25 - Oradea, întocmită de SC Armonis Comtur SRL, prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 1695/11.11.2008, Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a recomandat ca:

 • 1.  Zona care urmează a fi reglementată prin PUZ : zona străzii Magnoliei pe toată lungimea ei, până la str. Șirul Canonicilor;

 • 2.  Categoria funcțională a zonei: conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea zona corespunde zonei funcționale R3a - destinată locuințelor unifamiliale sau pentru două familii izolate si/sau cuplate;

 • 3.   Categoria funcțională solicitată : zona rezidențială;

 • - mărimea lotului minim 350 mp

 • - front la strada 12,0 m

 • - regim de înălțime P+E

 • - acces la rețeaua stradală

 • - amenajare spațiu de parcare în interiorul parcelei, cu respectarea prevederilor HG525/96.

 • - racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare

 • 4.   Indici / coeficienți urbanistici existente si propuși:

 • - POTexistent 12%          POT propus 43,50%

 • - CUT existent 0,12              CUT propus 0,73

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Amplasare casă P+E, str. Magnoliei nr. 25 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 1695/11.11.2008:

 • - Zona reglementată prin PUZ : zona străzii Magnoliei pe toată lungimea ei, până la str. Șirul Canonicilor;

 • - Categoria funcțională solicitată : zona rezidențială;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • - mărimea lotului minim 350 mp

 • - front la strada 12,0 m

 • - regim de înălțime P+E

 • - acces la rețeaua stradală

 • - amenajare spațiu de parcare în interiorul parcelei, cu respectarea prevederilor HG525/96.

 • - racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare

 • - Indici / coeficienți urbanistici existenți și propuși:

 • - POTexistent 12%          POT propus 43,50%

 • - CUT existent 0,12              CUT propus 0,73

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara avizului de oportunitate pentru întocmire PUZ, SC Armonis Comtur SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri

  Urbanistice CMUAT

  Oradea, 27 noiembrie 2008

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Octavian Dan

  CONTRASEMNEAZĂ

  Nr.1096

  SECRETAR

  Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.