Hotărârea nr. 1093/2008

privind aprobarea P.U.D. - Amplasare casă familială P+1, garaj şi împrejmuire teren, str. Soarelui nr. cad. 18092 şi 18093 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea P.U.D. - Amplasare casă familială P+1, garaj și împrejmuire teren, str. Soarelui nr. cad. 18092 și 18093 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 197715 din data de 24.11.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea P.U.D.- Amplasare casă familială P+1, garaj și împrejmuire teren, str. Soarelui nr. cad. 18092 si 18093 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarei Kocsmarek Iuliana în baza certificatului de urbanism nr. /22.07.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe bifamiliale tip duplex pe str. Soarelui nr. 3 și reglementarea accesului la parcelă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul studiat este situat în intavilanul localității, în partea nord-estică, în zona de dealuri a municipiului Oradea. Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr. 49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională R1a de locuire destinată locuințelor unifamiliale izolate cu regim mic de înălțime.

Terenul studiat cu suprafața totală de 697,0mp identificat cu nr. cad. 18092 înscris în CF nr. 90159-Oradea și nr. cad. 18093 înscris în CF nr. 90160-Oradea se află în proprietatea beneficiarei Kocsmarek Iuliana.

Terenul se află parțial în intravilan și parțial în extravilan.

Circulația în zona se desfășoară pe strada Soarelui, care asigură legatura cu zona centrală a orașului. Din punct de vedere al echipării edilitare, în zonă există rețea de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă familială P+1, garaj și împrejmuire teren, str. Soarelui nr. cad. 18092 si 18093 - Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune amplasarea, pe porțiunea de teren situată în intravilan, a unei case familiale de tip izolat în regim de înălțime propus P+E, cu garaj aferent, împrejmuirea terenului și respectiv lărgirea străzii Soarelui la un profil transversal de 12,0m (carosabil 2 sensuri, rigole si trotuar), cu destinația de drum public, conform planșei 4/U - Circulația terenurilor, în conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

Amplasarea construcției în interiorul parcelei se va realiza conform planșei 2/U - Reglementări:

  • -   limita de implantare gard: 6,0m din ax strada Soarelui;

  • -  construcția se va amplasa retrasă la 50,72m de la aliniamentul străzii Soarelui propusă a se lărgi la profil de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarei);

  • -   retrageri laterale: 2,20m față de mejdia stânga și respectiv 5,18m față de mejdia dreapta;

  • -  POT propus = 5,49%, CUT propus = 0,14;

Circulația terenurilor: Strada Soarelui lărgită, pe lățimea de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarului), se va constitui din:

  • -  strada Soarelui existentă,

  • -  terenul identificat cu nr. cad. 18093 înscris în C.F. nr. 90160 - Oradea ce se află în proprietatea beneficiarei Kocsmarek Iuliana, conform PUD plansa4/U - Circulația terenurilor;

Terenul identificat cu nr. cadastral 18093, destinat lărgirii străzii Soarelui se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform PUD planșa 4/U - Circulația terenurilor și ofertei de donație autentificată notarial nr. 2334/12.06.2008; In urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

  • -  Asigurarea utilităților, alimentarea cu apă și canalizarea menajeră, alimentarea cu energie electrică, se vor rezolva prin racord la rețelele existente, colectarea apelor meteorice se va face în rigole stradale.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, d-na Kocsmarek luliana, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1093

Ionel


Vila