Hotărârea nr. 1094/2008

privind aprobarea P.U.D. - Amplasare casă familială S(D)+P+E(M) în frontul II al străzii N.Beldiceanu şi reglementare acces, str. Nicolae Beldiceanu nr. 79B, nr.cad. 9809, 20051 şi 20052 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea P.U.D. - Amplasare casă familială S(D)+P+E(M) în frontul II al străzii N.Beldiceanu și reglementare acces, str. Nicolae Beldiceanu nr. 79B, nr.cad. 9809, 20051 și 20052 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 197718 din data de 24.11.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea P.U.D.- Amplasare casă familială S(D)+P+E(M) în frontul II al străzii N.Beldiceanu și reglementare acces, str. Nicolae Beldiceanu nr. 79B, nr.cad. 9809, 20051 si 20052 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Nagy Zsolt cu soția Andreea în baza certificatului de urbanism nr. 3162/29.07.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case pe terenul situat în frontul II al străzii N.Beldiceanu, pe nr. cad. 9809, în intravilanului municipiului Oradea, și reglementarea acceselor în vederea construirii pe teren, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu are o suprafață totală de 2462,0mp și este cuprins în intravilan, în partea de nord a teritoriului administrativ al municipiului Oradea. Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile. Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existența în zonă a căilor de comunicare .

Terenul din zona studiată s-a identificat prin nr. cad. 9809 înscris în CF NDF nr. 7588-Oradea în favoarea lui Nagy Andreea, prin nr. cad. 20051 înscris în CF nr. 93453-Oradea și nr. cad. 20052 înscris în CF nr. 93454-Oradea în favoarea lui Nagy Zsolt cu soția Andreea, ca teren intravilan.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. N. Beldiceanu.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă familială S(D)+P+E(M) în frontul II al străzii N.Beldiceanu și reglementare acces, str. Nicolae Beldiceanu nr. 79B, nr.cad. 9809, 20051 și 20052 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face psrte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Se propune construirea unei case în regim de înălțime propus S(D)+P+E(M) cu garaj, în frontul II al str N.Beldiceanu și respectiv lărgirea str N. Beldiceanu la un profil transversal de 12,0m (carosabil 2 sensuri, rigole si trotuar), cu destinația de drum public, conform planșei U/4-Circulația terenurilor, în conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • - POTmax propus = 30,0 % si CUTmax propus = 0,50;

 • - Accesul la parcela se va realiza din strada N. Beldiceanu, pe parcela identificată cu nr. cad. 20052 înscris în C.F. nr. 93454-Oradea în proprietatea beneficiarilor Nagy Zsolt cu soția Andreea;

 • - Amplasarea construcției se va realiza în frontul II al străzii N.Beldiceanu conform prevederilor din planșa U/3-Reglementări :

 • -   limita de implantare gard: 6,0m din ax strada N. Beldiceanu;

 • -   limita de implantare a construcției: minim 102,06m de la aliniamentul străzii N. Beldiceanu;

 • -   retrageri laterale: 11,34m față de mejdia dreapta, 0,90m față de mejdia stânga;

 • -   retragere spate: minim 1,90m;

 • - Strada N. Beldiceanu lărgită, pe lățimea de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor), se va constitui din:

 • -   strada N. Beldiceanu existentă,

 • -   terenul identificat cu nr. cad. 20051 înscris în CF nr. 93453-Oradea în favoarea lui Nagy Zsolt cu soția Andreea, conform PUD planșa U/4 - Circulația terenurilor;

 • - Terenul identificat cu nr. cadastral 20051, destinat lărgirii străzii N. Beldiceanu se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform PUD planșa U/4 - Circulația terenurilor si ofertei de donație autentificate notarial nr. 1354/23.10.2008. In urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

 • - Echiparea tehnico-edilitară a obiectivului propus se va realiza prin racordarea la rețelele existente în zonă pentru alimentarea cu apă și alimentarea cu energie electrică, respectiv rezervor vidanjabil pentru canalizare.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Nagy Zsolt cu soția Andreea, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1094

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.