Hotărârea nr. 1095/2008

privind aprobarea P.U.Z. - Etapa II- Extindere intravilan pentru construcţii de locuinţe, strada Adevărului, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea P.U.Z. - Etapa II- Extindere intravilan pentru construcții de locuințe, strada Adevărului, Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 175333 din data de 25.11.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea P.U.Z.- Etapa II-Extindere intravilan pentru construcții de locuințe, strada Adevărului, Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Pop Daniel si Angela, Gavruta Victor si Leontina, Nagy Mircea Adrian, Marchis Gheorghe și Ileana, Borsa Gheorghe în baza certificatului de urbanism nr.3571/19.10.2006 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei zone rezidențiale, prin extinderea intravilanului municipiului Oradea, în zona străzii Adevărului și reglementarea acceselor în vederea parcelării terenului din extravilan pentru loturi de casă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu are o suprafață de 16728,0mp și este cuprins parțial în extravilan, în partea de nord a teritoriului administrativ al municipiului Oradea. Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile. Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existența în zonă a căilor de comunicare .

Terenul din zona studiată s-a identificat prin nr. cad. 12663 înscris în CF NDF nr. 11245 - Oradea, nr. cad. 12678 înscris în CF NDF nr. 11260 - Oradea, nr. cad. 12679 înscris în CF NDF nr. 11261 - Oradea, nr. cad. 12680 înscris în CF NDF nr. 11262 - Oradea în favoarea lui Gavruta Victor și Leontina, nr. cad. 12662 înscris în CF NDF nr. 10315 - Oradea în favoarea lui Nagy Mircea Adrian, nr. cad. 12664 înscris în CF NDF nr. 11246 - Oradea în favoarea lui Marchis Gheorghe și Ileana, nr. cad. 12666 înscris în CF NDF nr. 11248 -Oradea, nr. cad. 12668 înscris în CF NDF nr. 11250 - Oradea, nr. cad. 12673 înscris în CF NDF nr. 11255 - Oradea, nr. cad. 12675 înscris în CF NDF nr. 11257 - Oradea, nr. cad. 12677 înscris în CF NDF nr. 11259 - Oradea în favoarea lui Pop Daniel si Angela, nr. cad. 12665 înscris în CF NDF nr. 11247 - Oradea, nr. cad. 12667 înscris în CF NDF nr. 11249 - Oradea, nr. cad. 12669 înscris în CF NDF nr. 11251 -Oradea, nr. cad. 12672 înscris în CF NDF nr. 11254 - Oradea, nr. cad. 12674 înscris în CF NDF nr. 11256 - Oradea, nr. cad. 12676 înscris în CF NDF nr. 11258 - Oradea în favoarea lui Borșa Gheorghe și nr. cad. 12670 înscris în CF NDF nr. 11252 - Oradea în favoarea Comisiei municipale de aplicare a legilor fondului funciar de pe lângă Primăria municipiului Oradea si nr. cad. 12671 înscris în CF NDF nr. 11253 -Oradea în favoarea municipiului Oradea ca drum public.

Echiparea edilitară a terenului: în prezent alimentarea cu apă se realizează prin puțuri forate; în zonă nu există rețele de canalizare, alimentarea cu energie electrică se face de la posturile de transformare din zonă.

Principalele disfuncționalități ale zonei constau în:

  • -   Rețeaua stradală existentă este necorespunzătoare în ceea ce privește stratul de uzură, respectiv profilul stradal comparativ cu nivelul de trafic.

In prezent nu există echipare edilitară în zonă

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic de Zonal - Etapa II- Extindere intravilan pentru construcții de locuințe, strada Adevărului, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -   Se propune parcelarea unui teren pentru construcții de locuințe în regim de înălțime S+P+E+M, cu garaje aferente;

  • -   număr loturi propuse: 18;

  • -   limita de implantare: 5,0m de la limita trotuar;

  • -   retragere spate: 5,0m;

  • -   retrageri laterale 5,0m, cu posibilitate de cuplare a locuințelor prin garaje, conform planșa4/A - Reglementări;

  • -  POTmax = 30% , CUTmax = 0,80;

  • -   Suprafața propusă pentru a fi cuprinsă în intravilan este de cca 10.000mp;

Echiparea tehnico-edilitară: într-o primă fază alimentarea cu apă se va realiza prin puțuri forate, canalizarea prin rezervoare vidanjabile, iar alimentarea cu energie electrică prin intermediul posturilor trafo care urmează să se instaleze în zonă.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Pop Daniel și Angela, Gavruta Victor și Leontina, Nagy Mircea Adrian, Marchis Gheorghe și Ileana, Borsa Gheorghe , prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1095

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.