Hotărârea nr. 1092/2008

privind aprobarea P.U.D. - Amplasare casa bifamiliala tip duplex D+P+1E, str. Soarelui nr. 3, nr. cad. 19969 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea P.U.D. - Amplasare casa bifamiliala tip duplex D+P+1E, str. Soarelui nr. 3, nr. cad. 19969 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 197713 din data de 24.11.2008 , întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea P.U.D.- Amplasare casă bifamilială tip duplex D+P+1E, str. Soarelui nr. 3, nr. cad. 19969 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Gyorgy-Csaki Janos în baza certificatului de urbanism nr. 3085/22.07.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe bifamiliale tip duplex pe str. Soarelui nr. 3 și reglementarea accesului la parcelă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea nord-estică, în zona de dealuri a municipiului Oradea.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr. 49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională R1a de locuire destinată locuințelor unifamiliale izolate cu regim mic de înălțime.

Terenul studiat cu suprafața de 697,0mp identificat cu nr. cad. 19969 înscris în CF nr. 93385-Oradea se află în proprietatea Gyorgy-Csaki Janos, ca teren intravilan. Circulația în zonă se desfașoară pe strada Soarelui, care asigură legatura cu zona centrală a orașului.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zonă există rețea de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă bifamilială tip duplex D+P+1E, str. Soarelui nr. 3, nr. cad. 19969 - Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  construire casă bifamilială tip duplex în regim de înălțime D+P+1E;

 • -   amplasarea construcției se va face în limitele stabilite prin PUD, conform planșei 03/A- Reglementări:

 • -   limita de implantare gard: 6,0m din ax str. Soarelui;

 • -   limita de implantare: 4,0m de la limita trotuarului străzii Soarelui lărgită la profil de 12,0m;

 • -   retrageri laterale: 0,65m față de mejdii;

 • -   retragere spate: 12,50m;

 • -  POTmax = 35,0%, CUTmax = 0,85;

 • -   parcaj obligatoriu: minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -   Organizarea circulației: Strada Soarelui a fost reglementată la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extrasului CF nr. 93384 - Oradea aferent nr. cad. 19968, aflat în proprietatea Consiliului local al municipiului Oradea cu destinația de drum public;

 • -  Asigurarea utilităților, alimentarea cu apă și canalizarea menajeră, alimentarea cu energie electrică, se vor rezolva prin racord la rețelele existente, colectarea apelor meteorice se va face în rigole stradale.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, dl Gyorgy-Csaki Janos, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Octavian Dan

Oradea, 27 noiembrie 2008

Nr.1092


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.